Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XIX/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zwołania XIX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r. ,poz.713 / - p o s t a n a w i a m:
Zwołać na dzień  27 maja 2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, XIX sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
13.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
14.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
15.Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2019 r.
16.Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z  oceną zasobów pomocy społecznej za 2019r  dla Gminy Żarki.
17.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
18.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
19.Sprawy różne,bieżące.
20.Zamknięcie obrad XIX sesji.
                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-05-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-19 08:28:38.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-19 08:28:38.
czytano: 276 razy, id: 5437
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020