Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy.

Na podstawie § 3 i § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), Zarządzenia nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Zarządzenia nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, w związku z postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. 2019 r. poz. 15)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzeniem ustala się zasady:
1)    Opracowania nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej „planem operacyjnym”, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2)    Uzgodnienie planu operacyjnego z właściwymi organami administracji publicznej oraz opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych do planu

§ 2

Opracowanie planu operacyjnego obejmuje:
1)    sporządzenie nowego planu operacyjnego,
2)    uzgodnienie z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej sporządzonego planu operacyjnego,
3)    zatwierdzenie sporządzonego i uzgodnionego planu operacyjnego przez właściwe organy administracji publicznej,
4)    opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz niezbędnych dokumentów związanych z zatwierdzonym planem operacyjnym
5)    dołączenie do planu operacyjnego dokumentów, których zawartość merytoryczna nie podlega zmianom.

§ 3

Aktualizację planu operacyjnego należy przeprowadzić uwzględniając zapisy:
1)    rozporządzenia;
2)    wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego;
3)    „Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO – 02 – A075:2008”;
4)    „Normy obronnej NO – 02 – A060:2008”;
5)    Zarządzenia nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego;
6)    Zarządzenia nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego zwanego dalej „zarządzeniem”;
7)    „Wytycznych w sprawie opracowania w województwie śląskim planów operacyjnych funkcjonowania oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego”.
8)    „Harmonogram uzgadniania planów operacyjnych funkcjonowania sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego województwa śląskiego”.

§ 4

Plan operacyjny należy przekazać do zatwierdzenia, po ich uprzednim uzgodnieniu, zgodnie
z § 5 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia – niezwłocznie po ich opracowaniu, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 6 zarządzenie –Wojewodzie Śląskiemu.

§ 5

1.    Za koordynację procesu opracowania planu operacyjnego odpowiedzialny jest inspektor
w Referacie Spraw Obywatelskich zajmujący się sprawami obronnymi.
2.    Organizacja szkoleń w celu poprawnego dokonania procesu opracowania planu operacyjnego oraz sporządzania powiązanych z nim dokumentów.

§ 6

Po zatwierdzeniu planu operacyjnego należy przygotować i przesłać do Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej zestawienia zadań operacyjnych, w zakresie, których zostali oni ustaleni w planie operacyjnym koordynatorami, realizatorami lub współwykonawcami. Termin przesłania zestawień – 1 marca 2021 r.

§ 7

Do 31 marca 2021 r. opracować nowe karty realizacji zadań operacyjnych

 

§ 8

Traci moc Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 października
2019 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy

§ 9

Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny opracowany na podstawie i w trybie określonym w zarządzeniu Nr 499/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, zmienionym zarządzeniem Nr 182/11 z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz Nr 8/12 z dnia 9 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego planu operacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia i podlega archiwizacji
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Sylwia Grabowska. Data utworzenia: 2021-01-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-20 12:45:03.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-20 12:45:03.
czytano: 65 razy, id: 5655
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021