Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zmiana planu zagospodarowania. Wysoka Lelowska.

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » Zmiana planu zagospodarowania. Wysoka Lelowska.

Podtytuł: OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarkach uchwały Nr XVII/112/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17 w terminie do dnia 6 lipca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 6 lipca 2020 r.:
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: poczta@umigzarki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski

Żarki, 5 czerwca 2020 r.          


KLAUZULA  INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązku informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) zwanego RODO informujemy że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gimpmyszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta i Gminy Żarki określonych przepisami prawa, celu realizacji czynności, o których mowa  w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Żarki, firmy współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
6.    Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  
7.    Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres Administratora: sekretariat@umigzarki.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych:  iod@gimpmyszkow.pl.      
8.    Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-05 09:30

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.