Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/119/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm). Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o, której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP (skrzynka podawcza ePUAP).
§ 3. 1. Format elektroniczny deklaracji o której mowa w § 1określa się jako format danych XML
2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o której mowa w § 1 określa załącznik nr2 do niniejszej Uchwały.
3. Deklaracja o której mowa w § 1 złożona za pośrednictwem ePUAP musi być opatrzona kwalifikowanym  podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 700 z późn.zm.)
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2819 ogłoszony 19.05.2016r.). oraz Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.1875 ogłoszony: 28.03.2017r.).
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Mariusz Nowak. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:41:39.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:41:39.
czytano: 106 razy, id: 5444
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020