Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 12 grudnia 2019 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego od 29 października 2019r. do 29 listopada 2019 r.

29 października – udział w Komisji Mieszkaniowej, która zadecydowała o przydzieleniu gminnych lokali mieszkaniowych
1.    Ochocka Justyna przydział do budynku przy u. Leśniowskiej 61/1
2.    Ochocka Kinga przydział do budynku przy ul. Berka Joselewicza  11/3
3.    Misiak Jerzy przydział do budynku w Przybynowie  przy ul. Szkolnej 4
4.    Stencel Michał przydział do budynku w Przybynowie   przy ul. Szkolnej 4
29 października – udział w posiedzeniu Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba w Przyrowie
31 października – udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Żarkach
5 listopada – udział w zebraniu założycielskim Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Działalność Stowarzyszenia jest w dużej mierze związana z koordynacją, planowaniem i wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwojem idei samorządności lokalnej. Związek ma dbać o wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych. Ważnymi zadaniem Związku będzie reprezentowanie i wyrażanie opinii oraz wspólnych interesów gmin i powiatów Subregionu Północnego w stosunku do administracji rządowej i wojewódzkiej. Członkowie będą również zajmować się przygotowaniem modelu współpracy samorządów w związku z perspektywą gospodarczą na lata 2021-2027. Dzięki powstaniu Związku, samorządy leżące na terenie Subregionu będą miały większe możliwości w rozwijaniu współpracy i wymiany informacji z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego i parlamentarzystami, a także mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
7 listopada – udział w spotkaniu w UG w Olsztynie w związku z projektem budowy Regionalnej Trasy Rowerowej łączącej Jasną Górę z Olsztynem, Żarkami i sanktuarium Ojców Paulinów w Żarkach Leśniowie.  Planowa trasa ma zyskać miano Paulińskiej. W spotkaniu uczestniczyłem wspólnie z wójtem Gminy Olsztyn Tomaszem Kucharskim. Zakon Ojców Paulinów reprezentowali: ojciec Mariusz Tabulski, Grzegorz Cius – WORD, byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Wojciech  Dziąbek – dyrektor Wydziału Turysty i Sportu oraz Adam Markowski – Dyrektor Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
8 listopada – udział w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano o aktualnym etapie prac nad nową perspektywą UE, o konieczności zachowania instrumentu ZIT/RIT w dotychczasowej formule i podziale środków pomiędzy krajowe, a regionalne programy operacyjnie w perspektywie 2021-2027. W trakcie dyskusji z udziałem europosłów – Janem Olbrychtem, Mariuszem Baltem, Łukaszem Kohutem - wybranych z terenu woj. śląskiego przedstawili też swoje oczekiwania względem nowej perspektywy unijnej, zwłaszcza potrzebę zwiększenia środków EFRR przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich. Podczas spotkania wybrzmiały też ponownie kwestie związane z aktualną kondycją finansową samorządów lokalnych oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
12 listopada – podpisałem aneks do umowy na usuwanie i utylizację azbestu.  W 2019 r. zutylizowano 22,910 ton azbestu,  w tym z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych zdemontowano go z  powierzchni 468 mkw. Natomiast 16,099 tony stanowiły odpady zdemontowane wcześniej.
Z programu wymiany i utylizacji azbestu realizowanego przez Gminę Żarki skorzystało 14  właścicieli nieruchomości. Zadanie realizował Urząd Miasta i Gminy w Żarkach z wykorzystaniem  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 13 564,00 zł. Zaangażowano również  środki własne właścicieli budynków w wysokości 9 651,63 zł. Prace były realizowane od czerwca do końca września br. przez firmy posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia. Program utylizacji azbestu jest realizowany z powodzeniem od wielu lat przez Gminę Żarki, ale korzystają przede wszystkim mieszkańcy.
14 listopada – spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron
14 listopada - Została podpisana umowa na rewitalizację niecki basenowej w Żarkach oraz terenu przyległego. Zadanie ma być wykonane do końca listopada 2020 r. Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych  do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Została wybrana oferta  P.H.U.B. MARMADEX z ceną 3 071 145,18 zł. W przetargu były zgłoszone dwie oferty, druga od TECHBUD Sp. z o.o., Opole na kwotę 6 888 000,00 zł.
Gmina Żarki na realizację zadania uzyskała dotację w ramach konkursu w zakresie Rewitalizacji oraz infrastruktury społecznej i zawodowej dla projektu o nazwie „Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki”.
Niecka basenu (2 684,0 mkw) pozostanie w tym samym miejscu, będzie wykonana w formie wanny z betonu pogrążonej w terenie wokół której zaprojektowano deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać oraz brodzik o głębokości 50cm dla dzieci. Obie części będą połączone przejściem.  W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody.  Wokół basenu zaprojektowano alejki parkowe o nawierzchni szutrowej oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania.
Parking wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem, będzie liczył 44 miejsca postojowe – w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Powstanie ścieżka rowerowa asfaltowa o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż zachodniej granicy terenu wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie terenu kąpieliska.
14 listopada – brałem udział w Komisji Mieszkaniowej, która zadecydowała o przydzieleniu lokalu położonego przy ul. Topolowej 3/6 w Żarkach dla Kamili Czajkowskiej.
15 listopada – udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki  RM w Żarkach
20 listopada -  udział w Komisji Socjalnej Rady Miejskiej w Żarkach

21 listopada – spotkanie na temat pierwszego błogosławionego Archidiecezji Częstochowskiej Ludwika Rocha Gietyngera. Wykład przedstawił ksiądz dr Jacek Kapuściński. Spotkanie organizowali:  Parafia, MGOK i Gmina Żarki.

21 - 22 listopada – udział w posiedzeniu Regionalnym Energetycznym Forum w Wiśle.

29 listopada  - udział we wspólnym  posiedzenie komisji Rady.

PRZETARGI

Przetarg na kredyt
W dniu 30 października rozstrzygnięto przetarg na Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł. Złożono jedną ofertę od Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z łącznym kosztem kredytu: 275 322,77 zł. Umowa została zawarta.  

Zapytanie wyłapywanie bezdomnych zwierząt

W dniu 8 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe o cenę usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt na 2020 r.  Na oferty czekamy do 16 grudnia.

ODPADY KOMUNALNE
W dniu 12 listopada otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. Wpłynęła jedna oferta od firmy PZOM STRACH z Konopisk na kwotę 1 622 093,00 zł. W dniu 13 listopada przetarg unieważniono, gdyż w postępowaniu cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Gmina Żarki dysponuje -  720 000,00 zł. W dniu  20 listopada został ogłoszony nowy przetarg. Na oferty czekamy do 2 grudnia.

ZŁOŻONE WNIOSKI

Wniosek pt.  „Sprawny i mądry Przedszkolak” –  złożono w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Kwota całkowita projektu: 189 217,86
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 160 835,18
Wkład własny gminy – niefinansowy – udostępnienie sal
Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żarki poprzez:
- utworzenie 10 nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli
- zakup niezbędnego wyposażenia oraz poprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie ich umiejętności.

Ergonomia pracy

Złożono wniosek pt. „Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach”  – w ramach osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,  poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej            Koszt całkowity: 131 300,00
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 115 544,00
Wkład własny gminy głównie niefinansowy – udostępnienie sal
Przeprowadzona analiza stanowisk pracy rekomenduje wprowadzenie ponadstandardowych zmian, które dostosują stanowiska do warunków bardziej ergonomicznych, bezpiecznych między innymi poprzez:
/ wymianę krzeseł na ergonomiczne
/wymianę monitorów na ekrany
/ zakup ergonomicznych urządzeń peryferyjnych tj. klawiatury oraz myszy
/ zakup ergonomicznych podstawek pod laptopy
/  zakup podstawek na dokumenty
/ zakup sprzętów umożliwiających łatwiejsze wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pomieszczeń
Pracownicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu:
/ Ergonomia stanowisk pracy z praktycznymi poradami fizjoterapeuty
/ Psychologia pracy - jak radzić sobie ze stresem, obsługa trudnego klienta, problem wypalenia zawodowego.

Zaplecze dla basenu
W dniu 19 listopada złożono uzupełnienia do wniosku o płatność końcową dotyczący zadania „Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach”. Wartość refundacji Urzędu Marszałkowskiego 205 000 zł.

Doposażanie placów zabaw.
W dniu 14 listopada zakończoną weryfikację wniosku o płatność dla zadania Doposażenie placów zabaw na terenie Żarek (plac zabaw MGOK, Stary i Nowy Rynek). Urząd Marszałkowski przekazał Agencji Restrukturyzacji zlecenie płatności w wysokości 45 687zł. Wnioskodawca klub LKS Zieloni Żarki.

Inicjatywy sołeckie
Zakończono i rozliczono zadania budowy placów zabaw w sołectwach Czatachowa, Wysoka Lelowska, Kotowice. Gmina Żarki otrzymała 54 821,92zł. Wartość inwestycji  93 106,08 zł.

Sołeckie wydatki
Pod koniec 2019 r. można dokonać podsumowania wdrażania funduszu sołeckiego. Kwota zapisana w budżecie na te wydatki wynosi   257 718,81 zł.
W Czatachowie zdecydowano się na budowę wiaty wolnostojącej przy świetlicy. Dla najmłodszych w Jaroszowie  został zakupiony plac zabaw, jego montaż jest przewidziany na wiosnę 2020. W Jaworzniku wybudowano amfiteatr dla organizacji występów artystycznych. W Kotowicah przygotowano projekt oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym, zakupiono dodatkowe urządzenia na plac zabaw  i wydatkowano środki na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa.
W Ostrowie wymieniono część zniszczonego ogrodzenie wokół budynku przy ul. Szkolnej 1. W Przybynowie powstaje wiata wraz ze stołami i ławami.
W Suliszowicach ułożono chodnik i stworzono miejsca parkingowe przy Świetlicy Wiejskiej. W Wysokiej Lelowskiej w trakcie remontu są toalety w świetlicy. W Zaborzu powstaje projekt oświetlenia  przy ul. Rzecznej, a w Zawadzie wykonano remont ogrodzenia z dwóch stron przy Szkole Podstawowej w Zawadzie. Była również zorganizowana wycieczka dla mieszkańców sołectwa.

Wolontariusze poszukiwani.
Ruszyły  zapisy WOLONTARIUSZY do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Kandydaci mogą zapisywać się w sekretariacie MGOK w Żarkach.  Liczba MIEJSC OGRANICZONA. Szczegóły na stronach internetowych.

Antoni i Jan Kanty Gryzik.
Żarecki Klub Seniora „Barwy Jesieni” organizuje w dniu 2.12.2019r. (poniedziałek) o godz. 12.00, w Domu Kultury w Żarkach, spotkanie z aktorem Teatru Śląskiego ANTONIM GRYZIKIEM połączone z występem artystycznym.
W programie utwory: Thomasa Bernharda i Bułata Okudżawy. Nie zabraknie polskich kolęd. Akompaniament JAN KANTY GRYZIK. Wstęp wolny.

Spotkanie z historią
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach i dr Krzysztof Tabaka zapraszają na "Spotkania z historią" pt. - Starożytność w dniu 2 grudnia  2019 r. godz. 17.00. Dom Kultury w Żarkach – sala pamięci. Wstęp wolny.

Dwa serca - bis SPEKTAKL 7.12.
Grupa teatralna “Odważni” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach zapraszają na premierę sztuki komediowej „Dwa serca - bis” w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)  o godz. 17.00, sala widowiskowa Domu Kultury. Wejściówki – cegiełki do nabycia w sekretariacie MGOK.

Rozświetlenie choinki  
Zapraszam w dniu 8 grudnia o godz. 18.00 na uroczyste rozświetlenie  choinki przy budynku Domu Kultury w Żarkach.  Następnie o 18.10  zapraszamy wszystkich na przedstawienie mikołajkowe pt. „Świąteczne czary – mary...” w wykonaniu aktorów ze Stowarzyszenia Moc Pokoleń z Myszkowa, Grupy Teatralnej „Spontan” i Formacji Tanecznej „Pokusa”. Wstęp wolny.

Głosuj. Przewodziszowice w wydarzeniu.
Prosimy o głosy w I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego Jedna związana z Żarkami i sąsiednimi gminami. Wejdź na stronę https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/1, Wyszukaj projekt, Ocalić od zapomnienia - historia, zabawa, edukacja.
Daj 3 punkty.
Potwierdź kodem z SMS.
Głosowanie do końca LISTOPADA.

Dary serca dla Kresów.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie akcji „Mikołaj z Polakami na Kresach". Dary zostały dostarczone w minionym tygodniu Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie.

Wspinaczka na skały
Dokładnie 23 skały planuje się przygotować pod wspinaczkę w 2020 r. Powstanie 180 dróg w ramach przedsięwzięcia „Kolczykujemy gminę Żarki”. Jest to pierwszy tak duży projekt ekiperski obejmujący ubezpieczenie wielu skał i dróg na często niewyeksplorowanych wspinaczkowo skałach Jury Północnej z uwzględnieniem skał w okolicach Suliszowic, Jaroszowa, Czatachowy.
“Kolczykowanie” to montowanie stałych punktów asekuracyjnych na skałach pod wspinaczkę skalną. Zadanie realizowane we współpracy: Polskiego Związku Alpinistycznego  i z Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", Związkiem Gmin Jurajskich i Gminą Żarki.

Lodowisko w Żarkach  
Trwa montaż sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej w Żarkach wwymiarach 17 x 27 m wraz z wypożyczalnią sprzętu sportowego. W ramach umowy z firmą Anddecor Plus Z Jastrzębia Zdroju zabezpieczono wynajem lodowiska, dostawę i montaż band rekreacyjnych, dostawę agregatu prądotwórczego, montaż i rozruch lodowiska, a także wytwarzanie warstwy lodu o grubości 5 cm, serwisowanie lodowiska i przeszkolenie dwóch pracowników. Umowa obejmuje okres od 1 grudnia 2019 do 1 marca 2020, na kwotę 119 925,00 zł brutto.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2019-11-29.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:24:59.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-11-29 12:24:59.
czytano: 39 razy, id: 5286
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-29
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019