Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 19.10.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 19.10.2020

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 19 października 2020 roku w sali MGOK Żarki

W posiedzeniu komisji na stan 9 członków uczestniczyło  5 radnych. Obradom komisji  z powodu nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji przewodniczyła radna Jolanta Cichoń ,najstarszy  członek komisji. Przewodnicząca komisji stwierdziła quorum ,zaproponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia :
1/Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/ dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
 b/ zmian w WPF na lata 2020-2028.
 c/ zmian w budżecie Gminy Żarki.
d/ ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Żarki albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Żarki.
 e/określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Żarki na rok szkolny 2020-2021.
 f/ ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
 g/ podjęcia przez Gminę Żarki działalności w zakresie telekomunikacji.
2 .Sprawy różne,bieżące
ad.1."a"Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i zwróciła się o poinformowanie, co spowodowało podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych ?
Zastępca Burmistrza MiG Żarki Jakub Grabowski  odpowiedział, że kalkulacja stawki na 24 zł wynika z przeliczenia ilości odbieranych śmieci ;dotychczas śmieci  były rozliczane ryczałtowo, obecnie śmieci są ważone i gmina płaci "od tony".
Radny Warta zwrócił się aby pełne uzasadnienie podwyżki stawki przedstawić na sesji; ludzie są w trudnej sytuacji, a są tacy co chodzą po wsi/Pani sołtys/ i mówią, że radni tylko podnoszą opłaty; trzeba ludziom powiedzieć i wyjaśnić jaka jest przyczyna podwyżki.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że aby się zbilansowały koszty odbioru odpadów konieczne jest podwyższenie stawki.
Radny Maciej Maślankiewicz  zapytał czy gmina planuje podpisanie stałej umowy na odbiór odpadów ?
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że umowa została podpisana do grudnia 2021 roku.
Radny Maciej Maślankiewicz zauważył, że zapewniano iż stawki  nie zwiększą się, obecnie proponowana jest znaczna podwyżka ,mieszkańcy mogą mieć problemy z płatnością.
Zastępca Burmistrza odpowiedział , obecnie odnotowuje się większą ilość oddawanych przez mieszkańców śmieci niż było to założone w specyfikacji przetargowej.
Radny Maciej Maślankiewicz zapytał czy przy ważeniu odpadów jest obecna osoba uprawniona ?
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przy ważeniu uczestniczą pracownicy Urzędu.
Radny Mariusz Pompa  zauważył, że skutkiem odbioru większej ilości odpadów jest ponoszenie większych wydatków.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że tak. Radny Maciej Maślankiewicz zapytał, że dobrze rozumie, że nie przewidzieliśmy tego  iż może dojść do takiej sytuacji ?
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że  drastycznie wzrosła ilość oddawanych śmieci .Burmistrz MiG dodał ,że główną przyczyną proponowanej podwyżki opłat za odpady jest to, że wpływy nie bilansują się z ponoszonymi kosztami. Podwyżka opłat jest konieczna i nie robimy tego, aby mieszkańcom żyło się gorzej; budżet gminy nie jest z gumy: spadły wpływy z tytułu zmniejszenia podatków PIT i CIT. Wzrosły koszty oświaty /podwyżka wynagrodzeń od m-ca września /,miesięczne wydatki związane z odbiorem odpadów to.150 tys. zł.
Radny Mariusz Pompa  :z wypowiedzi Burmistrza wynika, że brakuje środków na gospodarkę odpadami; stąd  projekt o podwyżce stawki; są to trudne decyzje z którymi musimy się zmierzyć. Mówca proponuje dalsze uszczelnianie systemu gospodarki odpadami, aby nie pojawiały się opinie ,że mieszkańcy ponoszą  takie koszty, gdyż nie wszyscy są ujęci w systemie.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w systemie jest zarejestrowanych 7334 mieszkańców, Straż Miejska prowadzi działania kontrolne. Burmistrz MiG zauważył, że opłata jest ustalana na podstawie składanej deklaracji ,prowadzone są stałe kontrole. Radny Maciej Maślankiewicz uważa, że gmina musi być bardziej skuteczna  w tych działaniach, a Zastępca Burmistrza odpowiedział, że gmina porusza się w ramach obowiązującego prawa. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że prowadzone są kontrole dot. studentów, trwa wymiana informacji pomiędzy gminami .Straż Miejska systematycznie kontroluje posesje i w razie stwierdzenia nieprawidłowości stosuje różne formy i środki represyjne. Radna  Jolanta Cichoń oświadczyła, że zgadza się z wypowiedziami i argumentacją przedmówców ; trzeba się zastanowić  jak przekonać mieszkańców i czy to jest ostatnia podwyżka ? Uczestniczący w posiedzeniu komisji właściciel firmy REKO zasygnalizował, że za miesiąc październik  gmina musi się spodziewać większej faktury niż za pozostałe miesiące z powodu bardzo dużej ilości odpadów wielkogabarytowych ,zasygnalizował, że ceny na instalacjach stale rosną, coraz więcej ludzi  zaczyna pracować  w domu ,co wpłynie na ilość oddawanych odpadów. Zwrócił uwagę na brak numerów  na niektórych posesjach, co utrudnia pracę służb odbierających odpady. Wobec wyczerpania dyskusji przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. "za" głosowało 2 radnych,"przeciw"-2,"wstrzymał się od głosu " -1 radny/głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia/.
ad.1"b"  i  1"c" Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie zmian w WPF i zmian w budżecie gminy Żarki. W dyskusji nad projektami głos zabrali :
Radny Maciej Maślankiewicz zapytał o jakie inwestycje chodzi na os.600-lecia ? Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  na to zadanie/przebudowa dróg gminnych -ul. Serwin/ na poprzedniej sesji zostały przeznaczone środki własne; obecnie otrzymaliśmy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych/649 tys. zł/ i 160 tys. zł  przeznaczamy na to zadanie. Burmistrz poinformował, że otrzymane środki zostaną wydatkowane na :przebudowę ul. Serwin -160 tys. zł, ul.Brzozową w Ostrowie-200 tys. zł i rewitalizację obszaru rekreacji przy ul.Wierzbowej -289.631 zł. Gmina środki winna wykorzystać w ciągu 2 lat. Radny Maślankiewicz  zauważył, że gmina wzbogaciła się o 649 tys. zł. Burmistrz MiG odpowiedział, że  jakby Państwo nie uszczupliło dochodów gmin z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT to niepotrzebne byłyby czeki  rozdawane w starostwach. Pani Skarbnik zasygnalizowała, że planowane dochody z targowicy nie będą wykonane .Radny Maciej Maślankiewicz  zapytał czy przy ul. Jagodowej i Młyńskiej  są tereny gminne czy prywatne ?czy racjonalne jest inwestowanie w tereny nie będące własnością gminy ?  uważa, że gmina powinna inwestować w swój teren, uzbroić go i sprzedawać zainteresowanym. Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przy ul. Młyńskiej i Jagodowej mieszkają mieszkańcy naszej gminy.Za zmianami w WPF głosowało 4 radnych,1 radny wstrzymał się, za zmianami w budżecie głosowali wszyscy członkowie komisji.
ad.1"d" zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Żarki albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Żarki.
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza  Jakub Grabowski. "za" głosowało 4 członków ,1 -wstrzymał się od głosu.
ad.1"e" Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Żarki na rok szkolny 2020-2021. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza  Jakub Grabowski. "za" głosowało 4 członków ,1 -wstrzymał się od głosu.
ad.1 "f" Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki. Uzasadnienie projektu przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, nadmieniając, że niektóre zapisy z regulaminu uchwalonego przez Radę w miesiącu maju br. zostały zakwestionowane przez Wydział Nadzoru Prawnego Śl. U W. Radny Maciej Maślankiewicz zapytał czy regulamin został zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli ? Zastępca Burmistrza odpowiedział, że tak. "za" głosowało 4 radnych, wstrzymał się od głosu -1 radny.
ad.1"g"Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Żarki działalności w zakresie telekomunikacji. Uzasadnienie projektu przedstawiła Sekretarz Gminy Dominika Horoszko. "za" projektem uchwały głosowało 4 radnych, "wstrzymał się od głosu"-1 radny.
ad.2 Sprawy różne, bieżące.
radny Maciej  Maślankiewicz  zapytał o : ile kosztowała dzierżawa działki od Nadleśnictwa na której jest  plac zabaw w Przewodziszowicach ? Poinformował, że otrzymał sms- a od turysty ,odczytując jego treść; zapytał dlaczego nie jest remontowany plac zabaw? Burmistrz odpowiedział, że teren pod lokalizację placu zabaw wskazał  A. Jakóbczak, ówczesny radny; plac funkcjonuje ok.8-10 lat, corocznie odbywa się przegląd urządzeń na placach zabaw w całej gminie, urządzenia  uszkodzone  są demontowane. Zapytał co z wnioskiem w sprawie huśtawki zlokalizowanej na  Jurajskiej Frajdzie ?Czy są sporządzane protokoły z przeglądu placów  i można się z nimi zapoznać ?Burmistrz odpowiedział, że po interwencji radnego ,huśtawka została zdemontowana  ,będzie założona nowa. Zapytał o projekt realizowany w przeszłości pn. Sad jak za dawnych lat sygnalizując, że nie jest wykaszany, a skoro to teren gminy to gmina powinna się tym zająć. Burmistrz odpowiedział, że  projekt realizował A. Jakóbczak ,gmina nie miała w tym żadnego udziału. Teren wskazał radny ,zostały posadzone drzewka owocowe. Gmina  chciała teren wykosić, ale spotkało się to ze sprzeciwem mieszkańców, którzy  sygnalizowali, że są tam żmije i żeby nie kosić chaszczy.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                                            JOLANTA CICHOŃ
insp.ds Rady                                CZŁONEK KOMISJI

 

 

 

a

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-11-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:08:41.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-11-24 13:08:41.
czytano: 126 razy, id: 5597
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021