Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/118/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie, Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. W przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nieruchomość nie została już uprzednio wyposażona w pojemniki, gmina Żarki zapewni wyposażenie  nieruchomości, w następujące pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) w przypadku nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
a) nie więcej niż 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
b) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;
c) od 5 do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l;
d) od 7 do 8 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l;
e) 9 lub więcej osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) w przypadku budynku wielolokalowego – jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
3) w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeden pojemnik o pojemności 120 l.
3. Gmina Żarki zapewni wyposażenie nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w worki  foliowe służące do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, za wyjątkiem worków typu Big – Bag przeznaczonych na odpady budowalne i rozbiórkowe.
§ 2. 1. Gmina Żarki świadczy usługę odbioru każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.
2. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i zostali zwolnieni w całości z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może przekazać w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdą ilość odpadów komunalnych selektywnie zbieranych takich jak:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) odpady tekstyliów i odzieży,
16) popiół.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w godzinach od 10.00 do 18.00, w następujące dni tygodnia: wtorek, czwartek oraz sobota, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).
§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w terminie nie później niż do 7 dni.
2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w terminie nie później niż do 7 dni.
3. Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Żarkach w formie pisemnej, telefonicznej, za pomocą faxu, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
4. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
2) forma władania nieruchomością;
3) zakres niewłaściwego świadczenia usługi;
4) imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia;
5) dane kontaktowe: nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.2934 ogłoszony 08.05.2017r.).
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Mariusz Nowak. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:40:10.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:40:10.
czytano: 102 razy, id: 5443
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020