Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » Ogłoszenia » DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12 „

Żarki   06.04.2021r.

 

 

R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020T.Z.  

 

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 71 ust.2  pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2021r., poz.247), w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)  po rozpatrzeniu wniosku P. Kamila Tylkowskiego, zam.  ul. Olsztyńska 12, 42-310 Zaborze   z dn. 06.08.2020r. 

 

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze,

ul. Olsztyńska 12 „

 

 

II. Wskazuję warunki realizacji przedsięwzięcia :

A . Na  etapie budowy 

 

1. Realizacja przedsięwzięcia, z wyjątkiem powiększenia płyty obornikowej o 345m2   nie będzie wiązała się z wykonaniem nowych obiektów budowlanych oraz zajęciem i utwardzeniem nowych terenów biologicznie czynnych.

 

2. Funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa rolnego po zwiększeniu obsady bydła opierać się będzie o istniejącą infrastrukturę, powiększoną płytę obornikową o 345m2   i dotychczas eksploatowane obiekty budowlane.

 

B.  Na etapie eksploatacji

 

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia maksymalna możliwa obsada bydła na terenie gospodarstwa wzrośnie do 222 szt. (tj do maksymalnie 172,01 DJP). 

Poszczególne grupy stanowić będą:

- krowy — maksymalnie 68 szt.,

- jałówki powyżej 7-mc-a ciąży - maksymalnie 18 szt.,

- jałówki powyżej 6-m-ca życia do 7 - m-ca ciąży - maksymalnie 16 szt.,

- jałówki powyżej 6-m-ca życia do 19 - m-ca życia - maksymalnie 16 szt.,

- bydło opasowe z masą ciała do 300 kg - maksymalnie 20 szt.,

- bydło opasowe z masą ciała powyżej 300 kg - maksymalnie 16 szt.,

- cielęta do 150 kg - maksymalnie 19 szt.,

- cielęta powyżej 150 kg do 200 kg — maksymalnie 21 szt.,

- cielęta powyżej 200 kg - maksymalnie 28 szt..

 

 

 

 

 

2. Zwierzęta chowane będą w systemie ściółkowym. Obornik gromadzony będzie na płycie obornikowej z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych, zabezpieczony przed przedostawaniem się odcieków do wód lub gruntu o powierzchni 165m2( istniejąca) + 350 m2 (projektowana). Odcieki z obornika spływać będą do zbiornika bezodpływowego o powierzchni 8,75 m2. Obornik zagospodarowywany będzie jako nawozy naturalne na terenach rolnych należących do inwestora przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów szczegółowych.

 

3. Obornik będzie rozprowadzany na pola właściciela zgodnie z planem nawożenia oraz zgodnie z Zaleceniami Dobrej Praktyki Rolnej.

 

4. W zakresie postępowania z powstałymi w czasie eksploatacji inwestycji nawozami naturalnymi należy uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5 czerwca 2018r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U z 2020r. poz. 243), które weszło w życie 15 lutego 2020r..

 

5. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne i w sposób niezorganizowany wnikać będą w grunt w obrębie terenów należących do inwestora.

 

6. Olej napędowy wykorzystywanych w pojazdach zapewniających obsługę gospodarstwa przetrzymywany będzie w istniejącym szczelnym dwupłaszczowym zbiorniku magazynowym.

 

7. Dezynfekcję i czyszczenie obiektów inwentarskich należy prowadzić „metodą na sucho".

 

8.  Ścieki z mycia instalacji udojowej gromadzić w bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywozić sprzętem asenizacyjnym przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków.

 

9. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

10. Odpady niebezpieczne należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.

 

11. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem pod zadaszeniem, w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 06.08.2020r.  do tutejszego Organu wpłynął wniosek P. Kamila Tylkowskiego, zam.  ul. Olsztyńska 12, 42-310 Zaborze   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie to usytuowane jest na  obszarze gminy Żarki. W związku z art. 75 ust.1 pkt.4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

 

 

a) kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), wraz z wymaganymi załącznikami,

b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej.

Karta informacyjna przedsięwzięcia podlegała w uzupełnieniom w toku uzyskiwanych opinii.

 

W związku z powyższym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 powyżej przywołanej  ustawy.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie to zgodnie z :

 • art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021. poz. 247),
 • § 3 ust. I pkt 104 lit „a" rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839)   jako chów i hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP,  w odległości mniejszej niż 210 m od terenów mieszkaniowych  oraz na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,  t.j. obszarze objętym formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest P. Kamil Tylkowski prowadzący gospodarstwo rolne w miejscowości Zaborze .

 

Dane o złożonym wniosku umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) .

Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach :

o  numerach   geodezyjnych :1194/3 i 1194/4.

 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony obwieszczeniem  z dnia 11.08.2020r. nr: R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020. T.Z.. Natomiast obwieszczeniem nr R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020. T.Z.. z dnia 12.08.2020r. zawiadomiono strony  o wystąpieniu o opinie dla niniejszego przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenia te  zamieszczono na okres 14 dni; w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na tablicach  ogłoszeń: w sołectwie Zaborze i w UMiG Żarki, oraz w Biuletynach Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta I Gminy Żarki. Tym samym wypełniono dyspozycje art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 - powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

 

W oparciu o art. 64 ust.1 pkt. 1,2 i 4  ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem nr   R.G.K. i I. 6220.01.Zab.2020.T.Z.  z dnia 07.08.2020r. zwrócono się do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

 

 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

 

 1. Pismem nr WOOŚ.4220.465.2020.EJ    z          dnia  09.09.2020r. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Katowicach wydał opinię, w której  zostało zajęte stanowisko,  że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla tegoż  przedsięwzięcia.

 

 1. Opinią Sanitarną nr NS/NZ/ 523/14/20  z  dnia 01.09.2020r    dnia     Państwowy Powiatowy Sanitarny  w Myszkowie  zajął stanowisko o braku konieczności  przeprowadzenia            oceny    oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia. Swe      stanowisko w tej sprawie  podtrzymał pismami nr NS/NZ/ 523/14/20    z 10.09.2020r.  oraz nr NS/NZ/ 9022.2.4.2021    z 17.02.2021r..

   

 1. Opinią nr PO.ZZŚ.5.435.390m.2020.BS/KOg z dnia 24.02.2021r.(data wpływu 01.03.2021r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego,  także zajął stanowisko, że nie stwierdza się potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania           na        środowisko dla   tegoż przedsięwzięcia.      Organ ten  wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wskazanych w  punktach od 1 do 9  niniejszej opinii. Warunki wynikające z ww. opinii mają na celu zapewnienie należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo wodnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki; mając na uwadze ww. opinie oraz analizując przedmiotowy wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z jego zakwalifikowaniem do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym  mowa w art. 63 ust.1 przywołanej ustawy  uznał, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

 

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy i jednocześnie nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani uwag.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu obsady w istniejącym

gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w miejscowości Zaborze przy ul. Olsztyńskiej 12 na terenie gminy Żarki. Obecnie na terenie gospodarstwa funkcjonuje obora, w której prowadzony jest chów bydła w systemie ściółkowym w liczbie do ok. 89 DJP.

Realizacja przedsięwzięcia z wyjątkiem konieczności powiększenia płyty obornikowej o 345m2  nie będzie wiązała się z wykonaniem nowych obiektów budowlanych oraz zajęciem i utwardzeniem nowych terenów biologicznie czynnych. Funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa rolnego po zwiększeniu obsady bydła opierać się będzie o istniejącą infrastrukturę, powiększoną płytę obornikową i dotychczas eksploatowane obiekty budowlane .

W związku z realizacją przedsięwzięcia maksymalna możliwa obsada bydła na terenie gospodarstwa wzrośnie do 222 szt. (tj ok. 172,01 DJP) z czego maksymalne ilości sztuk w poszczególnych grupach zostały określone w niniejszej decyzji w warunkach realizacji przedsięwzięcia na etapie eksploatacji .

 

Krowy hodowane będą do produkcji mleka natomiast byki przeznaczone będą do sprzedaży. Bydło przetrzymywane będzie w pomieszczeniach istniejącego cielętnika i obory na głębokiej ściółce. Dojenie krów realizowane będzie przy wykorzystaniu istniejących urządzeń

 

zlokalizowanych w hali udojowej. Gospodarstwo jest zaopatrywane w wodę do pojenia zwierząt poprzez wykorzystanie istniejącej studni głębinowej. Obornik będzie gromadzony w obrębie płyty obornikowej połączonej ze zbiornikiem na ewentualne odcieki.

 

 

Obornik zagospodarowany będzie jako nawóz naturalny na terenach rolnych należących do inwestora przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów szczególnych . Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne i w sposób niezorganizowany będą wnikać w grunt w obrębie terenów należących do inwestora. Olej napędowy wykorzystywany w pojazdach zapewniających obsługę gospodarstwa przetrzymywany będzie w istniejącym szczelnym  dwupłaszczowym zbiorniku magazynowym.

 

Proces chowu bydła nie będzie związany ze zorganizowaną emisją substancji do powietrza. Obora wyposażona będzie w grawitacyjny system wentylacji.

 

Dodatkowym źródłem emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów dostarczających surowce i pasze oraz eksploatacja maszyn rolniczych tj. ciągniki i ładowarki. Emisja zorganizowana związana będzie z eksploatacją silosów paszowych wyposażonych w pneumatyczny system przeładunku. Powietrze z silosów w czasie rozładunku odprowadzane będzie do atmosfery zaworami odpowietrzającymi po wcześniejszym oczyszczeniu go z pyłu w tkaninowych filtrach workowych.

 

Odpady powstałe w trakcie funkcjonowania gospodarstwa gromadzone będą selektywnie w odpowiednich pojemnikach posadowionych w blaszanym garażu a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie przepisami szczegółowymi.

 

Teren przedmiotowego gospodarstwa rolnego zlokalizowany jest w obrębie obszaru objętego ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na jego terenie nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, a także cenne siedliska przyrodnicze. Przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację nie będzie powodowało strat w populacjach zwierząt i roślin oraz siedliskach przyrodniczych Mając na uwadze fakt, iż zmiana sposobu użytkowania tego gospodarstwa  poza powiększeniem płyty  obornikowej nie wiąże się z koniecznością zajęcia nowych terenów oraz budową nowych obiektów budowlanych należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie na walory przyrodnicze i krajobrazowe objęte ochroną w ramach ww. formy ochrony.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach: wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, w strefie ochronnej ujęć wód

i w strefach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, o znacznej gęstości zaludnienia oraz przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia oraz znaczną odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 100 km do granicy polsko - czeskiej w linii prostej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Ostoja Złotopotocka PLH240020, zlokalizowany ok. 5 km od granicy terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. W zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

 

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia

dla środowiska naturalnego.

 

 

 

Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Ordonka o kodzie PLRW600061811549, JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako „zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji .

 

POUCZENIE

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron jest z dniem doręczenia jej oświadczenia organowi pierwszej instancji, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

W załączeniu: 

 • Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują :

 • P. Kamil Tylkowski ,zam.  ul. Olsztyńska 12, 42-310 Zaborze  ,
 • Pozostałe strony w formie obwieszczenia w trybie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, w                                             związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w                                        ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • a.a .

Do wiadomości ( zgodnie z art.74 ust.4 oraz 86a ww. ustawy ):

 

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie,
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu .

 

 

 

Załącznik do decyzji

nr R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020 T.Z

z  dnia 06.04.2021r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu obsady w istniejącym

gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w miejscowości Zaborze przy ul. Olsztyńskiej 12 na terenie gminy Żarki.

Realizacja przedsięwzięcia z wyjątkiem konieczności powiększenia płyty obornikowej o 345m2  nie będzie wiązała się z wykonaniem nowych obiektów budowlanych oraz zajęciem i utwardzeniem nowych terenów biologicznie czynnych. Maksymalna możliwa obsada bydła na terenie gospodarstwa wzrośnie do 222 szt. (tj ok. 172,01 DJP) z czego maksymalne ilości sztuk w poszczególnych grupach wynoszą :

 

- krowy — maksymalnie 68 szt.,

- jałówki powyżej 7-mc-a ciąży - maksymalnie 18 szt.,

- jałówki powyżej 6-m-ca życia do 7 - m-ca ciąży - maksymalnie 16 szt.,

- jałówki powyżej 6-m-ca życia do 19 - m-ca życia - maksymalnie 16 szt.,

- bydło opasowe z masą ciała do 300 kg - maksymalnie 20 szt.,

- bydło opasowe z masą ciała powyżej 300 kg - maksymalnie 16 szt.,

- cielęta do 150 kg - maksymalnie 19 szt.,

- cielęta powyżej 150 kg do 200 kg — maksymalnie 21 szt.,

- cielęta powyżej 200 kg - maksymalnie 28 szt..

 

 

Krowy hodowane będą do produkcji mleka natomiast byki przeznaczone będą do sprzedaży. Bydło przetrzymywane będzie w pomieszczeniach istniejącego cielętnika i obory na głębokiej ściółce. Dojenie krów realizowane będzie przy wykorzystaniu istniejących urządzeń zlokalizowanych w hali udojowej. Zaopatrywane gospodarstwa w wodę do pojenia zwierząt odbywać się będzie z istniejącej studni głębinowej. Obornik będzie gromadzony na płycie obornikowej połączonej ze zbiornikiem na ewentualne odcieki a następnie zagospodarowany będzie jako nawóz naturalny na terenach rolnych należących do inwestora przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów szczególnych. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne i w sposób niezorganizowany będą wnikać w grunt w obrębie terenów należących do inwestora. Olej napędowy wykorzystywany w pojazdach zapewniających obsługę gospodarstwa przetrzymywany będzie w istniejącym szczelnym  dwupłaszczowym zbiorniku magazynowym.

 

Proces chowu bydła nie będzie związany ze zorganizowaną emisją substancji do powietrza. Obora wyposażona będzie w grawitacyjny system wentylacji.

 

Źródłem emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów dostarczających surowce i pasze oraz eksploatacja maszyn rolniczych tj. ciągniki i ładowarki. Emisja zorganizowana związana będzie z eksploatacją silosów paszowych wyposażonych w pneumatyczny system przeładunku. Powietrze z silosów w czasie rozładunku odprowadzane będzie do atmosfery zaworami odpowietrzającymi po wcześniejszym oczyszczeniu go z pyłu w tkaninowych filtrach workowych.

 

Odpady powstałe w trakcie funkcjonowania gospodarstwa gromadzone będą selektywnie w odpowiednich pojemnikach posadowionych w blaszanym garażu a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie przepisami szczegółowymi.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-06 13:52

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.