Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok” przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki.

Żarki, dn. 23.06.2020r.

R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019 T.Z.  

 

D E C Y Z J A

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

Działając na podstawie:

  • art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) – dalej k.p.a.,

UMARZAM  POSTĘPOWANIE

wszczęte w dniu 10.10.2019r.   na wniosek firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o. ,  ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok”  przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki .

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu  10.10.2019r.  firma  ENERIS B&R   Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W tym dniu wszczęto postępowanie w tej sprawie.

W dniu 22.10.2019r.   Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wydał  postanowienie  nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019 T.Z.     o zawieszeniu tegoż postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 26.05.2020r. firma ENERIS B&R  sp. z o.o. , ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa złożyła wniosek  o umorzenie ww. postępowania .

Obwieszczeniem nr R.G.K. I I. 6220.01.ŻAR. 2019. T.Z.   z dnia 01.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki stosownie do art. 49 KPA zawiadomił strony  o ww. wniosku firmy w sprawie  umorzenia przedmiotowego postępowania.

Do dnia 22.06.2020r. żadna ze stron nie wniosła uwag w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione ustalenia oraz wskazane przepisy prawa tut. Organ uznał, że prowadzenie postępowania w sprawie  wydania przedmiotowej decyzji  stało się bezprzedmiotowe.

W tych okolicznościach orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania- skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania jest z dniem doręczenia oświadczenia organowi pierwszej instancji przez stronę, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Otrzymują:

 

  1. firma ENERIS B&R  sp. z o.o. , ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa,
  2. pozostałe strony postępowania w trybie  art. 49 kpa .
  3. a/a .
Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-23.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:36:22.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-23 09:36:22.
czytano: 252 razy, id: 5489
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-23
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021