Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o zamiarze zawarcia zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający Gmina Żarki adres Urząd Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem będzie odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  położonych na terenie gminy Żarki. Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.06.2020 do 30.06.2020r. a jego wartość to 150 000,00 zł. Zamawiający zamierza przystąpić do negocjacji z wykonawcą w postaci P.H.U „REKO” Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków nr NIP 577-192-66-20.

Podstawą dla zawarcia zamówienia w trybie z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dnia 17.02.2020r., gmina Żarki ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. Zamawiający zamierzał w drodze przetargu zawrzeć umowę na  Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki na okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 28.04.2020r. i dokonano wyboru najkorzystniej oferty, która została złożona przez  P.H.U „REKO” Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków nr NIP 577-192-66-20. W dniu 08.05.2020r., oferent, złożył odwołanie. Zgodnie z art. 183 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478) ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, który to następnie został odwołany Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 490). Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii Krajowa Izba Odwoławcza wstrzymała rozpatrywanie odwołań. Zamawiający w chwili ogłaszania przetargu nie mógł przewidzieć, że dojedzie do ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii oraz w konsekwencji wstrzymania rozpatrywania przez Krajową Izbę Odwoławczą wniesionych odwołań i skutkującego tym opóźnienia w rozpoznaniu ewentualnego odwołania wniesionego w toku przetargu nieograniczonego jak na wstępie, czego skutkiem będzie uniemożliwienie zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie jednakże z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na Zamawiającym spoczywa obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nadto uchwała z dnia 15 marca 2016r., nr XVIII/121/2016 Rada Miejska w Żarkach zdecydowała o odbieraniu przez gminę Żarki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w postaci nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecnie zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych została zawarta do dnia 31.05.2020r., a tym samym z dniem 1 czerwca 2020 r. brak będzie przedsiębiorcy wyznaczonego do odbierania odpadów komunalnych. Nie podlega przy tym wątpliwości, że odpady komunalne winny być odbierane na bieżąco, aby nie stwarzać zagrożeń epidemiologicznych. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wręcz jest wskazywane - jako sposób rozwiązania problemu, przy zamówieniach zwłaszcza na usługi, których ciągłość świadczenia nie może zostać przerwana.

Mając zatem na względzie, że Zamawiający nie mógł przewidzieć opóźnień w rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, które to wystąpiło na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii a koniecznym jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów komunalnych, w ocenie Zamawiającego spełniona została przesłanka o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadto ze względu na fakt, że zachodzi konieczność zorganizowania odbioru odpadów komunalnych już od dnia 1 czerwca 2020 r. niemożliwym jest skorzystanie z pozostałych trybów udzielenia zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-05-29.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:02:48.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-05-29 12:02:48.
czytano: 148 razy, id: 5449
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-29
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Nowak

2020-05-29
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020