Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku w sali MGOK w Żarkach.

W sesji uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni/listy obecności w załączeniu.
Z powodu nieobecności Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady  radni zaakceptowali  prowadzenie   obrad przez  radnego seniora  Alojzego Zielińskiego.
LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI
lp    nazwisko    imie    status    podpis
1    Bernacka    Aneta    nieobecna    
2    Cichoń    Jolanta    obecna    
3    Hamerla    Roman    obecny    
4    Król    Wiolleta    obecna    
5    Labocha    Paweł    obecny    
6    Maślankiewicz    Maciej    obecny    
7    Nowak    Stanisława W-ce Przew.Rady    nieobecna    
8    Pompa    Mariusz    Przew. Rady    nieobecny    
9    Radosz    Monika    obecna    
10    Rarok    Łukasz    nieobecny    
11    Szczepanek    Paulina    obecna    
12    Świerdza    Henryk    obecny    
13    Warta    Roman    obecny    
14    Zamora    Adam    obecny    
15    Zieliński    Alojzy    obecny    


obecni    11
wszyscy    15
procent    73,33 %
Kworum zostało osiągnięte
 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
11.Uchwalenie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.Sprawy różne,bieżące
15.Zamknięcie obrad XXII sesji.
ad.1. Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad  radny A. Zieliński stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy  11 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.
ad.2. Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z XXI sesji Rady-przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.
ad.3 Burmistrz  MiG Żarki złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym; Sekretarz Gminy złożyła sprawozdanie z   realizacji uchwał podjętych na XXI sesji Rady. Rada sprawozdania przyjęła do wiadomości. W związku z tym, że na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją, radny M. Maślankiewicz zadawał pytania dot. realizacji przez Gminę  projektów tzw. "miękkich", na wniosek Burmistrza MiG, na sesję przybyła P. Małgorzata  Banaszczyk, która złożyła obszerną informację nt. temat. Burmistrz podziękował P.Banaszczyk za wzorowe wyniki, podkreślając, że służy pomocą innym gminom, jest bardzo dobrym fachowcem w zakresie projektów unijnych.
ad.4 W okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji w dniu 30 listopada br./przed sesją/;informację nt. temat złożył przewodniczący obrad A. Zieliński.
ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2028 został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji ,odbytym przed sesją. W dyskusji radni głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/145/2020.

 

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    9    90 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    10 %    oddanych głosów    10    66.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    5    33.33 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    nie głosował
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/145/2020 w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2028 - stanowi załącznik.

 

ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Skarbnik Gminy poinformowała, że kredyt  został zaplanowany w związku z ubytkiem dochodów podatkowych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy zaplanowanymi na 2020 rok, a wykonanymi dochodami z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa(506.000,00 zł) oraz z podatku od środków transportowych. Radni w dyskusji głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/146/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    10    90.91 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    9.09 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne
lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    WSTRZYMAŁ SIĘ
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/146/2020 - stanowi załącznik.

ad.7. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Radni w dyskusji głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/147/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    10    90.91 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    9.09 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne
lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    WSTRZYMAŁ SIĘ
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/147/2020 -stanowi załącznik.

ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Radni w dyskusji głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/148/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    10    90.91 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    9.09 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    PRZECIW
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/148/2020 -stanowi załącznik.


ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Radni w dyskusji głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/149/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    10    90.91 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    9.09 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne
lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    WSTRZYMAŁ SIĘ
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/149/2020-stanowi załącznik.

ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
Projekt zaopiniowany został pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Burmistrz MiG poinformował, że gmina jest właścicielem terenu wydzielonym geodezyjnie; aby starać się o środki  zewnętrzne droga musi mieć status drogi gminnej; przedmiotowa droga stanowi skrót pomiędzy miejscowościami Jaroszów i Suliszowice; planuje się rozpoczęcie inwestycji w roku przyszłym. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/150/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.


status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne
lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/150/2020 -stanowi załącznik.


ad.11. Uchwalenie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym przed sesją. Radni w dyskusji głosu nie zabierali. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/151/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    11    100 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    0    0 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    0    0 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne
lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    ZA
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    ZA
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/151/2020 - stanowi załącznik.

ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
Radna St. Nowak złożyła rezygnację z pracy w Komisji ds Socjalnych i Społecznych. Komisja Uchwał odczytała projekt uchwały Nr XXII/152/2020 w sprawie  przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.

status    ilość    procent    status    ilość    procent
ZA    9    81.82 %    pula głosów    15    -
PRZECIW    1    9.09 %    oddanych głosów    11    73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ    1    9.09 %    nieoddanych głosów    4    26.67 %
Wyniki imienne

lp    nazwisko    imię    głos
1    Bernacka    Aneta    nieobecna
2    Cichoń    Jolanta    ZA
3    Hamerla    Roman    ZA
4    Król    Wiolleta    PRZECIW
5    Labocha    Paweł    ZA
6    Maślankiewicz    Maciej    ZA
7    Nowak    Stanisława    nieobecna
8    Pompa    Mariusz    nieobecny
9    Radosz    Monika    ZA
10    Rarok    Łukasz    nieobecny
11    Szczepanek    Paulina    ZA
12    Świerdza    Henryk    WSTRZYMAŁ SIĘ
13    Warta    Roman    ZA
14    Zamora    Adam    ZA
15    Zieliński    Alojzy    ZA
Uchwała Nr XXII/152/2020 - stanowi załącznik.

ad 13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych. Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i wnioski radnych.

ad.14. Sprawy różne, bieżące.
Przewodniczący obrad zapoznał z korespondencją jaka w okresie międzysesyjnym wpłynęła do biura Rady.
W dyskusji głos zabrali :

Radny Maciej Maślankiewicz  zapytał czy prawdą jest, że w Żarkach przy ul. Myszkowskiej ma powstać  instalacja do przerobu odpadów ? Czy ta inwestycja będzie szkodziła środowisku i czy będą prowadzone konsultacje społeczne nt. temat ? Burmistrz odpowiedział, że firma ENERIS  otrzymała decyzję zgodnie z przepisami: jest właścicielem terenu, obowiązujący plan zagospodarowania dopuszcza tego typu działalność, wszystko w  tym zakresie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Na stronie UMiG były zamieszczane ogłoszenia nt. toczącej się procedury.

Radny H.Świerdza zapytał na jakim etapie jest projekt adaptacji  budynku po byłym ośrodku zdrowia w Przybynowie ?

Mieszkaniec sołectwa Kotowice D. Szlęk  zapytał czy radni byli poinformowani o toczącym się postępowaniu odnośnie wydania pozwolenia firmie ENERIS? Zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza ,kiedy  zacznie nadzorować i sprawdzać pracę ZUK? zakład ponosi  straty np. w 2018 roku  "zgubił" 123 tys.m3 wody z ujęć.
Burmistrz odpowiedział, że ubytki wody zdarzają się na każdym wodociągu a zaszłości są na bieżąco usuwane. Na bieżąco nadzoruje pracę jednostki: 10-12 lat temu pompy na ujęciu  wody w Kotowicach pracowały całą dobę, obecnie pracują 6-9 godzin na dobę. Zakład rozwija sie, dochodzą nowe odcinki wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Pani Lidia Zasik-sołtys wsi Przybynów  poinformowała, że złożyła podanie o fundusz sołecki ,czy będzie realizowany czy nie ? w Przybynowie nie ma przystanku autobusowego, dzieci i młodzież  oczekując na przyjazd autobusu nie są w żaden sposób zabezpieczone. Burmistrz  odpowiedział, że Rada nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na rok przyszły; gmina nie ma środków w wystarczającej wysokości ,co nie znaczy, że  przystanek w Przybynowie nie będzie zrealizowany w przyszłorocznym budżecie.

15. Zamknięcie obrad XXII sesji.
Wobec wyczerpania porządku -przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                        Przewodniczył :
Barbara Ochocka                        ALOJZY ZIELIŃSKI
insp. ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY OBRAD

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2021-01-22.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:15:27.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-22 13:15:27.
czytano: 55 razy, id: 5660
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-22
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021