Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 07 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2019 r. Dz. U.  poz. 506) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz.2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” położony w Żarkach przy ulicy Wierzbowej  stanowiący własność Gminy Żarki, zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 11 września 2020  r. do dnia  02 października 2020  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia 07 września 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

1. Położenie nieruchomości – Żarki ul. Wierzbowa 21 – budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” o powierzchni użytkowej 200,65 m².

2. Przeznaczenie – prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Okres dzierżawy -  5 lat

4.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę – 500,00 zł + podatek VAT  w wysokości 23%, płatny w terminie do 25 każdego miesiąca na konto Gminy Żarki.

5. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, o opublikowany przez Prezesa GUS wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po jego ogłoszeniu.

6.Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych  związanych z przedmiotem dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11 tel.  34 3148036 wew.42

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-09-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-09-09 08:19:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-09-09 08:19:21.
czytano: 126 razy, id: 5541
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020