Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIV/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania    w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,79 zł,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,79 zł,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,23 zł,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 0,23 zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,68 zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,41 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,80 zł,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej  – 4,69 zł,
5) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,77 zł,
b) letniskowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,77 zł,
c) nie wymienionych w pkt. 5a i 5b z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,45 zł.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) działalności oświatowo - kulturalnej,
3) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) pomocy społecznej.
2. Grunty, budynki lub ich części służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru i uzdatniania wody.
3. Zwolnienia wymienione w niniejszym paragrafie nie odnoszą się do nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 7795)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Mariusz Pompa

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2019r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Edyta Kwiatkowska. Data utworzenia: 2019-12-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-02 15:29:41.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-02 15:29:41.
czytano: 289 razy, id: 5293
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-14
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Nowak

2019-12-02
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-12-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-12-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020