Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 25 listopada 2020 r.

imieniny: Katarzyna, Klemens

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 24.03.2020r.

                Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2, art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256  oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3-go października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 18.03.2020r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Żarki reprezentowanej przez - Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „Koma” , ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki „

Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach   obrębu  ewidencyjnego  Wysoka Lelowska  oznaczonych  numerami   geodezyjnymi :

 3297/1, 3297/3, 2931, 3387, 3388, 3389,  3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399, 3400,3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406,  3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416,  3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3424, 3425, 3426,  3427, 3428, 3429, 3430, 3441, 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448/1, 3448/2, 3449, 3450, 2916, 3451/1, 3386,  2915.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W przypadku konieczności zapoznania się z ww. dokumentami proszę o umówienie wizyty  w UM i G Żarki telefonicznie celem ustalenia konkretnego terminu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Wysoce lelowskiej ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 24.03. 2020r. .

W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-03-25.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2020-03-25 09:32:22.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2020-03-25 09:32:22.
czytano: 304 razy, id: 5405
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-03-26
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-03-25
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020