Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie. Bezdomne zwierzęta.

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 30 tys. euro » Zapytanie. Bezdomne zwierzęta.

Podtytuł: Zapytanie ofertowe o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30 tys. euro

W oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) reprezentując Zamawiającego – Gminę Żarki, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I. Zamawiajacy
Gmina  Żarki z siedzibą:42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17
NIP:577 19 64 543, tel. 034 3148036
E-mail: poczta@umigzarki.pl strona www: www.umigzarki.pl

II.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które będzie prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy faksem lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz przepisami prawa miejscowego. Zamawiający przewiduje wyłapanie około 2 psów w miesiącu.

Do obowiązków wykonawcy należy:
1.wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do lecznicy weterynaryjnej;
2.transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia;
3.prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
4.kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
5.zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku;
6.zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
7.sterylizacja albo kastracja zwierząt;
8.poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcje;
9.prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.

III.Termin realizacji
Od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert
1.Oferty oceniane będą w skali od 0 -100 punktów.
2.Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium – cena 100%.
3.W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych). Podana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z dojazdem, wykonywaniem odłowu oraz transportem odłowionych zwierząt do wskazanej placówki.

VI.Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego pokój nr 11, w godzinach 7.30- 15.00 tel. 34 3148036 wew. 42.

VII.Sposób przygotowania oferty: Wykonawcy powinni przedłożyć ofertę zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym. Do oferty należy dołączyć:
- umowę ze schroniskiem zawartą na rok 2021;
- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- aktualną decyzję wydaną przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającą na prowadzenie schroniska dla zwierząt;
- aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art.5 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967);
- zezwolenie związane z transportem zwierząt, w tym decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii i dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt;
-dokumenty świadczące o zatrudnieniu do transportu zwierząt kierowców, konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt, w tym licencja dla osoby transportującej zwierzęta;
- aktualną umowę zawartą z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,
- aktualną umowę prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji,  gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie.

Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyc osobiście bądź listownie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarki w 2021 roku”.

Otwarcie ofert: 17.12.2020 r. o godz. 12.30.

IX. Pozostałe informacje
1.Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2.Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Żarki, dnia 06.11.2020 r.

Pełna treść ogloszenia wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-09 11:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-11-09 11:04

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.