Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Strona główna » Zamówienia publiczne » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Podtytuł: pn. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Pytania do postepowania pulicznego:

Pytanie 1.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale IV stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.22 Zamawiający podaje wykaz pojemników i kontenerów do wyposażenia przez Wykonawcę PSZOK-a wskazując m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe przypisując do nich kontener 7m3 . Prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu z podziałem tych odpadów na czysty gruz i na pozostałe zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego , odpadowych materiałów ceramicznych itp. Nadto domagamy się o wydzielenie z pozycji „ przeterminowane chemikalia , leki , igły i strzykawki „ - igieł i strzykawek z możliwością dostawienia dodatkowego pojemnika o pojemności 10 l lub 20 l .

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wprowadza zmianę i wydziela „igły i strzykawki” z koniecznością dostawienia pojemnika 120l. do gromadzenia tych odpadów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 2.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale IV stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.32 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonywania odbioru i transportu odpadów , również w przypadkach , kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony ( z powodu prowadzonych remontów dróg , dojazdów , złych warunków atmosferycznych , wąskich uliczkach itp.) .Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy .
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma spełnić powyższy warunek, w przypadku niemożności dojazdu do pojemników lub innej przeszkody, np. głębokich wykopów? W ocenie wykonawcy warunek ten jest niewykonalny, abstrakcyjny, zatem
żądamy kategorycznie usunięcia tego zapisu SIWZ. Zgodnie z art. 387 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna wobec powyższego cytowany zapis z uwagi na swoją bezwzględną nieważność winien zostać usunięty .
Nadto powyższe przypadki należy traktować jako siłę wyższą uniemożliwiającą świadczenie usługi . Zatem wnosimy jak powyżej .
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ


Pytanie 3.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale IV stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.32 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie ( np. uszkodzenia chodników oraz innych urządzeń ) . Domagamy się dopisania ,że szkoda ta jest ewidentnym udokumentowanym wynikiem działania Wykonawcy . Tak zawarty przez Zamawiającego zapis rodzi również obawy nadinterpretacji wymienionej treści, gdyż nie został określony sposób dokumentowania takich zdarzeń oraz jaki rodzaj i zakres zdarzeń objętych tą odpowiedzialnością. W przypadku bowiem nakazywania Wykonawcy dojazdu do trudno dostępnej nieruchomości pomimo wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o braku możliwości bezawaryjnego dojazdu do tej nieruchomości nie może obciążać konsekwencjami Wykonawcy. Tylko bowiem w przypadku winy Wykonawcy odpowiedzialność za zdarzenie może być mu przypisana. Zatem kategorycznie żądany doprecyzowania tego zapisu o dodatkowe brzmienie „ a powstałe z wyłącznej popartej dokumentacją winy Wykonawcy „ lub wykreślenie tego zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w rozdziale IV pkt. 29 ppkt. 36 wprowadza zmiany, punkt otrzymuje brzmienie: „36) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (np. uszkodzenia chodników oraz innych urządzeń) a powstałych z winy Wykonawcy”.

Pytanie 4.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale VI stanowiącym Warunki Udziału w Postępowaniu pkt.3 ppkt. b. 1a. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania pojazdów specjalistycznych m.in. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych , w tym z pojemników o pojemności : 120l,240l, 360l, 1100l, i dalej 4m3 , 5m3 , 7m3, 10m3. Domagamy się wykreślenia tych właśnie kontenerów tzn. 4m3 , 5m3 , 7m3, 10m3 ponieważ do odbierania z tego typu kontenerów służą pojazdy typu „hakowce” , „bramowce” , a nie bezpylne śmieciarki , których to urządzenie wywrotu nie udźwignie tak dużego tonażu zgromadzonego w kontenerach . Domagamy się zatem dopisania właśnie tych pojazdów w celu odbioru odpadów z przedmiotowych kontenerów o tak dużej pojemności , czego bezwzględnie się domagamy .

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wprowadza proponowane zapisy.

Pytanie 5.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale XVII stanowiącym Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala je w wysokości 10% ceny oferty brutto . Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia do wysokości 5% ponieważ każdy dodatkowy procent to wyższe koszty dla Wykonawcy , które będzie musiał on przerzucić na Zamawiającego , czyli zmuszony będzie zaoferować wyższe stawki ofertowe .

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian.


Pytanie 6.
W treści SIWZ w Załączniku Nr 7 do SIWZ stanowiącym Wzór umowy „ w §6 pkt. 1 ppkt. 3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy osiągnięcia założonych zgodnie z art. 3b ust. 1 i at. 3c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy jw. , poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 7, art.3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami ). Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 2167 z późń.zm. – dotyczy § 9 pkt. 1 Umowy ) , rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017 poz.2412 ), wyłącznie w zakresie powierzonych zadań . Domagamy się usunięcia tego zapisu w całości .
Ustawodawca formułując zapis art. 3 ust. 2 pkt. 7. i 8. , art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazał w jaki sposób gmina ma osiągać określone poziomy recyklingu, odzysku, czy ograniczenia w składowaniu odpadów ulegających biodegradacji poprzez określenie do jakiego typu instalacjach odpady mają być przekazywane przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą (odpady komunalne zmieszane, odpady zielone ulegające biodegradacji do instalacji regionalnej, odpady selektywnie zbierane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Obowiązek przekazywania przez Wykonawcę określonych rodzajów odpadów do odpowiedniej instalacji zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ i takie działanie zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji przez Gminę, dlatego uważamy jak na wstępie , że zapis ten powinien zostać usunięty. Domagamy się kategorycznie usunięcia tego zapisu i zdjęcia z Wykonawcy tych obowiązków bo to przecież Zamawiający odpowiada za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu , zgodnie z obowiązującymi przepisami . Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7 i 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
Obowiązkiem gminy jest również prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych . Należy tu zauważyć , iż również przepis art.19 ust. 1 ustawy o odpadach nakłada na organ administracji publicznej obowiązek podejmowania działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia w szczególności poprzez :
- zachęcanie do tworzenia i wspierania sieci ponownego wykorzystania i
- stwarzania zachęt ekonomicznych.
Natomiast przepis art.3b .1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi , że to Gminy są obowiązane osiągnąć do 31.12.2020r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów : papier , metale , tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne , odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo . Jak również Gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16.07.2020r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .
W art. 9z pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina , która nie wykonuje obowiązku o którym mowa w art. 3b lub 3c podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .Tak więc ustawodawca nie przewiduje kary dla podmiotu odbierającego odpady , a tylko i wyłącznie dla Gminy jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi .
Na Wykonawcę może zostać nałożona kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tylko w sytuacji gdy nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub świadczy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki tj. umowy zawartej po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .
Wykonawca składając sprawozdanie do Gminy , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych , odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi , poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nie wlicza się poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , bowiem obowiązek ten zgodnie z powyższym rozporządzeniem ciąży na Gminie , która jest zobowiązana do jego wykazywania w sprawozdaniu składanym do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska . Analiza określonego w §3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wzoru będącego podstawą do obliczenia tych poziomów wskazuje jednoznacznie , iż żadna wielkość bądź element stosowany do obliczenia poziomów nie zależy od Wykonawcy świadczącego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy . Użyte w tych wzorach wskaźniki pochodzą z danych dostarczanych przez GUS lub wskazanych w KPGO, bądź dotyczą parametrów uzależnionych od sposobu organizacji i nadzorowania przez Gminę systemu gospodarki odpadami co potwierdza zawarte powyżej stwierdzenia dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie odpowiednich poziomów oraz prowadzenie działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia tj. Gminę .
Tak , więc brak jest podstaw , w świetle obowiązującego prawa , do przerzucenia odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów oraz nałożenia kary na wykonawcę z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami , ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania . Wnosimy zatem o wykreślenie z treści SIWZ przedmiotowego zapisu .

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7.
W treści SIWZ w Załączniku Nr 7 do SIWZ stanowiącym Wzór umowy „ w §11 Kary umowne pkt. 1 ppkt. 7 Zamawiający wskazuje
ppkt. 7 - za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego do dnia 01 stycznia 2020r. ???? - w wysokości 5 000,00zł. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację , w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego mieszkańców nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło , iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu . Domagamy się zmiany wysokości kary na kwotę 1 000,00zł .
Odnosząc się do całej treści pytania oferenta nr 6 w pierwszej kolejności wskazujemy, iż zgodnie z art. 415 k.c. naprawienia wyrządzonej szkody można żądać tylko od tego z którego winy szkoda powstała. Wobec powyższego żądania kary umownej, która ma być swoistego rodzaju ekwiwalentem odszkodowania można żądać tylko w przypadku wykazania winy po stronie zobowiązanego do naprawienia szkody, a w konkretnej sytuacji zobowiązanego do zapłaty kary umownej. Stąd zasadnym jest uzupełnienie § 11 wzorca umowy o zapis, iż kary umowne będą naliczane w przypadku zdarzeń powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy. Nadto zasadnym jest również wykorzystanie zasady miarkowania kar umownych i obniżenie jej wysokości do wysokości zaproponowanych powyżej .
Wnosimy zatem o doprecyzowanie zapisów § 11 wzoru umowy odnośnie odpowiedzialności Wykonawcy i wysokości kary umownej.

Odpowiedź Zamawiającego:
W załączniku nr 7 do SIWZ §11 pkt. 1 ppkt. 7 Zamawiający koryguje datę do której należy dostarczyć harmonogramy na 1 czerwca 2020 r., oraz wysokośc kary umownej zmienia na kwotę 2 000,00 zł.


Pytanie 8.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale IV stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.43 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenie do siedziby Gminy Żarki worków do segregacji odpadów komunalnych , w celu zapewnienia pełnej dostępności worków dla każdej frakcji w Urzędzie . Zamawiający będzie składał zamówienie na worki do segregacji telefonicznie lub drogą elektroniczną ( fax , e-mail) .Wykonawca jest obowiązany dostarczać worki do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 4 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia . Domagamy się doprecyzowania tego zapisu o takie dane :
Jaka ilość worków ma być dostarczana do siedziby Gminy ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 9.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Rozdziale IV stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.48 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia harmonogramu w taki sposób aby zapewnić regularność i powtarzalność odbieranych odpadów oraz aby odpady segregowane były odbierane razem z pojemnikiem na odpady zmieszane ???. Z uwagi na , w naszej ocenie , powyższy zapis niewykonalny i abstrakcyjny, żądamy
kategorycznie usunięcia tego zapisu SIWZ. Zgodnie z art. 387 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna wobec powyższego cytowany zapis z uwagi na swoją bezwzględną nieważność winien zostać usunięty . Przypominamy , że mając na uwadze nasze duże doświadczenie w przedmiotowym zakresie ilość dni wywozowych odpadów zmieszanych komunalnych nie pokryje się nigdy z ilością dni wywozowych odpadów segregowanych więc nie ma możliwości dokonywania odbioru odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach razem z odpadami segregowanymi gromadzonymi w workach . Domagamy się zatem usunięcia tego zapisu . Natomiast jeżeli chodzi o zapewnienie regularności i powtarzalności odbieranych odpadów to mamy świadomość , że mieszkańcy powinni móc zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania ale w zakresie poszczególnych frakcji , a nie łączenia ich odbioru w jednym dniu z uwagi na fakt braku takich możliwości . Zatem domagamy się jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w rozdziale IV pkt. 30 ppkt. 48 wprowadza zmiany, punkt otrzymuje brzmienie: „harmonogram ma zostać sporządzony tak, aby zapewnić regularność i powtarzalność odbieranych odpadów, aby mieszkańcy mogli zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. Odpady segregowane powinny być odbierane razem z pojemnikiem na odpady zmieszane.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)
Zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
w rozdziale IV pkt. 23 została zmodyfikowana tabela oraz w pkt. 32 ppkt. 62.5 data przekazania wykazu pojazdów.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-02-17.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2020-02-17 09:38:45.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2020-02-17 09:38:45.
czytano: 731 razy, id: 5383
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-03-10
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-03-10
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-03-10
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2020-02-17
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020