Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 1/2021Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04.01.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu basenu kąpielowego na wodzie powierzchniowej o obiegu otwartym w Żarkach

Zarządzenie Nr 1/2021Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04.01.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu basenu kąpielowego na wodzie powierzchniowej o obiegu otwartym w Żarkach.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Wprowadza się regulamin basenu kąpielowego na wodzie powierzchniowej o obiegu otwartym w Żarkach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 04.01.2021r.


REGULAMIN BASENU KĄPIELOWEGO NA WODZIE POWIERZCHNIOWEJ O OBIEGU OTWARTYM W ŻARKACH

1.    Basen Kąpielowy jest obiektem Gminy Żarki - 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17.
2.    Basen Kąpielowy jest czynny w sezonie letnim w godzinach od 1100 do 1900.
W pozostałych godzinach oraz poza sezonem letnim Basen Kąpielowy jest niestrzeżony.
3.    Korzystanie z Basenu Kąpielowego jest nieodpłatne.
4.    Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Basenu Kąpielowego oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5.    Korzystający z Basenu Kąpielowego winni zachować ostrożność z uwagi na możliwość doznania kontuzji, urazów ciała lub utraty zdrowia i życia.
6.    Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz zgłosić grupę ratownikowi.
7.    Na terenie Basenu Kąpielowego zabrania się palenia papierosów oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.  
8.    Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Basenu Kąpielowego kierownictwo oraz pracownicy Basenu Kąpielowego nie ponoszą odpowiedzialności.
9.    Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie Basenu Kąpielowego.
10.    Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
11.    Ratownikami są osoby noszące ubiór z logo W.O.P.R.:
    koszulka -  logo +  nadruk „Ratownik W.O.P.R.”
    spodenki, czapka - logo.

12.    Osoby korzystające z Basenu Kąpielowego obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur.

13.    Osobom znajdującym się na terenie Basenu Kąpielowego nie wolno:
a)    przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie posiadają umiejętności pływackich,
b)    wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
c)    niszczyć urządzeń i sprzętu Basenu Kąpielowego,
d)    zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
-  zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
-  leżakować i biegać po obrzeżach niecki basenu,
-    wszczynać bez uzasadnionej przyczyny alarmu tonięcia człowieka,
-  zaśmiecać i brudzić terenu Basenu Kąpielowego.
14.    Na terenie Basenu Kąpielowego obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do wody z brzegu niecki basenu.
15.    Na terenie Basenu Kąpielowego zabrania się rozpalania ogniska oraz grilla poza miejscem wyznaczonym.
16.    Osoby przebywające na terenie Basenu Kąpielowego zobowiązane są do szanowania urządzeń rekreacyjno-sportowych, zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Jednocześnie z atrakcji „PRZEPRAWA NA LINIE” może korzystać max. 5 osób.
17.    Osoby naruszające niniejszy regulamin, zakłócające porządek publiczny lub uszkadzające lub niszczące mienie znajdujące się na terenie Basenu Kąpielowego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
18.    Kąpanie zwierząt w niecce basenu jest zabronione.
19.    Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu Basenu Kąpielowego dozwolone jest
w miejscu przeznaczonym na ten cel.
20.    Wyżej wymienione przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na terenie Basenu Kąpielowego.
21.    Skargi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w pokoju nr 5.
 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Maślanka. Data utworzenia: 2021-01-14.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:03:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-14 12:03:21.
czytano: 24 razy, id: 5648
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-14
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021