Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Wspólna RM 24.09.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Wspólna RM 24.09.2019

Podtytuł: W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/. Obradom przewodniczyła Wioletta Król-przewodnicząca komisji.


Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego.
b/zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
c/zmian w budżecie Gminy Żarki.
d/zmian w WPF na lata 2019-2024.
e/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
f/zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
g/rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Żarki
h/sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2. Sprawy różne, bieżące.
Przewodnicząca komisji stwierdziła na podstawie listy obecności quorum, udzieliła głosu Burmistrzowi który wprowadził do porządku obrad  punkt 1 i dot. zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, oraz wykreślono punkt 1 a, ponieważ w spr. Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nie musi być uchwały, wystarczy zmiana w budżecie. Chodzi o kwotę 8 tys. zł. na zakup samochodu dla policji na który składają się wszystkie gminy powiatu poza Porajem który realizuje program naprawczy, głosowano za nowym porządkiem obrad 14 głosów „za”/jednogłośnie/.Komisja przystąpiła do jego realizacji.
ad.1b Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która omówiła konieczne zmiany m.in. deficyt budżetowy i wcześniejsze zobowiązania, budowę dróg gminnych na osiedlu 600-lecia w Żarkach, budowę kanalizacji.
14 głosów za /jednogłośnie/
ad.1c.Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik  D. Mucha. Poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają z przesunięć na 2020 rok przebudowy dróg, zmniejszenia wydatków ze względu na pilotażowy program roweru miejskiego, który nie będzie w tym roku realizowany, zwiększenie środków na odnowę Topolowej, budowa sieci kanalizacyjnej, zakup samochodu służbowego dla Gminy jeszcze w tym roku, wsparcie dla Policji w Myszkowie, zwiększenie subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli, oraz dla SP w Jaworzniku, zwiększone wydatki na oświatę (odprawy i 13-stki dla byłych nauczycieli wygaszonego gimnazjum), zwiększenie na Klub Dziecięcy, zwiększenie wydatków na bieżące wydatki: fundusz sołecki Wysoka Lelowska przesunięcia z innego zadania, opracowanie dokumentacji na przebudowę dawnej Młynówki.
Pytania
Radny A.Zamora: Dlaczego program rowerów miejskich nie będzie realizowany?
Odp. pan Zastępca Burmistrza Jakub Grabowski: ponieważ termin wrześniowy był terminem nie realnym. Chcemy na wiosnę ruszyć z tym projektem. Fizycznie rowery mogły być dopiero pod koniec sierpnia.
Radny P.Labocha: Ile pieniędzy braknie na podwyżki dla nauczycieli i dlaczego?
Odp. Burmistrz K.Podlejski: Co roku dokładamy, nie jest to zależne od nas. Staramy się zgłaszać uwagi co do wysokości kwot. To  za kadencji każdego rządu brakuje pieniędzy na oświatę.
D.Mucha: chodzi o kwotę 204 tys. zł. obsługa + 4 nauczycieli.
Radny A. Zieliński: gdy kuratoria prowadziły szkoły to twierdzili, że na nic nie ma pieniędzy, a jak samorządy przejęły to zadanie to trzeba znaleźć środki.
Zastępca Burmistrza Jakub Grabowski: Oświata jest zadaniem własnym gminy i też robimy coś dla gminy poprzez realizację zadań oświatowych. Przy każdej placówce jest boisko, place zabaw. Gmina dba o oświatę.
Głosowanie za przyjęciem zmian: jednogłośnie/14 radnych "za"/.
ad.1d.Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik D. Mucha udzieliła wyjaśnień. Komisja pozytywnie, jednogłośnie (14 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2024.
ad.1 e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
Wyjaśnień udzieliła p.Ola Marchewka: Przedłużenie umów, stanowi dodatkowe źródło dochodów dla gminy. Około 2 kwintale pszenicy za hektar. (ok. 70 złotych za hektar)
Pytania:
Radna J.Cichoń: Już przedłużaliśmy umowy, czy to dotyczy innych działek.
Odp. Pani Ola Marchewka: To dotyczy więcej osób, zawsze na trzy lata.
Głosowanie: jednogłośnie 14 głosów „za”
ad. 1f. Inf. w spr. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 referowała pani Sekretarz Dominika Horoszko. Zgłoszenia były przyjmowane do 30 czerwca. Wpłynęły 2 oferty. Jedna z kandydatek dostała referencję, ponieważ była już poprzednią kadencję.
Głosowanie: jednogłośnie 14 głosów „za”.
Ad.1g. Rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Żarki.
Radny P.Labocha-wszystko było już omówione na komisji.
Radny M.Pompa była mowa czy można nazwać miejsce które nie jest osiedlem. Nie stwarza warunków osiedla, a co dopiero nazywać go. Nie blokujemy tego, ale na ten moment nie ma warunków.
Radny P.Labocha: Na komisji była wnioskodawczyni, byli zwolennicy, byli przeciwnicy. Była również wizja lokalna. Uzasadnienie jest obszerne. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Głosowanie: Jednogłośnie, 14 głosów „za”
Ad 1h. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Pani radna W. Król odczytała poprawiony projekt uchwały.
Głosowanie: Jednogłośnie, 14 głosów „za”.
Ad 1 i.(punkt wprowadzony) projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Burmistrz K.Podlejski: musi powstać stowarzyszenie by aplikować o środki.
Radny M.Pompa: Jakie gminy do tego przystąpiły?
Burmistrz K.Podlejski: Pow. Myszkowski, Kłobucki, miasto Częstochowa. Jest to niezbędne by do tego należeć.
Zastępca Burmistrza Jakub Grabowski: Nie opłaca się w tym nie być.
Głosowanie: Jednogłośnie, 14 głosów „za”.
Ad.2.Sprawy różne, bieżące.
Radna A.Bernacka: czy dzieje się coś w spr. tablic ulicznych.
Burmistrz K.Podlejski: Na ulicy Zielonej zmarły 2 osoby i nie ma spadkobierców udziałów ulicy Zielonej. Czekamy na uprawomocnienie praw do spadku.
Radny M.Pompa: Prośba o interwencję straży miejskiej w sprawie śmieci wzdłuż rzeki przy ul. Mickiewicza.
Radna: S.Nowak: prośba o wycięcie krzaków na mostku przy dojściu na rynek.
Radna P. Szczepanek: Wiata w Czatachowie jest skończona, kiedy będzie odebrana?
Burmistrz K.Podlejski: przed 5 października, pozostała kwestia protokołu odbioru.


Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Anna Pilarska

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Anna Pilarska. Data utworzenia: 2019-10-01.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:47:12.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-10-01 09:47:12.
czytano: 205 razy, id: 5216
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-01
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021