Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Komisja Skarg 16.12.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Komisja Skarg 16.12.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Paweł Labocha-przewodniczący Komisji. Porządek posiedzenia:
1/Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
2/Sprawy różne,bieżące.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji stwierdzając na podstawie listy obecności quorum. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Pan Klemens Podlejski zaproponował aby w pkt.2 porządku obrad komisja zapoznała się z danymi nt. prowadzonego postępowania przetargowego dot. gospodarki odpadami na terenie gminy Żarki. Komisja  przyjęła proponowany porządek obrad i przystąpiła do jego realizacji.
ad.1.Rozpatrzenie skargi Pana D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Skarga wpłynęła do tut. UMiG Żarki w dniu 6 grudnia br. Skarga zawiera wnioski o zbadanie czy istnieje podejrzenie niewdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych  mających na celu ochronę praw lub wolności osób fizycznych w związku z przechowywaniem  nagrań z sesji Rady wyłącznie na serwerach Facebook.com., prawdopodobnie bez wykonywania kopii nagrań oraz podejrzenie nieprzeprowadzenia analizy ryzyka w związku z korzystaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki ze strony społecznościowej w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Wnoszący skargę oczekuje  "przeprowadzenia kontroli w całości bez ograniczenia do wskazanych zarzutów i podjęcia odpowiednich kroków do zaniechania w/w czynów ,jak również ukarania winnych zaniedbań". Przewodniczący komisji odczytał skargę. Wnoszący skargę, obecny na posiedzeniu komisji Pan D. Sz. nie zabrał głosu nt. skargi. Pani Dominika Horoszko ,Sekretarz Gminy  ,działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki ustosunkowała się do zarzutów podniesionych w skardze, stwierdzając min. że: W zakresie zarzutu dotyczącego prawdopodobnego niewykonania kopii nagrań sesji Rady Miejskiej
w Żarkach poinformowała , że Urząd posiada we własnych zasobach kopie z każdego posiedzenia Rady Miejskiej, które była transmitowane za pośrednictwem platformy Facebook. Posiadamy też nagrania z czasów zanim Urząd zaczął korzystać z pośrednictwa Facebooka;
 tym samym zarzut jest chybiony.
W zakresie nieprzeprowadzenia analizy ryzyka w związku z korzystaniem przez Burmistrza ze strony społecznościowej Facebook poinformowała , że Urząd przeprowadził analizy ryzyka nie tylko dla zbiorów nagrań sesji Rady Miasta. Urząd przeprowadził taką analizę dla wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskaliśmy zbiór zagrożeń dotyczących każdego zbioru danych osobowych. Mając sklasyfikowane zagrożenia Urząd precyzyjnie określił środki techniczne i organizacyjne które należy podjąć w celu minimalizacji lub całkowitego wykluczenia powstałych zagrożeń; tym samym powyższy zarzut również jest chybiony. Sekretarz zwracając się do wnoszącego skargę wyraziła zdziwienie, że będąc często w tut .urzędzie  nie dopytał o interesujące Go sprawy tylko złożył skargę. W oparciu o przedstawione wyjaśnienia członkowie komisji wypowiadali się za uznaniem skargi za niezasadną , podkreślając, że  postawione zarzuty nie mają pokrycia w rzeczywistości. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedmiotową skargą: za uznaniem skargi za zasadną nie głosował żaden członek komisji; za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 5 członków komisji/jednogłośnie/.Stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem komisja przedstawi Radzie na XV sesji, zaplanowanej na dzień 30 grudnia br.
ad.2 Sprawy bieżące
Pan Mariusz Nowak, insp. w Ref. Gosp. Komunalnej poinformował, że nastąpiło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego pn. „Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki”. Wpłynęły 3 oferty: ZGK Zawiercie/666 446,98 zł, płatność :22 dni ,aspekt środowiskowy-3;razem :95 pkt./, REKO Myszków/709 840,80 zł, płatność :30 dni ,aspekt środowiskowy -3 razem:96,3 pkt./ i PZOM STRACH /682 689,88 zł, płatność :30 dni, aspekt środowiskowy- 7 razem pkt. :98,6/. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2020r.Projekt uchwały przygotowywany na najbliższą sesję Rady  przewiduje stawki : 19,00 zł od osoby), w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyższą stawkę opłaty w wysokości 38,00 zł od osoby), w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Drugi projekt uchwały dotyczy określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: domku letniskowego – 125,00 zł/rok, innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe – 125,00 zł/rok,
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: od domku letniskowego – 250,00 zł/rok,
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 250,00 zł/rok.
Przew. komisji zapytał czy można by zastosować ulgi dla mieszkańców, których posesje są zaopatrzone w kompostowniki i we własnym zakresie zagospodarowują popiół ? Burmistrz wyjaśnił, że będą przygotowane nowe projekty uchwał z zakresu gospodarki odpadami, od miesiąca stycznia br. gmina będzie uiszczać opłatę od tony odpadów. W dalszej części spraw bieżących radni nie zabierali głosu. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            PAWEŁ LABOCHA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-02-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:55:43.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-11 15:55:43.
czytano: 120 razy, id: 5376
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020