Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/117/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki


Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz po dokonaniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żarki.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy, określający daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów;
2) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 638);
3) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2132);
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnegozbierania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki na odpady komunalne, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejsce w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich a jednocześnie będzie możliwy dojazd i dostęp w celu ich odebrania.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do stosowania się do harmonogramu odbioru odpadów ustalonego przez Gminę w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
3. Pojemniki i worki powinny być udostępnione we wskazane w harmonogramie dni odbioru odpadów komunalnych do godziny 7:00.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony;
11) odpady niebezpieczne;
12) bioodpady;
13) odpady tekstyliów i odzieży,
14) popiół;
5. Odpadów określonych w ust. 4 właściciel nieruchomości winien pozbywać się w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
§ 4. 1. Uprzątanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, może zostać dokonane poprzez:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;
2) za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego powinno nastąpić co najmniej w ⅔ jej szerokości.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu następuje w sposób niezanieczyszczający jezdni, chodników i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać w przypadku gdy spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
1) na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego;
2) na utwardzonej części nieruchomości przy użyciu środków czyszczących ulegających biodegradacji;
3) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się w przypadku gdy spełnione zostanę łącznie poniższe warunki:
1) odpady powstałe podczas naprawy gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych;
2) zabezpieczenia miejsca naprawy samochodu przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 6. 1. Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 do 50 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
3) worki foliowe o pojemności 120 l;
4) pojemniki metalowe o pojemności: 4 m3 , 5 m3 , 7 m3 , 10 m3, 36 m3;
5) worki typu Big - Bag przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 1 m3;
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
1) nie więcej niż 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;
3) od 5 do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l;
4) od 7 do 8 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l;
5) 9 lub więcej osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych z budynków wielolokalowych - jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
4. W przypadku jednorazowego wytworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości ponad minimalną pojemność pojemnika określoną w ust. 2 i 3 dopuszcza się możliwość gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach foliowych o pojemności 120 l.
5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne:
1) dla urzędów lub biur  – pojemnik lub pojemniki których łączna pojemność wynosi co najmniej 10 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) dla szkół– pojemnik lub pojemniki których łączna pojemność wynosi co najmniej 2 l na każdego ucznia i 2 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
3) dla żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli – pojemnik lub pojemniki których łączna pojemność wynosi co najmniej 5 l na każde dziecko i 2 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
4) dla lokali handlowych –co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – pojemnik lub pojemniki których łączna pojemność wynosi co najmniej 30 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 80 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych –co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów - pojemnik lub pojemniki których łączna pojemność wynosi co najmniej 40 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
10) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowej - nie mniej niż jeden pojemnik 120 l ;
11) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
6. Kosze uliczne, ustawiane na drogach publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego winny być rozmieszczone:
1) w pasach głównych dróg publicznych;
2) w ciągach pieszych i przy drogach rowerowych;
- w odległości co najmniej 500 m od siebie;
3) w alejkach, skwerach, zieleńcach, w parkach - w odległości co najmniej 100 m od siebie;
4) przy każdym przystanku komunikacyjnym.
§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier”- z przeznaczeniem na papier – o pojemności minimalnej 120 l albo pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l w budynkach wielolokalowych;
2) zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło – o pojemności minimalnej 120 l albo pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l w budynkach wielolokalowych;
3) żółty pojemnik lub worek z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - o pojemności minimalnej 120 l albo pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l w budynkach wielolokalowych;
4) brązowy pojemnik lub worek z napisem „Bio”- z przeznaczeniem na bioodpady - o pojemności minimalnej 120 l albo pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l w budynkach wielolokalowych;
5) pojemnik oznaczony napisem popiół o pojemności  minimalnej 120 l albo o pojemności  minimalnej 240 l albo pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l w budynkach wielolokalowych.
§ 8. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) okresowe mycie i dezynfekcję;
2) zamykanie ich pokryw po każdorazowym umieszczeniu odpadów komunalnych;
3) dbanie o czystość i porządek w miejscu ich ustawienia;
4) użytkowanie ich w sposób niepowodujący uszkodzeń pojemników;
5) naprawę uszkodzonych pojemników;
6) wymianę zniszczonych pojemników.
§ 9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania miejsc gromadzenia odpadów poprzez:
1) umieszczanie wszystkich odpadów przeznaczonych do odbioru w pojemnikach lub workach;
2) usuwanie z miejsca gromadzenia odpadów takich odpadów, które nie są przeznaczone do odbioru;
3) sprzątanie miejsca gromadzenia odpadów minimum raz na dwa miesiące.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 10. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z  budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października;
2) bioodpady - raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października;
3) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku;
6) zużyte opony - dwa razy w roku;
7) popiół - w okresie od września do maja - jeden raz w miesiącu oraz jeden raz w miesiącu lipcu.
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne-  jeden raz w miesiącu;
2) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz miesiącu;
3) bioodpady - jeden raz miesiącu;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku;
6) zużyte opony - dwa razy w roku
7) popiół - w okresie od września do maja - jeden raz w miesiącu oraz jeden raz w miesiącu lipcu.
3. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, raz na tydzień w okresie od kwietnia do października;
2) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, raz na tydzień w okresie od kwietnia do października;
3) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – dwa razy w miesiącu;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku;
6) zużyte opony - dwa razy w roku;
7) popiół – jeden raz w miesiącu.
4. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego na jeden raz w miesiącu.
5. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z koszy ulicznych na jeden raz w tygodniu.
6. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z cmentarzy na jeden raz w miesiącu.
§ 11. 1. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości co najmniej raz na kwartał.
2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków pozbywanie się osadów ściekowych z nieruchomości musi odbywać się co najmniej raz w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 12. 1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.
2. Ograniczenie składowania odpadów w szczególności bioodpadów. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby w tym poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 13. 1. Pies rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687)  lub pies zachowujący się agresywnie, wyprowadzany będzie w kagańcu. Zezwala się na zdjęcie psu kagańca, jeżeli noszenie przez psa kagańca zagraża jego życiu lub zdrowiu.
2. Psy ras uznawanych za agresywne w rozumieniu rozporządzenia jak w ust. 1 oraz psy zachowujące się agresywnie winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Zwierząt domowych nie wprowadza się:
1) do lokali handlowych, gastronomicznych, oświatowych, instytucji kultury lub innych terenów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania;
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci;
3) ograniczeń wskazanych w pkt 1 i 2 nie stosuje się do osób  wymienionych w art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody zwierzęce należy umieszczać w przeznaczonych na odchody zwierzęce pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Obowiązek ten nie stosuje się do psów asystentów osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 14. 1. Zakazane jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na obszarze nieruchomości wyłączonych z produkcji rolniczej za wyjątkiem nieruchomości których powierzchnia wynosi co najmniej 800 m2.
2. Niezależnie od wymogu wskazanego w ust. 1 zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) obszar nieruchomości zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez zwierzęta gospodarskie;
2) odpady i nieczystości powstałe w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich będą gromadzone i usuwane w taki sposób aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych;
3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarne;
4) zwierzęta gospodarskie będą utrzymywane w odległości większej niż 50 m od elewacji budynków: urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej.
§ 15. Pszczoły gatunków stanowiących zwierzęta gospodarskie, winny być trzymane w ulach.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 16. 1. Obszarami przeznaczonymi do deratyzacji są następujące tereny zabudowane budynkami, obiektami lub urządzeniami:
1) oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnej;
2) zakładów produkcji żywności oraz innych obiektów lub magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno – spożywczych;
3) szkół;
4) przedszkoli;
5) żłobków;
6) klubów dziecięcych;
7) instytucji kultury;
8) zakładów opieki zdrowotnej;
9) budynków wielolokalowych.
2. Ustala się termin powszechnej akcji deratyzacji  dwa razy w roku: w okresach od 1 do 21 kwietnia oraz od 1 do 21 października.
Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady
§ 17. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi można kompostować w kompostownikach przydomowych bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach przydomowych otwartych lub zamkniętych zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy.
3. Pojemność kompostownika przydomowego powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania.
4. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
Rozdział 10.
 Postanowienia końcowe
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki (DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.2933 ogłoszony 08.05.2017r.).
§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Mariusz Nowak. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:37:04.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:37:04.
czytano: 95 razy, id: 5442
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020