Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Kom. Rewizyjna 10.07.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Kom. Rewizyjna 10.07.2020

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 10 lipca 2020 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie:
Pan Alojzy Zieliński -przewodniczący
Pani Aneta Bernacka-członek
Pan Paweł Labocha-członek
Pan Roman Warta-członek
Nieobecni członkowie komisji :Pan Roman Hamerla
Ponadto w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli :
Pan Klemens Podlejski -Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  
Pan Jakub Grabowski-Zastępca Burmistrza
Pani Dominika Horoszko-Sekretarz Gminy
Pani Dorota Mucha-Skarbnik Gminy Żarki
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1.Punkty regulaminowe
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Żarki za 2019 r ;wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
3.Analiza sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki.
4.Sprawy różne, bieżące.

Ad.1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Alojzy Zieliński - stwierdzając na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu komisji na stan 5 członków uczestniczy 4 członków-co stanowi quorum przy którym komisja może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.
Proponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad.2.
Materiały zawierające sprawozdanie finansowe  i sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy Żarki za 2019 rok -członkowie komisji otrzymali.
Komisja przystąpiła do rozpatrzenia: sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za miniony rok.
Pani Mucha Dorota-Skarbnik Gminy Żarki omówiła wykonanie budżetu 2019 roku : zaplanowane dochody wynosiły 44 706 769,43 zł, po zmianach zostały zwiększone do kwoty 47 262 037,25 złotych. Dochody zostały zrealizowane w 95,14 %  tj. na kwotę 44 965 509,37 zł.
Plan wydatków  budżetowych ustalono na kwotę 44 333 711,11 zł.; po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach plan wydatków został ustalony w wysokości 48 801 872,90 złotych zrealizowano 46 679 518,04 zł tj.95,65 % planu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku  wynik finansowy Gminy Żarki  zamknął się deficytem w wysokości 1 714 008,67 złotych, wyższym niż zaplanowano o 174 173,02 zł. Kwota długu na koniec 2019 r wynosiła 10 331 817,50 zł/21,86 %/ zaplanowanych na 2019 rok dochodów/.Na zakończenie wypowiedzi Skarbnik Gminy  zwróciła uwagę, że plan  spłat kredytów i pożyczek  nie został w pełni wykonany  z powodu nie otrzymania planowanych środków; dług gminy był wyższy od planowanego w WPF zadłużenia o 547 537,73 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki nadmienił, że  IV kwartał ub. roku był bardzo trudny na skutek decyzji Rządu polegających na zmniejszeniu wpływów budżetowych i zwiększeniu wydatków; pomimo trudnej sytuacji  gmina realizowała szereg inwestycji : budowa dróg ,kanalizacji, wodociągu na os.600-lecia/zagospodarowanie 120 ha, gdzie wybudowano już 15 nowych budynków/,ul.Cegielniana i Chopina na os. Olesiów, ul. Parkowa w Przybynowie ,adaptacja pomieszczeń po szkole w Wys. Lelowskiej na mieszkania komunalne, termomodernizacja budynków komunalnych w Przybynowie i w Żarkach : ul. Leśniowska i Berka Joselewicza ,opracowana została dokumentacja  projektowo-kosztorysowa na ul. Dworską w Jaworzniku, opracowano projekt i operat wodno-prawny na budowę sieci wodociągowej Czarny Kamień, opracowano projekt i mapy na  budowę sieci  wodociągowej w Przybynowie i w Ostrowie. Burmistrz przypomniał jakie zadania zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, na zakończenie stwierdził, że miniony rok był dobry dla rozwoju gminy. Poinformował komisję, że w br. roku brakuje ponad 300 tys. zł za I półrocze /260 tys. zł z tytułu cit oraz niższe wpływy z opłaty targowej z powodu pandemii/-co powoduje, że gmina musi posiłkować się kredytem w rachunku  bieżącym. Na zakończenie Burmistrz poinformował o pracach na kąpielisku  w ramach zadania pn. rewitalizacja   obszaru rekreacyjnego przy ul.Wierzbowej w Żarkach.
Przewodniczący komisji Alojzy Zieliński zapoznał zebranych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/VII/88/2019 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego.
Członkowie komisji zadawali pytania dot. poszczególnych pozycji  sprawozdania za 2019 rok. W dyskusji głos zabrali :
Radny Alojzy Zieliński ,przewodniczący komisji  zauważył, że w dz.801 oświata i wychowanie wydatkowano kwotę  13 605 428,51 zł, z czego na wynagrodzenia 11.108.321 zł, pytając w jakiej wysokości gmina otrzymuje subwencję oświatową ? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że subwencja oświatowa w  2019 r wynosiła 8 302 547,00 zł. Radny zwrócił uwagę na kwotę 11 477 264,97 zł w dz.855 "Rodzina", wysokość wydatków majątkowych :7 979 920,81 zł i wydatkach na wynagrodzenia i pochodne : 17 303 522,16 zł. Ustosunkował się do wydatków w dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na plan 62 000 zł, wydatkowano  21 000 zł, z czego na zakup karmy -54 zł, stwierdzając, że poniesione wydatki nie są adekwatne do skali problemu jaki w Żarkach występuje.
Radny Paweł Labocha zapytał jaka jest na dzień dzisiejszy kwota zadłużenia gminy ? Skarbnik Gminy Mucha Dorota  odpowiedziała, że ok.9 mln zł. Nadmieniła, że  do końca kwietnia br. dochody były mniejsze o około 100 tys. zł, na koniec czerwca br. odrobiliśmy to, brakuje obecnie do planowanych dochodów około 40 tys. zł. Burmistrz dodał, że udało nam się doprowadzić do tego, że targowica  w Żarkach nie została zamknięta, sytuacja stabilizuje się i jest szansa, że planowane dochody uda się zrealizować. Radny Labocha wnioskował o nasilenie sprzedaży mienia komunalnego, żeby "załatać" brakujące 300 tys. zł. Burmistrz odpowiedział, że przygotowywane są do sprzedaży 4 działki przy ul. Myszkowskiej, wydzielone zostały 3 działki w Wys. Lelowskiej/obok byłej szkoły podstawowej/.Gmina musi dysponować środkami na wypłatę za grunty przejęte pod drogi :Majowa i Ogrodowa w Kotowicach ,Młyńska i Jagodowa w Żarkach, grunty  pod drogę Wysoka Lelowska- Żarki Letnisko; na os.600-lecia 2 osoby złożyły odwołania.

Po zakończeniu dyskusji komisja  wypracowała opinię o wykonaniu budżetu gminy Żarki za 2019 r. oraz podjęła uchwałę  Nr 1/2020 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki. Opinię odczytał przewodniczący komisji radny Alojzy Zieliński.
Za uchwałą i opinią   głosowało 4 członków komisji,/jednogłośnie/. Uchwała Nr 1/2020  i opinia  komisji -stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

ad.3.Analiza sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki.
Komisja po przeanalizowaniu , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie SPZOZ Żarki za 2019r. /sprawozdanie  wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

ad.3 W sprawach różnych, bieżących w dyskusji głos zabrali :
Radny Paweł Labocha poinformował, że na stronie Powiatu Myszkowskiego są pieniążki z funduszu samorządowego; jak to się wszystko ma ?nic nie dotarło do gminy ?
Pan Jakub Grabowski Zastępca Burmistrza odpowiedział, że  na dzień dzisiejszy nie ma przepisów regulujących możliwość pozyskiwania środków z funduszu inwestycji samorządowych.
Pan radny Labocha zaproponował aby SPZOZ Żarki , mający na koncie nadwyżkę 700 tys. zł założył instalację fotowoltaiczną, przez co rachunki za ogrzewanie byłyby mniejsze. Radny zasygnalizował, że piłkochwyty na boisku sportowym w Kotowicach po zimie są w bardzo złym stanie/potargane/,koszt nowych piłkochwytów  waha się od 8 do 14 tys. zł.
Radny Roman Warta zwrócił się o przystanek autobusowy w Przybynowie.
Radna Aneta Bernacka  zapytała czy część gruntów ul. Zielonej w Żarkach ma już uregulowany stan prawny ? Czy nie można nabyć własności przez zasiedzenie ? W pasie drogi zostały wybudowane przez gminę media kilkanaście lat temu. Pani Marchewka-kier.ref.godp.gruntami w UMiG wyjaśniła, że  sprawy spadkowe pozostają nadal nieuregulowane, a sądy odrzucają wnioski gmin o zasiedzenie. Aby udowodnić zasiedzenie trzeba do sądu przedłożyć  stosowne dokumenty.
Radny Zieliński zwrócił uwagę na konieczność czyszczenia  studzienek kanalizacji deszczowej, w szczególności chłonnych oraz zapytał  czy działki na ul. Koziegłowskiej będą przekształcane ? Burmistrz odpowiedział, że trzeba sprawdzić w studium jaki charakter mają działki o które pyta radny Zieliński.
Następnie Burmistrz poruszył temat budowy ogrodzenia oraz ław fundamentowych na wzgórzu Parchowotka w Żarkach, co miało miejsce we wrześniu  2018 roku. Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie do tut. urzędu, sygnalizując, że jest prowadzona tam samowola budowlana. PINB w Myszkowie  wszczął postępowanie w tej sprawie, inwestor odwołał się do WINB w Katowicach, który uchylił decyzję PINB zalecając ponowne rozpatrzenie sprawy. W  lutym br. PINB ponownie umorzył postępowanie , w kwietniu  br. WINB wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję PINB. Burmistrz poinformował, że jako osoba fizyczna, będąc bezpośrednim sąsiadem przedmiotowej działki złożył skargę do WSA. Temat jest bardzo poważny i zachodzi obawa, że mogą wystąpić następne takie przypadki. Teren podlega szczególnej ochronie ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe. Przewodniczący komisji zaproponował aby komisja udała się na miejsce i zdał relację z rozpoznania jakie poczynił w niniejszej sprawie .Komisja następnie udała się na wzgórze "Parchowotka " w Żarkach, gdzie na jednej z działek wykonywane jest ogrodzenie/zabetonowane w podmurówce słupki betonowe o wysokości ok.2 m/.
Na działce  znajduje się nasyp przykrywający wcześniej  wykonany fundament pod bliżej nieokreślony obiekt budowlany .W ocenie komisji powstający obiekt powinien być objęty nakazem rozbiórki. Komisja proponuje rozważenie złożenia skargi do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie na działania PINB w Myszkowie  i WINB w Katowicach w przedmiotowej sprawie.
Wobec wyczerpania porządku obrad-przewodniczący podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
 
Na tym protokół zakończono.-

Protokołowała :                                          Przewodniczył:
Barbara Ochocka-Chajduk                        Alojzy Zieliński
insp.ds. Rady                             
                                                                 Przewodniczący Komisji

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-07-15.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:58:56.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-07-15 14:58:56.
czytano: 145 razy, id: 5509
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-15
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-07-15
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-07-15
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020