Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 11.08.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3-go października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 06.08.2020r. zostało wszczęte na żądanie Pana Kamila Tylkowskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:
„Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12 ”.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki  w miejscowości Zaborze,
•      tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 11.08.2020r..
W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-08-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:58:32.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-08-11 15:58:32.
czytano: 140 razy, id: 5517
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020