Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z. z dnia 13.08.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z poźn. zm.). ZAWIADAMIAM

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S  Przybynów – Zaborze”.

tutejszy organ  po uzyskaniu opinii
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

oraz wydaniu w tej sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla tej inwestycji

w dniu 13.08.2020r. wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z.  
określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tego  przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Przybynowie  oraz w  Zaborzu.
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  
 A także
•    w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  Poraj.
Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 13.08. 2020r. .
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-08-13.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-08-13 15:09:55.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-08-13 15:09:55.
czytano: 187 razy, id: 5520
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-13
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-08-13
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020