Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 28 listopada 2020 r.

imieniny: Jakub, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Żarki   16.11.2020r. R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z.  

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

 
     Na podstawie :
•    art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt 4, ust.4, art.80 ust.1, oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2020r. , poz.283 z późn. zm.),
•    §2 ust.1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r.  ( t.j Dz. U. z 2019r. poz.1839 )  
oraz
w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.   kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256z późn. zm)

  po rozpatrzeniu wniosku firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  z dnia 02.06.2020r.   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla     przedsięwzięcia polegającego na :  „Lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę ( 27 370 Mg /rok  w  miejscowości Żarki przy ul. Myszkowskiej 61 na działce o nr ewidencyjnym 3279/23 województwo śląskie,

oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko


ORZEKAM WARUNKI REALIZACJI TEGOŻ PRZEDSIĘWZIĘCIA


I.  Na etapie budowy:
1.    prace związane z adaptacją terenu przedsięwzięcia, przebudową zadaszeń budynków oraz montażem i transportem wyposażenia zakładu należy prowadzić w porze dziennej tj. w godz. 6:00-22:00;
2.    zaplecze budowy oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu;
3.    roboty organizować w sposób minimalizujący ilość powstających odpadów budowlanych;
4.    zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz parkingi sprzętu i maszyn zlokalizować na utwardzonym terenie parkingu;
5.    nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, a tankowanie  maszyn budowlanych i naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem wykonywanych prac budowlanych;
6.    odpady segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty; odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, segregować i oddzielać od odpadów innych niż niebezpieczne;
7.    prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6.00 - 22.00);

 


    II.  Na etapie eksploatacji:
1.    w planowanej instalacji należy przetwarzać wyłącznie zużyte baterie litowo-jonowe nie stanowiące odpadów niebezpiecznych;
2.    wszystkie czynności związane z przetwarzaniem ww. odpadów należy prowadzić wewnątrz istniejących budynków;
3.    w instalacji winny być stosowane procesy mechanicznego przetwarzania ww. odpadów polegające na rozdrabnianiu i separacji oraz procesie kondycjonowania oddzielonych frakcji, a przypadku baterii zawierających elektrolit, dodatkowo odparowaniu/suszeniu;
4.    przyjmowanie do przetwarzania odpadów baterii litowo-jonowych zawierających elektrolit możliwe będzie, o ile zakład wyposażony będzie uprzednio w sekcję technologiczną, w skład której wchodzić będzie kruszarka działającą w atmosferze obojętnej (wtrysk CO2) i urządzenie odparowujące (wyparka) do eliminacji rozpuszczalników;
5.    gazy powstające w każdej z trzech sekcji technologicznych do przetwarzania odpadów należy odciągać, odpylać w układzie filtrów, a w przypadku sekcji dla baterii z elektrolitem, dodatkowo oczyszczać w filtrach z węglem aktywnym. Oczyszczone gazy należy odprowadzać do powietrza indywidualnymi dla każdej sekcji, zamkniętymi, emitorami o wysokości każdego h=18 m;
6.    energię cieplną dla zakładu należy wytwarzać w kotłowni opalanej gazem ziemnym;
7.    ruch pojazdów ciężarowych (>3,5 Mg) po terenie zakładu odbywać się będzie jedynie w porze dziennej tj. w godz. (6:00 – 22:00);
8.    rozładunek odpadów dostarczanych na teren zakładu i przewidzianych do przetworzenia należy prowadzić wewnątrz hali lub pod zadaszeniem w obrębie uszczelnionej nawierzchni;
9.    odpady magazynowane czasowo na zewnątrz budynków należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach zabezpieczających odpady przed wpływem warunków atmosferycznych (zamykane lub przykryte) i możliwością przedostawania się odcieków. Pojemniki i kontenery należy posadowić w wydzielonych miejscach o szczelnej nawierzchni.
10.    zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania Zakładu będzie realizowane z przyłącza sieci wodociągowej zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej, w ramach zatwierdzonych dla tego ujęcia zasobów dyspozycyjnych i warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla zarządcy sieci;
11.    Zakład nie będzie generował ścieków przemysłowych;
12.    ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
13.    wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachów budynków i hali będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu, natomiast wody opadowe i roztopowe z powierzchni wewnętrznych dróg i placów będą odprowadzane przy pomocy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych do ziemi poprzez istniejący układ studni chłonnych po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze, na warunkach określonych w odrębnych pozwoleniach;
14.    odpady mają być magazynowane w zależności od ich rodzaju: w szczelnych kontenerach lub pojemnikach, na zewnątrz, lub w budynkach magazynowych, a w przypadku odpadów z elektrolitem w certyfikowanych szczelnych zamykanych metalowych podziemnych kontenerach;
15.    posadzki w budynkach magazynowych mają być szczelne, bez pęknięć i ubytków.      
16.    odpady związane z realizacją przedsięwzięcia mają być przekazywane odpowiednim podmiotom do dalszego zagospodarowania, a miejsca filtracji odpadów mają być zabezpieczone przed ewentualnymi wyciekami poprzez odpowiednie utwardzenie i szczelność terenu;
17.    miejsca newralgiczne, w których w wyniku potencjalnie mogących wystąpić zdarzeń, mogłoby nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego należy zabezpieczyć poprzez wyposażenie zakładu w sorbenty oraz inne środki służące neutralizowaniu zagrożeń związanych z wyciekami;
18.    grunt w miejscach postoju maszyn i sprzętu transportowego ma zostać odpowiednio zabezpieczony z przeznaczonych do tego celu certyfikowanych materiałów, spełniających warunek szczelności i nieprzepuszczalności w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się odcieków do wód i gruntu;

 


19.    w czasie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego, nawierzchni utwardzonych w celu zapewnienia ciągłości ich szczelności, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu należy spowodować natychmiastową neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;   
20.    przestrzegać    reżimu    technologicznego    w    zakresie    ograniczenia    emisji
       zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery;
20.    utrzymywać wykorzystywane urządzenia w dobrym stanie technicznym;
21.    prowadzić ciągły monitoring miejsc składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
22.    selektywnie gromadzić odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne w zamykanych i opisanych pojemnikach dostosowanych do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy  
       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
          w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy    
          uwzględnić   następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1.    zlokalizowanie planowanej instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania 75 Mg odpadów/dobę tj. zużytych baterii litowo-jonowych  we wnętrzu istniejących budynków;
2.    planowana instalacja winna składać się z sekcji technologicznych z urządzeniami tj.: kruszarki, przenośniki, separatory, cyklony i sita pneumatyczne, przy czym jedna z sekcji dedykowana przetwarzaniu baterii z elektrolitem winna zostać wyposażona w kruszarkę działającą w atmosferze obojętnej (wtrysk CO2) oraz urządzenie odparowujące (wyparkę) do eliminacji rozpuszczalników;
3.    zapewnienie, aby każda z ww. sekcji technologicznych pracowała w obiegu zamkniętym w podciśnieniu, a  system wentylacyjny umożliwiał odciąganie zanieczyszczonego powietrza (z miejsc i urządzeń będących źródłami emisji substancji) i odprowadzanie go do atmosfery po uprzednim oczyszczeniu w układzie filtrów odpylających gwarantujących stężenie pyłu całkowitego na wylocie nie wyższe niż 0,04 mg/m3,oraz dodatkowo w przypadku sekcji do przetwarzania baterii litowo-jonowych z elektrolitem - filtrów z węglem aktywnym do redukcji LZO o skuteczności projektowanej 90 % i gwarantujących stężenie LZO w gazach na wylocie nie wyższe niż 100 mg/m3 ;
4.    wyposażenie sekcji do przetwarzania baterii z elektrolitem w dwa zestawy ww. filtrów z węglem aktywnym, tak aby podczas koniecznej ich wymiany zapewnić możliwość wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych gazach;
5.    zaprojektowanie dla każdej sekcji przetwarzania odpadów, indywidualnego zamkniętego emitora o wysokości h=18,00 m;
6.    wyposażenie projektowanych ww. emitorów z instalacji przetwarzania odpadów w stanowiska pomiarowe oraz króćce pomiarowe usytuowane zgodnie z Polską Normą ;
7.    wyposażenie zakładu w kotłownię opalaną gazem ziemnym;
8.    na wysokości południowo-wschodniego rogu działki nr 3279/18 (teren A130MN) należy posadowić ekran akustyczny o długości 5 m i wysokości 4,2 m (umiejscowiony wzdłuż granicy działki 3 m w kierunku zachodnim od  narożnika i 2 m w kierunku wschodnim);
9.    zaprojektowanie  stacjonarnych źródeł hałasu charakteryzujących się poziomem mocy akustycznej nie większym niż:
•    wyrzutnie gazów z sekcji technologicznych - 3 szt.- 80 dB;
•    wentylatory dachowe części magazynowej – 12 szt. -  75 dB;
10.    wyposażenie przestrzeni magazynowych i procesowych, w których następuje przetwarzanie odpadów w szczelne podłoże, gwarantujące zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
11.    zaprojektowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do ziemi poprzez układ studni chłonnych . Przed odprowadzaniem do ziemie wody opadowe i roztopowe należy podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
12.    zaprojektowanie systemu odprowadzania ścieków socjalno-bytowych do miejskiej sieci kanalizacji;

13.    utwardzenie terenu dróg dojazdowych, placu rozładunkowego oraz manewrowego;
14.    wykonanie szczelnych posadzek w hali produkcyjno - magazynowej z systemem odwodnień  liniowych do odprowadzenia ewentualnych wycieków poprzez separator substancji ropopochodnych do zakładowej kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:

•    oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
•    postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

UZASADNIENIE

    W dniu 02.06.2020r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na :  „Lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę ( 27 370 Mg /rok  w  miejscowości Żarki przy ul. Myszkowskiej 61 na działce o nr ewidencyjnym 3279/23 ”
Wniosek ten został uzupełniony w dniu 08.06.202r.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:
a) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wraz z wymaganymi załącznikami,
b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej,
c) wypis z rejestru gruntów w postaci papierowej  wydany przez organ prowadzący ewidencję   
    gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania,
d) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej,
e) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
    którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem
    oddziaływania przedsięwzięcia.
 
W związku z powyższym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 powyżej przywołanej  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, wg  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r.  ( t.j Dz. U. z 2019r. poz.1839 )  kwalifikuje się  w §2 ust.1 pkt. 47 jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 02.06.2020 tut. Organ wszczął postępowanie z ww. wniosku zawiadamiając o tym wnioskodawcę pismem nr R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z.  z dnia 08.06.2020r. .
W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepisy art. 49 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania zawiadomiono pozostałe strony obwieszczeniem nr R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z.z dnia 05.06.2020r..
Obwieszczeniem nr R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z. z dnia 05.06.2020r. tutejszy Organ działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiał społeczeństwo  o ww. wniosku oraz, że na podstawie  art. 59 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dane o ww. wniosku oraz o przystąpieniu do oceny opublikowano w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal oraz w bazie Ocen Oddziaływania na Środowisko.

 

 

 

W dniu 08.06.2020r. tut. Organ zgodnie z art.  77.  ust 1. pkt. 1 i pkt. 4 tej ustawy wystąpił  do
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu  o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

Również w dniu 08.06.2020r. tut. Organ zgodnie z art.  77.  ust 1. pkt. 2 tej ustawy wystąpił  do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie o opinię dla  tego przedsięwzięcia.
Obwieszczeniami z dnia 10.06.2020r. tut. Organ w trybie art. 49 §1 i2, art. 61§4 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił  pozostałe strony postępowania o wystąpieniu do ww. organów o uzgodnienie warunków realizacji tegoż  przedsięwzięcia.
Opinią sanitarną nr NS/NZ/524/2/20 z dnia 07.07. 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu  przekazał w dniu18.06.2020r. pismo tut. Organu w sprawie uzgodnienia  warunków realizacji tego przedsięwzięcia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
W dniach 16.07.2020r. oraz 25.09.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wskazał w tym zakresie wymagane elementy. W dniu 13.08.2020r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu również  wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wskazując w tym zakresie wymagane elementy.
Wnioskodawca dokonał wymaganych ww. uzupełnień.
Postanowieniem nr PO.RZŚ.4360.75m.2020.AO z dnia 14.10.2020r.(data wpływu 16.10.2020r.)
Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji.
Postanowieniem nr WOOŚ 4221.44.2020.EJ.3 z dnia 16.10.2020r. (data wpływu 16.10.2020r.)
Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił także realizację w/w przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji.

Obwieszczeniem nr RGKiI 6220.02.Żar.2020.T.Z.  z dnia 20.10.2020r. zgodnie z art.10 i art. 49 §1 i §2 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego tut. Organ zawiadomił strony o zebranych wymaganych dokumentach i uzgodnieniach do wydania decyzji. Pismem nr RGKiI 6220.02.Żar.2020.T.Z.  z dnia 20.10.2020r. tut. Organ zawiadomił w tym zakresie Wnioskodawcę.
Do dnia wydania niniejszej decyzji jedna osoba  skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy. W toku postępowania żadna ze stron nie wniosła  zastrzeżeń ani uwag.

Obwieszczeniem nr RGKiI 6220.02.Żar.2020.T.Z.  z dnia 20.10.2020r. tutejszy Organ  działając na podstawie art. 79 ust.1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  zapewniając  możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu zawiadamiał, że zostały zebrane wymagane dokumenty  oraz uzgodnienia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tegoż przedsięwzięcia.

Obwieszczenia, o których mowa w niniejszej decyzji  zamieszczono na okres 14 dni na tablicy  ogłoszeń najbliższej miejsca planowanego przedsięwzięcia, na tablicy ogłoszeń w UMiG Żarki, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynach Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

W realizowanym postępowaniu  przeprowadzono z udziałem społeczeństwa ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W toku postępowania nie wpłynęły żadne wniosku i uwagi w ramach prowadzonej oceny.  

Prowadząc niniejsze postępowanie tut. Organ dokonał analizy:  ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu oddziaływaniu tegoż przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami  oraz uzyskanych uzgodnień  Regionalnego Dyrektora Ochrony

 

Środowiska w Katowicach, Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie.
Informacje pozyskane z tych źródeł zostały w całości  wzięte pod uwagę i w tym  zakresie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

W ramach postępowań o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz pozyskanej opinii rozpatrzono dowody:
-    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
-    raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany w maju 2020 r. przez P. Bogdana Knopa z ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o.o.;
-    uzupełnienia do raportu przedłożone wraz z pismami  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 2.09.2020 r., 22.09.2020 r. i 12.10.2020 r.
Wskazane dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie analiz przeprowadzonych w raporcie oddziaływania na środowisko, określono oddziaływanie i potencjalne zagrożenie środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji istniejących zabudowań produkcyjnych zlokalizowanych w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61 na potrzeby prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów z baterii litowych (w tym bez ograniczeń zużytych baterii, baterii z zapasów tj. przeterminowane i odpadów z produkcji baterii i komponentów baterii). Przedsięwzięcie realizowana będzie w obrębie działki nr 3279/23, na której zlokalizowane są obiekty wykorzystywane dotychczas przez zakład prowadzący przetwarzanie odpadów zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Na działce znajdują się: hala technologiczna, nieużytkowany budynek magazynowy, budynek starej formacji akumulatorów (obecnie magazyn) oraz biurowiec. Hala produkcyjna jest budynkiem parterowym i składa się z trzech naw: wewnętrznej podstawowej o rozpiętości 12,0 m i dwóch bocznych: od strony zachodniej o rozpiętości 6,0 m i 9,0 m i wschodniej  o rozpiętości 6,0 m. Wymiary budynku w rzucie 96,8 x 56,7 m. W zachodniej części hali zlokalizowane są biura i szatnie pracowników, w południowo-zachodniej części hali zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, a dalej kotłownia węglowa. Budynek magazynowy jest obiektem parterowym zlokalizowanym w sąsiedztwie hali produkcyjnej i w części wykorzystywanym jako magazyn surowców. Budynek starej formacji jest obiektem parterowym i znajduje się w północnej części zakładu i obecnie pełni funkcje magazynowe. Budynek biurowy (parterowy) znajduje się od zachodniej strony zakładu, przy bramie wjazdowej od ulicy Myszkowskiej. Teren zakładu jest otoczony ogrodzeniem żelbetowym, a jego otoczenie stanową obiekty usługowe oraz tereny z zabudową o charakterze mieszkaniowym wielorodzinnymi i jednorodzinnym.
Inwestycja zakłada budowę instalacji do przetwarzania w odpowiednich procesach  odpadów jakimi są  zużyte  baterie litowe w celu odseparowania i odzyskania szeregu cennych surowców, które będą  sprzedawane z marżą pod różnymi kodami odpadów w celu ponownego wykorzystywania do produkcji nowych, poszukiwanych towarów. Przetwarzanie odpadów polegać będzie na mechanicznej separacji metali nieżelaznych (aluminium, miedzi oraz mieszaniny innych cennych metali, takich jak lit i ewentualnie kobalt i/lub nikiel) poprzez kolejne wysoce zintegrowane etapy kruszenia i sortowania. Zakładana przez inwestora wydajność instalacji i zdolność do przetwarzania odpadów wynosić będzie 75 Mg/dobę i 27370 Mg/rok. W wyniku prowadzonego procesu recyklingu otrzymane zostanie w ciągu roku:
    ok. 6700 Mg – oczyszczonych metali nieżelaznych (Cu, Al);
    ok. 16550 Mg tzw. „czarnej masy” (tlenek litu w połączeniu z tlenkami kobaltu, manganu lub niklu);
    ok. 2900 Mg – pyłu grafitowego;
    ok. 650 Mg – metali żelaznych (ferromagnetycznych).
Produkty te nie wymagają dodatkowej przeróbki i przekazywane będą do ponownego wykorzystania przemysłowego przez odpowiednie podmioty.

 

 

 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac montażowych i adaptacyjnych. Realizacja inwestycji obejmować będzie drobne prace remontowo–budowlane polegające głównie na zdjęciu części gleby, położeniu nowych nawierzchni utwardzonych, wymianą pokrycia dachowego na budynkach magazynowych oraz wykonaniu prac wynikających z przeglądu kanalizacji deszczowej. W fazie tej będą miały miejsce lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzące z urządzeń budowlanych i środków transportu oraz z uciążliwością akustyczną, powodowaną transportem wyposażenia i elementów linii technologicznych. Ograniczenie wykonywanych prac wyłącznie do pory dziennej pozwoli ograniczyć wpływ ww. środków na klimat akustyczny. Wpływ emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z tym etapem przedsięwzięcia jest pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasięg oraz uciążliwość dla środowiska. W przypadku wytworzenia odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną one selektywnie zebrane i zmagazynowane na terenie placu budowy, a następnie przekazane uprawnionym posiadaczom do ich dalszego zagospodarowania. Teren budowy oraz montażu urządzeń zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych.
Funkcjonowanie zakładu związane będzie z eksploatacją nowej instalacji, w skład której wchodzić będą sekcje technologiczne do przetwarzania zużytych baterii litowo-jonowych. Planowane są 2 sekcje do przerobu baterii suchych niezawierających elektrolitu oraz 1 sekcja do baterii z elektrolitem. W skład każdej sekcji wchodzić będą kruszarki, przenośniki, separatory, cyklony i sita pneumatyczne, przy czym sekcja do przetwarzania baterii z elektrolitem wyposażona będzie w specjalną kruszarkę działającą w atmosferze obojętnej (wtrysk CO2) oraz urządzenie odparowujące (wyparkę) do eliminacji rozpuszczalników. Wszystkie sekcje pracować będą w podciśnieniu co zapobiegać będzie niezorganizowanemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w hali, a konsekwencji przedostawaniu się do powietrza poza nią. Każda z sekcji wyposażona będzie w indywidualny system wentylacyjno-odpylający z wysoko skutecznym układem odpylającym gwarantującym stężenie pyłu całkowitego na wylocie nie wyższe niż 0,04 mg/m3. Gazy z sekcji do przerobu zużytych baterii z elektrolitem oczyszczane będą dodatkowo w filtrach węglowych o projektowanej skuteczności 90% i gwarantujących stężenie LZO w odprowadzanych gazach nie wyższe niż 100 mg/m3. Przedsięwzięcie ma być realizowane etapowo z założeniem ze w pierwszej kolejności zrealizowana zostanie jedna sekcja z trzech sekcji procesowych (warsztatów) a pozostałe będą rozbudowywane/instalowane stopniowo. Niemniej jednak, w treści decyzji określono, że przyjmowanie baterii z elektrolitem może zostać rozpoczęte dopiero wówczas, gdy zakład będzie wyposażony w sekcję dedykowaną temu procesowi. W raporcie przedstawiono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza z zakładu po realizacji przedsięwzięcia. Z przedstawionych wyników obliczeń wynika, że spełnione będą także standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu określone w przepisach prawa. Instalacja wymagać będzie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 147 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Inwestor winien zapewnić możliwość wykonywania pomiarów emisji substancji do powietrza z projektowanej instalacji. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, obowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. W treści decyzji nie określono szczegółowych warunków prowadzenia monitoringu emisji substancji do powietrza. Uzyskanie ww. pozwolenia oraz wypełnienie obowiązków wynikających z  ww. przepisów prawa pozwoli na właściwą ocenę charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Funkcjonowanie zakładu wiązać się będzie z powstaniem nowych stacjonarnych źródeł emisji hałasu oraz emisją hałasu z ruchu pojazdów zapewniających obsługę logistyczną zakładu. Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki z 2014 roku (Uchwała NR XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r.) z późniejszą zmianą z 2016 roku (Uchwała NR XIX/136/2016 z dnia 11 maja 2016 r.). Zgodnie z informacjami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze A8P i jest terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Najbliższe terenu podlegające ochronie akustycznej stanową tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną graniczące od zachodu z terenem zakładu oznaczone w planie A130MN oraz tereny z zabudową


mieszkaniową wielorodzinną zlokalizowane na wzdłuż ul. Myszkowskiej oznaczone w planie symbolem A4MW. Przedmiotowy zakład funkcjonować będzie zarówno w porze dziennej i nocnej, przy czym transport kołowy związany dostarczaniem i wywozem odpadów pojazdami ciężarowymi (>3,5 Mg) odbywać się będzie jedynie w porze dziennej. Zasadnicze procesy technologiczne związane z przetwarzaniem odpadów prowadzone będą na liniach technologicznych zlokalizowanych wewnątrz adaptowanych budynków wykonanych z materiałów o wysokich poziomach izolacyjności akustycznej. Zewnętrzne punktowe źródła hałasu stanowić będą głównie wyrzutnie gazów z nad sekcji technologicznych oraz urządzenia wentylacyjne przestrzeni magazynowych. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem określającym standardy akustyczne, następujące dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB, pochodzącego od instalacji:
− dla pory dnia - 50 dB(A),
− dla pory nocy - 40 dB(A).
Według przeprowadzonych analiz i obliczeń po uruchomieniu inwestycji, przy zachowaniu określonych w decyzji warunków (dot. parametrów i lokalizacji źródeł dźwięku oraz zabezpieczeń akustycznych) poziom hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) oraz przepisami szczegółowymi. Ilość odpadów zgromadzonych na terenie zakładu będzie kontrolowana i dostosowana do przewidzianej powierzchni magazynowej. Odpady przeznaczone do przetworzenia rozładowywane będą wewnątrz pomieszczeń magazynowych lub czasowo gromadzone na zewnątrz budynków w specjalistycznych zamykanych pojemnikach zabezpieczających je przed wpływem czynników atmosferycznych oraz możliwością powstawania odcieków. Wydzielone w procesie technologicznym surowce i odpady gromadzone będą selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania przez uprawnione do tego podmioty.

Przedmiotowy zakład zaopatrywany będzie w wodę na potrzeby socjalne i p.poż poprzez istniejące przyłącze do sieci wodociągowej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji miejskiej na podstawie stosownej umowy z jej administratorem. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków socjalno-bytowych, budynku pod instalacje i hali będą odprowadzane bezpośrednio do ziemi. Wody opadowe i roztopowe powstające na powierzchni terenu utwardzonego (wewnętrzne drogi i place) będą odprowadzane kanalizacją deszczową do ziemi poprzez istniejący układ studni chłonnych po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. W celu eliminacji możliwości powstawania zanieczyszczonych wód opadowych rozładunek i załadunek odpadów odbywać się będzie w hali lub pod zadaszeniem. Normalne funkcjonowanie zakładu i prowadzanie procesów przetwarzania odpadów nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych.  Nawierzchnie pomieszczeń technologicznych i magazynowych wykonane zostaną jako szczelne a w hali produkcyjnej zabudowany jest zbiornik bezodpływowy o pojemności 40 m3 na ewentualne odcieki.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków oraz poza ujęciami wód podziemnych i ich strefami ochronnymi.
Omawiany Zakład zlokalizowany jest w regionie wodnym Warty, w obszarze JCWPd oznaczonym kodem GW600099 oraz w obszarze JCWP o nazwie Warta do Bożego Stoku oznaczonej kodem PLRW 600061811529. JCWPd GW600099 -w części tej wody podziemne charakteryzują się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych i nie podlega derogacji czasowej. W tej JCWPd ustanowiono derogacje co do realizacji inwestycji związanej z wydobyciem rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3. Inwestycja ta spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego. JCWP „Warta do Bożego Stoku” stanowi naturalną część wód o złym stanie i zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

 

 

Z charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że jego eksploatacja nie będzie generować presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych w stopniu zagrażającym osiągniecie przez JCWP określonych dla nich celów środowiskowych oraz realizacji pełnionych strategicznych funkcji gospodarczych.  Zgodnie z rozwiązaniami ujętymi w ww. raporcie, nie przewiduje się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód. Ze względu na brak możliwości technicznych przedłożono termin osiągnięcia dobrego stanu do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja komunalna, przemysłowa, niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP ze względu na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji przemysłowej i komunalnej. W programie działań zaplanowano również weryfikacje programu ochrony środowiska dla gminy, realizacje krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, uporządkowanie gospodarki ściekowej.  
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego może wystąpić jedynie w sytuacji awarii sprzętu używanego na terenie Zakładu i nie podjęcia odpowiednich działań zaradczych. W ramach regularnego wykorzystywania maszyn oraz ich należytego serwisowania nie występuje realne niebezpieczeństwo tego typu oddziaływania na wody.
Mając na względzie charakter, zastosowane rozwiązania w ww. raporcie, o których mowa powyżej, zastosowane technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w decyzji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia nie zakłada się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia, zakres prognozowanych emisji oraz znaczną odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 95 km do granicy polsko – czeskiej w linii prostej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko.  Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd stanowiącej obszar chronionego krajobrazu. Biorąc pod uwagę, iż inwestycja związana jest z adaptacją istniejących zabudowań produkcyjnych i nie przewiduje budowy nowych obiektów kubaturowych należy stwierdzić, iż jej realizacja nie wpłynie na walory przyrodnicze i krajobrazowe objęte ochroną w ramach ww. formy ochrony przyrody. Na terenie planowanych robót nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, a także cenne siedliska przyrodnicze. Zatem przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację nie będzie powodowało  strat w populacjach zwierząt i roślin oraz siedliskach przyrodniczych i nie wpłynie na ograniczenie walorów przyrodniczych przedmiotowych obszarów. W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują inne obszary podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar  mający znaczenie da Wspólnoty  - Ostoja Złotopotocka PLH240020, zlokalizowany ok. 6 km od granicy terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Ponadto w rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w pierwotnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, będącym podstawą jej wydania.


Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stwierdzono jak w sentencji decyzji .


POUCZENIE

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron jest z dniem doręczenia jej oświadczenia organowi pierwszej instancji, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


W załączeniu:  

1.    Charakterystyka przedsięwzięcia.  

Otrzymują :

1.    firma ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa ,  
2.    pozostałe strony w formie obwieszczenia w trybie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3.    a.a .

Do wiadomości ( zgodnie z art.74 ust.4 oraz 86a ww ustawy ):

1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie,
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach,
3.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. .

 

Załącznik do decyzji nr R.G.K. i I. 6220.02 .Żar. 2020 T.Z z  dnia 16.11.2020r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę (27 370 Mg/rok) w gminie Żarki przy ul. Myszkowskiej 61

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zlokalizowaniu instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę (27 370 Mg/rok) w gminie Żarki przy ul. Myszkowskiej 61 na działce o nr ewidencyjnych 3279/23 obręb Żarki, powiat myszkowski, województwo Śląskie.
Przedsięwzięcie planowane jest na terenie przemysłowym (byłe zakłady LOXA). W ramach inwestycji planowane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury przemysłowej do przetwarzania odpadów z baterii (w tym bez ograniczeń zużytych baterii, części baterii lub odpadów z produkcji baterii lub komponentów baterii). Po realizacji inwestycji, zakład czynny będzie we wszystkie dni tygodnia całodobowo (trzy zmiany robocze).
Proces przetwarzania odpadów odbywał się będzie w budynku produkcyjnym (główny budynek) o wymiarach 96 x 55 m. Do magazynowanie surowców i odpadów przeznaczone będą ponadto dwa budynki magazynowe.
Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie przetwarzania baterii, w tym zastosowanie technologii, które pozwalają na odzysk metali z kompozytów zawierających metal jako składnik dominujący (odpady z baterii lub produkcji baterii). W procesie przetwarzania powstaje odpad/surowiec, który będzie przeznaczony do ponownego użycia (czysta miedź i aluminium, grafit oraz związki różnych metali, mi.in. tlenki). Zastosowany proces odzysku kwalifikuje się zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
•    R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali, oraz
•    R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
Zastosowany proces  przetwarzania  polega na mechanicznej separacji metali prowadzonej  w kilku  etapach kruszenia i sortowania. Przetwarzanie obejmuje  pięć zintegrowanych stref produkcyjnych.

Przyjęcie odpadów (etap pierwszy):
Odpady wejściowe będą przywożone do miejsca przetwarzania ciężarówkami i rozładowywane:
●    bezpośrednio w strefie magazynowania odpadów bez elektrolitu. Odpady będą przyjmowane  w stosownych opakowaniach typu Big Bag, kontenerach, paletach, beczkach lub innych pojemnikach dostosowanych do rodzaju i sposobu pakowania odpadów;
●     bezpośrednio w strefie  magazynowania odpadów z elektrolitem. Odpady będą przyjmowane  w stosownych opakowaniach typu Big Bag, kontenerach, paletach, beczkach lub innych pojemnikach dostosowanych do rodzaju i sposobu pakowania odpadów oraz miejsca ich magazynowania (wewnątrz i na zewnątrz budynków);

Proces wstępny przetwarzania (drugi etap) – prace przygotowawcze – składa się z :
●    kontroli jakości bezpośrednio w strefach magazynowych oraz przed  lejami zasypowymi podającymi odpad do kruszenia.
●    operacji rozładunku i demontażu  oraz wstępnego sortowania będą miały miejsce w hali o  pow. 576 m2, łącznie z pomieszczeniem na zasilanie energetyczne i sterowanie).
●    wstępnego sortowania odpadów, które będzie odbywać się również w strefie przeznaczonej do magazynowania przyjmowanych do przetworzenia odpadów bez elektrolitów. Ma w niej miejsce także wstępne sortowanie odpadów realizowane w ciągu technologicznym usytuowanym w południowej części strefy. Strefa ta i urządzenia znajdujące się w niej wykorzystywane są również w końcowej części procesu do załadunku odzyskanych  w wyniku procesu przetwarzania  surowców/odpadów w celu ich dalszego wykorzystania przez podmioty zewnętrzne

 

Proces mechaniczny przetwarzania (trzeci etap):
●    Trzeci etap przetwarzania będzie polegał na mechanicznym procesie kruszenia i separacji odpadów. Proces ten będzie się odbywał w ramach trzech sekcji technologicznych (zwanych także warsztatami). Każda sekcja technologiczna składa się z wysoce wyspecjalizowanych urządzeń (kruszarki i bębny do separacji). Urządzenia te są tak usytuowane w każdej sekcji technologicznej, aby w zależności od potrzeb procesu, umożliwić synergie pracy wszystkich trzech sekcji technologicznych (tzn. pracę szeregową i równoległą i tzw. krzyżową). Przez pracę krzyżową pomiędzy sekcjami technologicznymi należy rozumieć przepływ strumienia odpadów w taki sposób, aby odpady przechodziły tylko przez część urządzeń zainstalowanych w poszczególnych sekcjach technologicznych. Umożliwia to także kilkukrotny przepływ odpadu przez poszczególne urządzenia zainstalowane w trzech sekcjach technologicznych. Zapewni to zarówno optymalizację jakości i skuteczności, jak i redundancję. Trzy sekcje technologiczne znajdują się w strefie o pow. 1096 m2.
Odpady bez elektrolitu mogą być kruszone w każdej z tych trzech sekcji urządzeń (tj. warsztatów/ sekcji technologicznych), podczas gdy odpady zawierające elektrolit będą kruszone w osobnej kruszarce, gdzie istnieje możliwość wtrysku CO2 i są zainstalowane urządzenia do odparowania odpadów. Zastosowanie tego procesu umożliwia pracę urządzeń w atmosferze inertnej /obojętnej. Trzeci etap realizowany jest w obiegu z podciśnieniem, z odbiorem i filtrowaniem powietrza Po tym procesie odpad może być skierowany na inne urządzenia zainstalowane w 3 sekcjach technologicznych.
●    Proces mechaniczny recyklingu (czwarty etap): odpady przetworzone w trzech sekcjach technologicznych poddane są obróbce końcowej umożliwiającej finalną waloryzację, która ma miejsce w oddzielnej sekcji technologicznej (warsztacie) także umiejscowionym w strefie j.w. Obróbka ta polega ona na przeprowadzeniu końcowej separacji metali nieżelaznych oraz zastosowaniu procesu koncentrowania (głównie poprzez zagęszczanie), dzięki którym odzyskane metale, mogą być przeznaczone do dalszego wykorzystania w gospodarce.
Każda z sekcji wyposażona będzie w indywidualny system wentylacyjno-odpylający z wysokoskutecznym układem odpylającym gwarantującym stężenie pyłu całkowitego na wylocie nie wyższe niż 0,04 mg/m3. Gazy z sekcji do przerobu zużytych baterii z elektrolitem oczyszczane będą dodatkowo w filtrach węglowych o projektowanej skuteczności 90 % i gwarantujących stężenie LZO w odprowadzanych gazach nie wyższe niż 100 mg/m3. Dopuszcza się bardziej sprawny system oczyszczania LZO np. dopalanie katalityczne.
Inwestycja obejmuje przetwarzanie odpadów z baterii bez elektrolitu (cząsteczki pyłu i metali nieżelaznych), jak również odpadów z baterii zawierających elektrolit. Jest to ściśle segment rynku baterii litowo-jonowych, który w szczególności nie obejmuje baterii ołowiowych lub kadmowych. W wyniku tego procesu są odzyskane cenne materiały, głównie metale (czysta miedź, aluminium) i pochodne metali (tlenki litu, kobaltu, niklu i/lub manganu), które mają być ponownie wykorzystane w przemyśle. Niewielka część odpadów (szacunkowo mniej niż 15-20% tonażu wejściowego) tzw. odpady procesowe będą przekazywane innym podmiotom, tj. uprawnionym jednostkom w celu ich dalszego zagospodarowania, utylizacji (tj. odzysku lub unieszkodliwiania w przypadku braku odzysku).
Zdolność przetwarzania odpadów w instalacji wynosi 27 370 Mg/rok.
Możliwe jest etapowe uruchamianie poszczególnych sekcji.
W ramach działalności możliwe jest również zbieranie i magazynowanie tych samych odpadów bez ich przetwarzania.
W wyniku przetwarzania w instalacji mogą powstawać odpady z grupy 19, bądź produkty powstające w wyniku utraty statusu odpadów w procesach odzysku R3 i R4, w ilościach równych wielkości wsadowej instalacji.
Zakład zaopatrywany będzie wodę na potrzeby socjalne i p.poż poprzez istniejące przyłącze do sieci wodociągowe. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji miejskiej na podstawie stosownej umowy z jej administratorem. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków socjalno-bytowych, budynku pod instalacje i hali będą odprowadzane bezpośrednio do ziemi.

Wody opadowe i roztopowe powstające na powierzchni terenu utwardzonego (wewnętrzne drogi i place) będą odprowadzane kanalizacją deszczową do ziemi poprzez istniejący układ studni chłonnych po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. W celu eliminacji możliwości powstawania zanieczyszczonych wód opadowych rozładunek i załadunek odpadów odbywać się będzie w hali lub pod zadaszeniem. Normalne funkcjonowanie zakładu i prowadzanie procesów przetwarzania odpadów nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych.  Nawierzchnie pomieszczeń technologicznych i magazynowych wykonane zostaną jako szczelne a w hali produkcyjnej zabudowany jest zbiornik bezodpływowy o pojemności 40 m3 na ewentualne odcieki.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-11-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-11-17 11:41:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-11-17 11:41:50.
czytano: 92 razy, id: 5590
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-17
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020