Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 12 grudnia 2019 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Sesja RM 29.10.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół Sesja RM 29.10.2019

Podtytuł: Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 29 października 2019 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

W XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach uczestniczyli radni/14/ oraz goście zaproszeni. Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Obradom przewodniczył Mariusz Pompa-Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
6.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2019-2024.
7.Wybory ławników na kadencję 2020-2023
8.Informacja o realizacji przez Gminę Żarki zadań oświatowych za rok 2018/2019
9.Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
10.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
11.Sprawy różne,bieżące.
12.Zamknięcie obrad XIII sesji.
ad.1.Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach dokonał Przewodniczący Rady ,stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zgłoszono propozycji zmian i Rada przystąpiła do jego realizacji.
ad.2Wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z XII sesji, odbytej w dniu 24 września br. Przewodniczący Rady  stwierdził jego przyjęcie.
ad.3Burmistrz Miasta i Gminy Żarki złożył Radzie sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
ad.4.Przewodniczący komisji Gospodarki i Mienia H.Świerdza złożył informację o pracy komisji Gospodarki i Mienia/posiedzenie w dniu 8 października br/,przewodniczący komisji Rewizyjnej A. Zieliński poinformował o tematyce wspólnego posiedzenia komisji odbytego w dniu 29 października br .Informacje zostały przyjęte.
ad.5.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki. Zmiany w budżecie zostały przez radnych rozpatrzone na wspólnym posiedzeniu ,odbytym przed sesją. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych,przeciw-1 radny/zestawienie wyników głosowania w załączeniu/.Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki-stanowi załącznik.
ad.6 Uchwalenie zmian w WPF na lata 2019-2024.Projekt zmiany WPF został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji, odbytym przed sesją. . Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych,przeciw-1 radny/zestawienie wyników głosowania w załączeniu/.Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie zmian w  WPF -stanowi załącznik.
ad.7Wybory ławników na kadencję 2020-2023.Przewodniczący zespołu ds przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Pan Mariusz Pompa przedstawił Radzie opinię nt. kandydatów na ławników/opinia stanowi załącznik /.Sekretarz zespołu Pani Wioletta Król zapoznała Radę z projektem regulaminu głosowania w wyborach na ławników. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały w sprawie regulaminu. "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.Uchwałą Nr XII/87/2019 w sprawie regulaminu głosowania -stanowi załącznik. Do przeprowadzenia tajnego głosowania Rada powołała  komisję skrutacyjną w składzie : radna Wioletta Król, radny Paweł Labocha i radna Jolanta Cichoń. Komisja przygotowała karty do głosowania ,przeprowadziła głosowanie ,obliczyła wyniki i przedstawiła protokoły z wyboru ławników i tak : na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie została wybrana Tatiana Ośmiałowska, na ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie Emilia Gawęda/protokoł z głosowania wraz z kartami /-stanowi załącznik. Komisja uchwał odczytała uchwałę stwierdzającą wybór ławników. "za" głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.Uchwała Nr XII/88 /2019 w sprawie wyboru ławników-stanowi załącznik.
ad.8.Rada przyjęła informację o realizacji zadań oświatowych przez  gminę Żarki za rok 2018/2019/informacja stanowi załącznik/.
ad.9 Przewodniczący Rady złożył informację  o analizie oświadczeń majątkowych radnych, złożonych wg stanu na dzień 312 grudnia 2018roku.Sekretarz Gminy złożyła informację o analizie oświadczeń majątkowych  osób zobowiązanych do ich złożenia, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
ad.10 Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i wnioski radnych.
ad.11.W sprawach różnych, bieżących Przewodniczący Rady zapoznał z korespondencją jaka wpłynęła do biura Rady w okresie międzysesyjnym , i tak :
1/Wojewoda Śląski poinformował o prawidłowości złożonych przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza oświadczeniach majątkowych za 2018 rok
2/Mieszkaniec gminy Żarki  złożył  do biura Rady kopię 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dot. mieszkań będących w zasobach gminy Żarki,
3/Rada Miasta Żory przesłała uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do posłów na Sejm RP o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo geologiczne
4/Mieszkaniec  Kazachstanu polskiego pochodzenia V.G zwraca się o przyjęcie Go wraz z rodziną jako repatriantów
Radny Henryk Świerdza zasygnalizował ,że  watahy dzików podchodzą pod zabudowania, niszczą uprawy polowe i  jest problem; zapytał czy obecnie jest więcej odstrzałów ?Odpowiedzi udzielił sołtys wsi Zaborze Tylkowski Zdzisław, potwierdzając, że jest więcej odstrzałów i myśliwi robią wszystko aby zmniejszyć populację dzików ,ale występują też przeszkody np. ostatnio w czasie planowanego polowania na Czarce ,grupa aktywistów Zieloni nie dopuściła do polowania.
Radny Paweł Labocha złożył podziękowania Burmistrzom za wyposażenie placu zabaw w Kotowicach. Przewodniczący Zarządu Osiedla Olesiów  zasygnalizował, że na ul. Myszkowskiej  od posesji P.P. nie świecą lampy. Radna Jolanta Cichoń podziękowała za wykonanie parkingu przy świetlicy w Suliszowicach. Sołtys wsi Ostrów zapytał czy będzie realizowany chodnik w sołectwie ? Burmistrz odpowiedział ,że na to zadanie nie ma środków finansowych. Sołtys wsi Wysoka Lelowska i wsi Czatachowa podziękowały za place zabaw w sołectwach. Sołtys wsi Przybynów podziękowała za wiatę, zasygnalizowała, że  przy ul. Żareckiej, na wysokości posesji Pana Z. wychodzą na drogę zarośla, co ogranicza widoczność.
ad.12.Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia XIV posiedzenia Rady.
Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                                    Przewodniczył :
Barbara Ochocka                                MARIUSZ POMPA
insp. ds Rady                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-12-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-02 12:42:01.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-02 12:42:01.
czytano: 41 razy, id: 5290
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019