Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 68 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnika wydarzenia Juromania w Żarkach organizowanego na terenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w dniu 21.09.2019 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zarządzam, co następuje:
§ 1.
W dniu 21 września 2019r. na terenie na terenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach odbędzie się wydarzenie pod nazwą Juromania w Żarkach. Uczestników wydarzenia obowiązywać będzie następujący regulamin:

1. Regulamin został wydany przez Gminę Żarki – administratora Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach w Żarkach  i obowiązuje w dniu 21 września 2019r. na terenie w/w obiektu.

2. Regulamin obowiązuje każdą z osób przebywających na terenie muzeum w dniu wydarzenia. Każda z tych osób zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji programu wydarzeń, a w szczególności w czasie zwiedzania obiektu oraz uczestniczenia w innych atrakcjach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie obiektu i korzystania przez nie z terenu, na którym realizowany jest program wydarzeń.

4. Impreza ma charakter otwarty i wstęp na teren imprezy  jest wolny.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników Juromanii w Żarkach i nie utrudniający innym uczestnikom udziału w wydarzeniach.

6. Osoby przebywające na terenie imprezy  są zobowiązane do stosowania się do zaleceń obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wydarzeń.

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.

8. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zaburzających percepcję.

9. Za przebywające na terenie imprezy osoby w wieku do 18 roku życia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni/rodzice.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, utratę lub zniszczenie mienia Uczestników.

11. Obsługa ma prawo do: upominania Uczestników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, wyproszenia z terenu imprezy osoby zakłócającej porządek, uniemożliwiającej lub utrudniającej innym udział w wydarzeniach, zagrażającej bezpieczeństwu własnemu oraz innych, naruszającej Regulamin oraz przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych Uczestników, przebywających na terenie obiektu.

12. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się na terenie targowiska w oznakowanym miejscu.

13. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Gminę Żarki wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Gminy zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół większej całości, czyli zgromadzenia publicznego, krajobrazu, imprezy masowej (od osoby, która decyduje się wziąć udział w zgromadzeniu publicznym nie jest wymagana wyraźna zgoda, tj. wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku zgodnie z art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście sytuacyjnym uczestnictwo w festiwalu oznacza, że osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w sposób dorozumiały. Osoba też nie ma możliwości wycofania zgody.

15. Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dlatego wobec uczestników wydarzenia należy spełnić obowiązek informacyjny, np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowe.

16.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (propozycja)
a)    Administratorem danych osobowych uczestnika wydarzenia  jest Gmina Żarki, z siedzibą przy T. Kościuszki 15/17, 42 – 310 Żarki, e-mail: poczta@umigzarki.pl
b)    Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika wydarzenia utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Gmina powierzyła wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia
c)    Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury Gminy Żarki
d)    Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w wydarzeniu w dniu 14 sierpnia 2019r.
e)    Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Gminę Żarki  wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury.
f)    Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania czynników zewnętrznych, przede wszystkim warunków atmosferycznych.

18. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Wydarzenia  poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej https://www.zarki.bip.jur.pl/ oraz wywieszenie na terenie wydarzenia.

§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2019-09-18.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:32:14.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-09-18 15:32:14.
czytano: 58 razy, id: 5197
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-18
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019