Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki .”

Żarki   17.06.2020r.

R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020 T.Z.  

 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2020r. , poz.283 z poźn. zm.), w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)  po rozpatrzeniu wniosku Gminy Żarki reprezentowanej przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „Koma”, ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa  z dn. 18.03.2020r.

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla           przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki .”

II. Wskazuję warunki realizacji przedsięwzięcia,  tj. na etapie budowy:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne.

2. Odpady powstałe w fazie budowy należy czasowo magazynować w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne tych odpadów lub luzem o ile stan skupienia na to pozwala, pod zadaszeniem lub przykryciem zabezpieczającym odpady przed czynnikami atmosferycznymi, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

3. Wszelkie naprawy i konserwacje maszyn budowlanych i sprzętu technicznego wykonywać na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

4. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić  stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu. Należy także neutralizować miejsca mogące powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

6. Teren inwestycji należy  wyposażyć w sorbenty na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W dniu 10.03.2020r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek Gminy Żarki reprezentowanej przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „Koma” , ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Wniosek ten został uzupełniony w dniach 18.03.2020r 30.03.2020r. oraz 23.04.2020r. .

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

a) kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), wraz z wymaganymi załącznikami,

b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD.

W związku z powyższym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie to zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ) kwalifikuje się jako  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  t.j. ;

-  drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest Gmina Żarki, dotyczy ono dróg,  lecz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

Dane o złożonym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach   obrębu  ewidencyjnego  Wysoka Lelowska  oznaczonych  numerami   geodezyjnymi :

 3297/1, 3297/3, 2931, 3387, 3388, 3389,  3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399, 3400,3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406,  3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416,  3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3424, 3425, 3426,  3427, 3428, 3429, 3430, 3441, 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448/1, 3448/2, 3449, 3450, 2916, 3451/1, 3386,  2915.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony obwieszczeniem  z dnia 24.03.2020r., znak: R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z.  .

Natomiast obwieszczeniem znak: R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z.   z dnia 26.03.2020r.o zawiadomiono strony  o wystąpieniu o opinie dla niniejszego przedsięwzięcia.

Obwieszczenia te  zamieszczono na okres 14 dni na tablicach  ogłoszeń w sołectwie Wysoka Lelowska, w UM i G Żarki  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki. Tym samym wypełniono dyspozycje art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

W oparciu o art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4  tej ustawy pismem nr   R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z z dnia 24.03.2020r. zwrócono się do:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

 

z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Opinią Sanitarną  nr NS/NZ/ 523/2/20  z      dnia     07.04.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Myszkowie   zajął stanowisko o braku konieczności  przeprowadzenia      oceny oddziaływania na środowisko dla ww.  przedsięwzięcia.

Pismem nr WOOŚ.4220.154.2020.EJ           z          dnia  06.04.2020r,. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach wyraził opinię, że       nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia.

Opinią  nr PO.ZZŚ.5.435.172m.2020.KOg z dnia 07.05.2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego   zajął stanowisko, że nie stwierdza  potrzeby             przeprowadzenia oceny oddziaływania             na        środowisko dla tegoż przedsięwzięcia wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wskazanych w  punktach od 1 do 5 niniejszej opinii. Warunki wynikające z ww. opinii mają na celu zapewnienie należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo wodnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki; mając na uwadze ww. opinie oraz analizując przedmiotowy wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z jego zakwalifikowaniem do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym  mowa w art. 63 ust.1 przywołanej ustawy  uznał, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w dniu 12.05.2020r.  wydał postanowienie nr R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020 T.Z . o braku potrzeby  przeprowadzenia tej oceny.

Obwieszczeniem  nr R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020 T.Z . z dnia 12.05. 2020r. tutejszy Organ zawiadomił strony o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie to zamieszczono na tablicach ogłoszeń w sołectwie Wysoka Lelowska, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM i G Żarki.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy i jednocześnie nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej Wysoka Lelowska -  granicy  Gminy Żarki   – długość projektowanego odcinka 1255,17m .

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla  środowiska naturalnego. Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Rozbudowa drogi i unormowanie jej przebiegu wymaga przeprowadzania prac związanych
z wycinką drzew, będących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami i ograniczającymi widoczność na łukach. Wielkość wycinki ograniczona zostanie do niezbędnego minimum. Ww. działania przeprowadzone zostaną z zachowaniem warunków i po uzyskaniu decyzji wynikających z przepisów szczegółowych. Drzewa rosnące w sąsiedztwie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Proces budowlany związany będzie z powstawaniem odpadów, za których zagospodarowanie odpowiedzialny będzie wykonawca robót. Do przebudowy przedmiotowej drogi wykorzystane zostaną sprawdzone materiały oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które nie będą stanowiły zagrożenia poważną awarią. Odpady związane z procesem budowlanym gromadzone będą selektywnie przy wykorzystaniu odpowiednich pojemników posadowionych w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia aktualnego frontu robót. Odpowiednia organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie wykorzystywanymi surowcami i zasobem maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. Przy zastosowaniu odpowiedniej organizacji robót i użytkowaniu sprawnych pojazdów, maszyn oraz urządzeń nie przewiduje się wprowadzenia zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

Zaplecze dla brygady wykonawczej wyposażone będą w toalety z zamkniętym zbiornikiem oraz umywalką bezodpływową. Nie przewiduje się poboru wód podziemnych do celów technologicznych związanych z pracami drogowymi.

Hałas emitowany podczas wykonywanych prac będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 Zakładana technologia wykonywana robót nie przewiduje przygotowywania materiałów na terenie budowy. Na miejscu odbywać się będzie wyłącznie montaż i wbudowywanie przywiezionych materiałów. Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie pasa drogowego zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu pierwotnego i będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Stopień oddziaływania na środowisko dróg w trakcie ich eksploatacji jest uzależniony od notowanego natężenia ruchu i charakterystyki pojazdów. Przedmiotowe przedsięwzięcie  to lokalne połączenie dwóch sołectw, które wykorzystywane są głównie jako drogi dojazdowe do poszczególnych pól uprawnych, nieruchomości i lasów. Projektowany układ komunikacyjny nie będzie stanowił dróg przelotowych w związku, z czym jego eksploatacja nie będzie wiązała się z wzmożonym ruchem pojazdów, a tym samym nie będzie znacząco wpływać na klimat akustyczny. Modernizacja nawierzchni jezdni wpłynie na usprawnienie przejazdu pojazdów, a tym samym ograniczenie emisji hałasu i substancji do powietrza. Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiedni układ spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja realizowana będzie  na terenach wykorzystywanych dotychczas jako droga publiczna oraz uwzględniając zakres przebudowy należy stwierdzić, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze objęte ochroną w ramach ww. parku krajobrazowego.

Na terenie planowanych robót nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, a także cenne siedliska przyrodnicze. Zatem przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację nie będzie powodowało strat w populacjach zwierząt i roślin oraz siedliskach przyrodniczych i nie wpłynie na ograniczenie walorów przyrodniczych przedmiotowych obszarów. W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują inne obszary podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55). Najbliżej położonym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest Ostoja Złotopotocka PLH240020 zlokalizowana ok. 8 km na wschód od granicy terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmiot ochrony ww. obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwości negatywnego wpływu na siedliska objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach: wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, w strefie ochronnej ujęć wód i ochronnych zbiorników wód śródlądowych, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, o znacznej gęstości zaludnienia oraz przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia oraz znaczną odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 80 km do granicy polsko – czeskiej w linii prostej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko.. W zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP):

- Warta do Bożego Stoku o kodzie PLRW600061800529, JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027 r.

 

- Ordonka o kodzie PLRW600061811549, JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako „zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 r..

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

 

Planowana inwestycja pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

W strefie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stanowisk archeologicznych, jak również pas drogi nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską.

Ze względu na położenie oraz zakres prognozowanego oddziaływania oraz charakterystykę wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 przywoływanej ustawy tutejszy organ, po zasięgnięciu wyżej wymienionych opinii

nie stwierdził ww. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji .

 

POUCZENIE

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania poprzez doręczenie organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Skutkiem prawnym zrzeczenia się odwołania przez ostatnią ze stron jest z dniem doręczenia jej oświadczenia organowi pierwszej instancji, nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności i prawomocności, co zamyka zarówno drogę złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie jak i prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

W załączeniu: 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują :

 

 1. Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „Koma” , ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa ,
 2. Pozostałe strony w formie obwieszczenia w trybie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. a.a .

 

Do wiadomości ( zgodnie z art.74 ust.4 oraz 86a ww ustawy ):

 

 1. Państwoy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie,
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji

nr R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020 T.Z

z  dnia 17.06.2020r.

                                     

Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi gminnej na odcinku 1255,17 m. prowadzącej z miejscowości  Wysoka Lelowska do granicy Gminy Żarki  od strony miejscowości Żarki Letnisko.

 

 

Elementy drogi objętej rozbudową znajdują się całkowicie w projektowanym pasie  drogowym, który w liniach rozgraniczających posiada szerokość ok. 6,5-8,0m z miejscowym poszerzeniem.

 

Zakres rozbudowy:

- projektowana korona drogi  mieści się w pasie szerokości 5,5 m   i zajmuje teren ok 0,69 ha, przy całkowitym zagospodarowaniu obejmującym powierzchnię ok. 0,94 ha.

 

 

Projektowane  podstawowe  parametry  techniczne budowy:

 • jezdnia szerokości 4,5 m
 • spadek poprzeczny jednostronny 2% częściowo w kierunku północno-zachodnim oraz częściowo  w kierunku południowo-wschodnim .
 • nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa łamanego,
 • obustronne pobocze  szer. 0,5 m z kruszywa kamiennego
 • odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren zieleni.

 

Rodzaj technologii

Przewiduje się wykonanie zadania w większości sprzętem mechanicznym. Budowa wymagać będzie wykorzystanie sprzętu technologicznego, niezbędnego do realizacji zadania (równiarki, walce,  pojazdy transportowe, rozkładarka mas bitumicznych). Sprzęt technologiczny musi być zawsze sprawny technicznie i prawidłowo obsługiwany.

Proces ten jest niezorganizowanym źródłem emisji spalin o przejściowym i krótkotrwałym charakterze i zmiennej lokalizacji podążającej za frontem robót, nie mającej praktycznego znaczenia dla środowiska przyrodniczego rejonu.

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

 • faza realizacji

- pod realizację przedsięwzięcia zostanie zajęty jedynie teren istniejącego zagospodarowania, wymagającego budowy (pas drogowy), szerokość  w liniach rozgraniczających ok. 6,5m  do 8,0m z miejscowym poszerzeniem,

- prace maszyn i rządzeń wykorzystywane w czasie budowy, powodujące ponadnormatywne oddziaływanie hałasem prowadzone będą wyłącznie w porze od godz. 6 do 18,

- prace będą prowadzone w sposób ograniczający do minimum emisje niezorganizowane do powietrza,

- magazynowanie materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się w miejscach poza terenami zielonymi w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisja pyłów,

- wykopy będą chronione przed napływem wód opadowych.

 

 • faza eksploatacji

- płynność przebiegu jest podstawową domeną ograniczania hałasu i niskiego poziomu wydzielania spalin z samochodów. Po wykonaniu przedsięwzięcia płynność ta będzie zapewniona.

 

 

 

- wykonanie nowej nawierzchni zdecydowanie wpłynie na ograniczenie emisji pyłów.

- wprowadzenie uporządkowanego przyległego terenu wpłynie na estetykę tej przestrzeni publicznej.

- odprowadzenie wody z terenów utwardzonych (jezdni, poboczy), nie spowoduje niezorganizowany napływ wód deszczowych na tereny sąsiadujące.

 

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Do realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie następujących podstawowych surowców i materiałów:

- kruszywo łamane-  3 300 ton,

- piasek-360 ton,

- asfaltobeton na jezdnie-  250 ton ,

 

Materiał sypki będzie przywożony samochodami samowyładowczymi, a pozostały skrzyniowymi. Materiały te bezpośrednio będą wbudowywane w konstrukcję nawierzchni. Ograniczeniu pylenia sprzyjać będzie okresowe (wynikające z technologii robót) zraszanie materiału kamiennego. Paliwo użyte podczas pracy sprzętu to olej napędowy. Energia elektryczna używana będzie jedynie do oświetlenia barakowozu i gotowania wody do celów socjalnych.

 

Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

W związku z projektowaną inwestycją , jej zakresem będą wytwarzane odpady jedynie na etapie budowy.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. Nr 112 poz. 1206] klasyfikowane one są jako gleba i ziemia , w tym kamienie , inne niż wymienione w 17 05 03 o kodzie       17 05 04.

Ich ilość  ok. 4 800 Mg (zgodnie z projektem budowlanym powstały nadmiar ziemi podczas wykonywania wykopów i usunięcia humusu).

 

Na etapie budowy na wytwórcy odpadów, którym będzie Firma realizująca budowę analizowanego przedsięwzięcia ciążą obowiązki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych odpadów.

Ziemia z wykopów (humus) zostanie powtórnie użyta do formowania skarp w nasypach.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r (Dz. U. Nr 06.75 poz. 527 ) odpad ten może być przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami do niwelacji terenu i utwardzania powierzchni. Nadmiar ziemi będzie wywieziony na składowisko odpadów, gdzie może posłużyć do rekultywacji jego powierzchni. Docelowo o całym sposobie zagospodarowania ziemi z wykopu i jej przeznaczeniu zadecyduje organ wydający Decyzję o pozwoleniu na budowę dla omawianej inwestycji. Ewentualne miejsca zagospodarowanie ziemi z wykopów wskaże Inwestor.

 

Przy zachowaniu opisanych sposobów postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów w zakresie ich : Przekazywania wyspecjalizowanym firmom celem unieszkodliwiania na etapie budowy  i eksploatacji planowane przedsięwzięcie spełniać będzie warunki postępowania z odpadami  wynikającymi z Ustawy o odpadach.

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-18.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-18 13:14:53.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-18 13:14:53.
czytano: 178 razy, id: 5484
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-18
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021