Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 56 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnika wydarzenia pod nazwą Industriada 2020 w Żarkach organizowanego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 5 w dniu 26.09.2020r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W dniu 26.09.2020 r. na terenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach odbędzie się wydarzenie pod nazwą Industriada 2020 w Żarkach. Uczestników wydarzenia obowiązywać będzie następujący regulamin:
1. Regulamin został wydany przez Gminę Żarki – administratora Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (zwanego w dalszej części regulaminu Muzeum) – Obiektu na Szlaku Zabytków Techniki i obowiązuje w dniu 26.09.2020 r. na terenie w/w obiektu.
2. Regulamin obowiązuje każdą z osób przebywających na terenie Muzeum w dniu wydarzenia. Każda z tych osób zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji programu wydarzeń, a w szczególności w czasie zwiedzania obiektu oraz uczestniczenia w innych atrakcjach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie obiektu i korzystania przez nie z terenu, na którym realizowany jest program wydarzeń.
4. Impreza ma charakter otwarty i wstęp na teren imprezy  jest wolny. Liczba uczestników mogących skorzystać z części zawartych w programie wydarzeń - tj. zwiedzania w budynku Muzeum – jest ograniczona i w przypadku dużej frekwencji o możliwości skorzystania z danej atrakcji decydować będzie kolejność przybycia.
5. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników wydarzenia i nie utrudniający innym uczestnikom udziału w wydarzeniach.
6. Osoby przebywające na terenie imprezy  są zobowiązane do stosowania się do zaleceń obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wydarzeń.
7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
8. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zaburzających percepcję.
9. Za przebywające na terenie imprezy osoby w wieku do 18 roku życia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni/rodzice.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub zniszczenie mienia Uczestników.
11. Obsługa ma prawo do: upominania Uczestników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, wyproszenia z terenu imprezy osoby zakłócającej porządek, uniemożliwiającej lub utrudniającej innym udział w wydarzeniach, zagrażającej bezpieczeństwu własnemu oraz innych, naruszającej Regulamin oraz przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych Uczestników, przebywających na terenie obiektu.
12. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się na terenie Muzeum w oznakowanym miejscu.
13. Osoby uczestniczące w programie wydarzeń wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych informacyjnych i promocyjnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach oraz innych publikacjach na wszystkich polach eksploatacji, realizowanych przez Organizatora lub dla celów Jemu służących zgodnie z Informacją  o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Załącznik nr 1 Zarządzenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania czynników zewnętrznych, przede wszystkim warunków atmosferycznych.
15. Organizator przeprowadzi wydarzenie zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
16. Regulamin jest udostępniony uczestnikom wydarzenia poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumzarki.pl oraz wywieszenie na terenie Muzeum.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2020-09-25.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-09-25 11:40:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-09-25 11:40:50.
czytano: 130 razy, id: 5554
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-25
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-09-25
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021