Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 19 lipca 2019 r.

imieniny: Rufin, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, działające na obszarze Gminy Żarki organizacje społeczne których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Żarki, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w  2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. Plan znakowania zwierząt w Gminie
1. Plan znakowania zwierząt na terenie Gminy Żarki obejmuje:
1) nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców Gminy Żarki;
2) znakowanie psów wydawanych przez schronisko do adopcji.
2. Gmina Żarki prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora.
3. Właściciel psa może dokonać jego znakowania w przychodni weterynaryjnej.
4. Oznakowanie psa następuje w przychodni weterynaryjnej wraz z zabiegiem szczepienia psa lub przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji.”
2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na realizację programu przeznacza się w 2019 roku kwotę 62.000,00 zł.”
3) w §11 ust. 2 pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) na realizację planu znakowania zwierząt: 2.000,00 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-07-04.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:42:17.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-04 10:42:17.
czytano: 37 razy, id: 5139
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-07-04
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019