Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół z Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół z Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2020

Protokoł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 11 grudnia 2020 roku w sali narad UMiG Żarki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie/5/ oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył radny Alojzy Zieliński- przewodniczący komisji, stwierdzając na podstawie listy obecności quorum. Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnieśli uwag i komisja przystąpiła do jego realizacji .

Porządek posiedzenia :

1.Zaopiniowanie projektu budżetu  Gminy Żarki i projektu WPF na lata 2021-2028.

2.Podsumowanie pracy komisji w 2020 roku.

3.Sprawy różne,bieżące.

ad.1.Projekt budżetu Gminy Żarki na 2021 r i projekt WPF przedstawiła Skarbnik Gminy D. Mucha; poinformowała o planowanych dochodach i wydatkach ;o zwiększeniu subwencji ogólnej o 0,5 mln zł/w tym oświatowa: o 380 tys. zł/.Burmistrz MiG Żarki omówił planowane w 2021 roku inwestycje : ul. Jagodowa i Młyńska, ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Żarki i Olsztyn, remont  budynku OSP Jaworznik; przedstawił zakres planowanych prac, źródła finansowania. Nadmienił, że w WPF została zaplanowana inwestycja pn. zagospodarowanie ujęcia wody na Czarnym Kamieniu, gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie tego zadania. W dyskusji nad projektem budżetu i WPF głos zabrali: radny A. Zieliński porównał wysokość dochodów i wydatków w br. i planowanych na 2021 r, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz na kulturę fizyczną i sport, wyrażając nadzieję, że środki na ostatnią pozycję ulegną zmianie; oświadczył, że analizując poszczególne pozycje i brak niektórych, wcześniej zgłaszanych zadań do realizacji - czuje niedosyt .Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie pomyłkowo figuruje pozycja dot. rowerów miejskich -na 2021 nie planuje się tego przedsięwzięcia. Radny Roman Warta zapytał czy będzie coś robione z ul. Spadową w Przybynowie ?Burmistrz odpowiedział ,że jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to na ul. Spadowej zostaną wykonane oczekiwane prace. Radny  Maciej Maślankiewicz zapytał czy była analiza wniosków złożonych przez uprawnione osoby i ile z tych wniosków zostało  ujętych w projekcie budżetu? zapytał czy wnioski będą omawiane na komisjach ? Skarbnik wyjaśniła, że wnioski są zawsze analizowane przy opracowywaniu projektu budżetu: po analizie dochodów ,wydatków bieżących i WPF  okazało się, że środki wyczerpały się ;wnioski są napewno zasadne, ale musimy bazować na tym, co mamy; nie było możliwości aby uwzględnić zadania zgłaszane przez radnych i sołtysów. Radny M.Maślankiewicz  zapytał czy ma rozumieć, że żaden wniosek radnych nie został ujęty w budżecie ? Zastępca Burmistrza J. Grabowski odpowiedział, że  niektóre wnioski zostały ujęte w WPF. Radny M. Maślankiewicz  zwrócił się o upublicznienie, które wnioski  zostały ujęte. Radna  W. Król poinformowała, że od 9 lat składała wniosek do projektu budżetu w sprawie remontu remizy OSP; obecnie pojawiła się możliwość dofinansowania  remontu remizy; OSP Jaworznik  liczy 40 strażaków w tym 10 kobiet. Radny M.Maślankiewicz uważa, że bardzo istotne jest aby  pokazać, upublicznić "wnioski a moje wnioski popłyną z dymem, bo mam odrębne zdanie" -zakończył wypowiedź. Zapytał ponownie których radnych wnioski zostały uwzględnione ?Burmistrz odpowiedział, że wniosek radnej Król, ponieważ  pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania, ponadto zadanie to zostało wprowadzone do WPF głosami radnych, o budowę ul. Młyńskiej i Jagodowej wnioskowała r. Bernacka i r. Pompa, o budowę ścieżki pieszo -rowerowej w poprzedniej kadencji wnioskowała radna Pietruszewska, a obecnie radna Cichoń. Do realizacji są wybierane te wnioski, na które są szanse pozyskania dofinansowania. Burmistrz stwierdził, że podziela niedosyt radnego Zielińskiego odnośnie inwestycji w przyszłorocznym budżecie. Z-ca Burmistrza J. Grabowski  zauważył, że przy przedszkolu będzie realizowany plac zabaw, o co wnioskował  radny M.Maślankiewicz. Radna Król  zauważyła, że  składane przez Nią wnioski  to wnioski mieszkańców, bardzo się cieszy, że będzie realizowany remont remizy, a  zagospodarowanie ujęcia wody na Czarnym Kamieniu to bardziej inwestycja na Leśniów tzn. w okręgu radnego M. Maślankiewicza. Radny M. Maślankiewicz zasygnalizował, że mieszkańcy dzielnicy Przewodziszowice zgłaszali, że droga nie była  posypana i zapytał na jakiem etapie jest wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Niegowskiej? czy jest wdrożona dokumentacja? Burmistrz  odczytał odpowiedź WZD w Katowicach  dot. budowy chodnika i ronda/akceptacja jeżeli gmina przystąpi do realizacji zadania za własne środki/.J. Zamorska, kier. ref. gosp. komunalnej  odpowiedziała, że nie miała żadnego zgłoszenia nt. potrzeby posypania nawierzchni  drogi w Przewodziszowicach. Radny M.Maślankiewicz poinformował, że ul .Leśniowska była posypana do ul.Wschodniej i w imieniu mieszkańców zwrócił się o posypywanie do końca zabudowań. Odnośnie ul. Niegowskiej zapytał czy był składany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie tej inwestycji w planach województwa ? Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie ma kompetencji aby składać wnioski do UW, a w przeszłości dostaliśmy odmowę. Radny M. Maślankiewicz  zapytał co z dokumentacją  na oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Leśniowskiej? na jakim etapie są prowadzone działania, przecież tam mieszkają nasi mieszkańcy, wyborcy  o których bezpieczeństwo należy zadbać. Burmistrz odpowiedział, że nie został zlecony wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu, radny Maślankiewicz zwrócił się o podjęcie działań w tym zakresie. Radny P. Labocha ,że przy środkach jakie zostały zaplanowane w budżecie na bibliotekę w Kotowicach, jednostka może nie przeżyć  i zaproponował aby  brakujące środki/20 tys. zł/pozyskać z MGOK i "Programu Alkoholowego". Na  realizację zadania z zakresu kultury fizycznej było 240 tys. zł, obecnie jest 100 tys. zł, środki trzeba zwiększyć aby przetrwało to, co działa od lat; może po przetargu na ul. Młyńską będą wolne środki, które można by przeznaczyć  na działalność sportową. Czy jest szansa na zakup piłkochwytów  na boisko w Kotowicach ,o co prosi od III br. ? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że MGOK na rok przyszły ma zaplanowaną niższą kwotę ,a żeby otrzymać środki z Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to zadanie musi być ujęte w programie. Radny P. Labocha zapytał czy biblioteka w Kotowicach będzie  zamknięta? Z-ca Burmistrza J. Grabowski  odpowiedział, że biblioteka będzie miała przedłużone zawieszenie działalności. Radny P .Labocha zapytał jak będą działały kluby sportowe przy ograniczonych środkach ? Burmistrz wyjaśnił, że podział środków nastąpi po uchwaleniu budżetu na 2021 rok ;LKS Zieloni Żarki otrzymał duże dofinansowanie, w styczniu zapadną rozstrzygnięcia odnośnie podziału środków na kluby. Radny P. Labocha złożył wniosek o zwiększenie środków na bibliotekę i klub w Kotowicach. Burmistrz zauważył, że  być może gmina będzie musiała mieć wkład własny do budowy chodnika w Kotowicach .Starosta dwukrotnie  pytał czy gmina będzie  partycypować w budowie chodnika  łączącego Kotowice z cmentarzem; gmina musi zabezpieczyć 1,2 mln zł na odszkodowania przy budowie ul. Jagodowej i  ul. Młyńskiej. Z-ca Burmistrza J. Grabowski  nadmienił, że starostwo otrzymało środki zewnętrzne na remont wiaduktu  w Kotowicach ,koszt budowy chodnika to 400 tys. zł Po wyczerpaniu dyskusji  nt. projektu budżetu i WPF ,przewodniczący zarządził głosowanie "za" pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 radnych,"przeciw-0,"wstrzymało się od głosu- 2 radnych.

ad.2.Przewodniczący komisji radny A. Zieliński  podsumował pracę komisji w 2020 r, przypomniał jakimi tematami komisja zajmowała się, nadmienił, że plan pracy komisji został zrealizowany w 100 %.

ad.3.W sprawach różnych, bieżących głos zabrali :

Radny M.Maślankiewicz  poinformował, że  nadal jest nie naprawiona nawierzchnia przy remontowanej studzience obok przepompowni ,prosi aby zmobilizować  Pana Strzelczyka do działania. Burmistrz odpowiedział, że prace będą wykonane przez f-mę MARMADEX ,po zakończeniu prac na basenie/przyszły tydzień/.Radny M.Maślankiewicz zaproponował aby zastanowić się nad ogrodzeniem basenu; zapytał czy będą prysznice zewnętrzne? Z-za Burmistrza J. Grabowski odpowiedział, że jest zainstalowany prysznic zewnętrzny ;nie jest przewidziane ogrodzenie wokół basenu .Radny A. Zieliński  uważa, że  basen powinien być ogrodzony i powinien zostać zamontowany monitoring  terenu.

Wobec wyczerpania porządku obrad-przewodniczący komisji podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji. Na tym protokoł zakończono.-

Protokołowała :                                                                                                                            PRZEWODNICZYŁ :

Barbara Ochocka                                                                                                           ALOJZY ZIELIŃSKI

insp.ds Rady                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-01-12.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2021-01-12 12:33:26.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2021-01-12 12:33:26.
czytano: 48 razy, id: 5645
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-12
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021