Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Materiały. Zmiana planu. Wysoka Lelowska.

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » Materiały. Zmiana planu. Wysoka Lelowska.

Podtytuł: MATERIAŁY DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU SOŁECTWA WYSOKA LELOWSKA:

- projekt zmiany planu miejscowego (część tekstowa),

- projektu zmiany planu miejscowego (część graficzna),

- prognoza oddziaływania na środowisko (część tekstowa),

- prognoza oddziaływania na środowisko (część graficzna),

- uzasadnienie.

Dokumenty poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 2 marca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska wraz z prognozą oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko oraz uzasadnieniem, w dniach od 29.03.2021 r. do 28.04.2021 r.,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na adres Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@umigzarki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.05.2021 r.:
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski

KLAUZULA  INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązku informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) zwanego RODO informujemy że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gimpmyszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta i Gminy Żarki określonych przepisami prawa, celu realizacji czynności, o których mowa  w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Żarki, firmy współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
6.    Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  
7.    Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres Administratora: sekretariat@umigzarki.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych:  iod@gimpmyszkow.pl.      
8.    Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Ogłoszenie dostępne pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5730

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-26 10:34

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:36

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:02

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:01

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:01

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:01

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 09:01

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-03-26 08:37

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.