Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 13.05.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 13.05.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 13 maja 2019 roku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/. Obradom przewodniczył Henryk Świerdza-przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1a.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie .
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
3.Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności quorum, przedstawił proponowany porządek obrad i komisja przystąpiła do jego realizacji.
ad.1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił z-ca burmistrza J. Grabowski, który poinformował, że odbył się drugi przetarg na usługę odbioru odpadów w gminie, w dniu 29 kwietnia dokonano otwarcia ofert ;wpłynęły 3 oferty :ZGK z Zawiercia -1.214.348,97 zł, PZOM STRACH-759 385,76 zł i P.H.U.REKO Myszków - 853 130,88 zł. W budżecie są zabezpieczone środki w wysokości 800 tys. zł. Najniższą ofertę przedstawiła f- ma STRACH, po skalkulowaniu kosztów, obecne dochody budżetu w oparciu o obowiązujące dotychczas stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i stawka za odbiór odpadów segregowanych powinna być podniesiona do kwoty 14,50 zł, niesegregowanych 29 zł.
Radny M. Pompa zapytał jak została wyliczona stawka, w oparciu o jakie wskaźniki ?Z-ca burmistrza J. Grabowski odpowiedział, że wliczane są odpady segregowane, niesegregowane, opłaty od tzw. "letników", PSOK i koszty obsługi.
Radny A. Zamora zapytał jakie są koszty obsługi systemu ? Z-ca burmistrza J. Grabowski odpowiedział, że 103 tys. zł/wynagrodzenia pracowników, licencja, worki, opłaty pocztowe/.Radna Cichoń zapytała jak są obliczani letnicy ? Z-ca burmistrza J. Grabowski odpowiedział, że  letnicy oddają odpady od V do X.
Radny M. Maślankiewicz  zapytał ile gosp. segreguje odpady? i od kiedy jest planowana podwyżka cen ?
Mariusz Nowak, insp. w ref. gosp. komunalnej poinformował, że 6601 gosp. segreguje odpady,770 nie segreguje,190 letników; miesięcznie z terenu gminy jest 209 t odpadów zmieszanych,30 ton odpadów segregowanych, z PSZOK-u- 7 ton; podwyżka jest planowana od dnia 1 czerwca br. Gmina zakupiła kosze na popiół, co jest komfortową sytuacją, gdyż każde gospodarstwo jest wyposażone w pojemnik.
Radny H.Świerdza `zapytał czy przy przetargu było brane pod uwagę, że gmina na własne kosze na śmieci ?M. Nowak odpowiedział, że tak, te dane były zawarte w specyfikacji.
Radny M. Pompa powiedział, że na chwilę obecną nie ma innej możliwości  i do końca br. należy przyjąć zaproponowane stawki .Poinformował, że wspólnie z radnym A. Zamorą przeprowadzili rozeznanie gdyby gmina  w ramach założonej spółdzielni socjalnej prowadziła odbiór odpadów od mieszkańców.
Radny A .Zamora  zauważył, że planowana podwyżka  to wzrost o 60 % w przypadku odpadów segregowanych i 80 % w przypadku odpadów niesegregowanych. Aby było taniej dla mieszkańców należy rozważyć wstąpienie do związku międzygminnego/Zawiercie/ lub utworzenie spółdzielni socjalnej. W przypadku spółdzielni, projekt koordynowałaby Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz-wie, w br. ma być uruchomiona taka perspektywa finansowa; w ramach spółdzielni na każdą zatrudnioną osobę można uzyskać 21.500zł przez 6 m -cy i 11.000 zł przez kolejne 6 m- cy. Do zorganizowania odbioru odpadów należy zatrudnić 7 pracowników/3 kierowców i 4 pomocników/.Odnośnie sprzętu ,to wg przeprowadzonego rozeznania za 65 tys. zł można zakupić dobrą śmieciarkę; istnieje możliwość wynajęcia ,co stanowi koszt 6 tys. zł miesięcznie +paliwo. Miesięczny koszt wynosiłby 91 tys. zł, a u STRACHA - 108 tys. zł. Po wstępnych wyliczeniach widać, że jest możliwość zorganizowania gospodarki odpadami w ramach gminy i należy się nad tym zastanowić.
Radny M. Pompa zwrócił  uwagę, że dobrze byłoby zakupić wagę, a gdyby usługą odbioru odpadów zajmowałaby się gmina to mielibyśmy wpływ na jakość wykonywanych usług.
Z-ca Burmistrza J. Grabowski  zauważył, że przygotowując  i przedstawiając powyższe rozwiązanie, nie opierali się panowie na rozporządzeniu  Min. Ochr. Środowiska określającym warunki odbioru odpadów, wymaganego sprzętu/2 pojazdy do odpadów  zmieszanych,2 do selektywnych, i obawia się, że koszty byłyby dużo większe niż  obecnie ponoszone. Radny A .Zamora zauważył, że w pierwszym roku koszty byłyby większe ze względu na jednorazowe nakłady .Radny M. Pompa  zauważył, że to firmy dyktują nam warunki, sprawę należy przemyśleć, przeliczyć, nie odrzucać od razu na starcie ,uważa, że tematem należy się zająć.
W dalszej cz. radni zadawali pytania dot. zaległości w opłatach za odbiór odpadów, ilości mieszkańców wykazywanych w deklaracjach, zwolnieniach w opłatach. M. Nowak odpowiedział, że zaległości są dlatego, że opłaty nie wpływają w terminie, są wystawione tytuły,ok.20 osób korzysta z ulg w opłatach.
Radny H.Świerdza zauważył, że należy przeanalizować propozycję przedstawioną przez A. Zamorę i M. Pompę .Radny A. Zamora  zadeklarował, że prześle projekt do ref. gosp. komunalnej ;zaproponował, aby obniżyć do 14 zł cenę za odbiór odpadów segregowanych .
Radna J. Cichoń zauważyła, że podwyżki nie są tak znaczne jak w innych gminach, np. Niegowa podniosła o 100 %,a przecież firma też musi zarobić.
Radny A. Zieliński wyraził opinię, że propozycja przedstawiona przez  radnego Zamorę i radnego Pompę ,uchroniłaby nas przed tak drastycznymi podwyżkami .Radna St. Nowak uważa, że na dzień dzisiejszy nie ma innej opcji, trzeba podpisać umowę ,bo śmierci muszą być odbierane, nie możemy tonąć w śmieciach bo przyjedzie telewizja. Radny Pompa uważa, że przedłożony projekt uchwały należy zaakceptować i jednocześnie przygotowywać się do zmiany systemu odbioru odpadów komunalnych. Radna Cichoń uważa, że musimy przyjąć projekt stawek bo nie mamy innego wyjścia. Projekt przedstawiony przez Adama/radnego A. Zamorę -przyp. protokolanta/ należy przeanalizować, ale znając życie, to na papierze wychodzi inaczej ,a w życiu inaczej. Radny A. Zamora ponowił wniosek o obniżenie do 14 zł ceny za odbiór odpadów segregowanych. Radna St. Nowak uważa, że nie mamy czasu, umowę należy podpisać, a to co przygotował radny Zamora należy bardzo dokładnie przeliczyć.
Burmistrz powiedział, że postaramy się rozeznać jak to funkcjonuje w innych gminach; koszt zakupu śmieciarki to 600 tys. zł, najważniejsze jest miejsce do odbioru odpadów, należy spełnić wszystkie wymogi WIOŚ, nadmienił, że gmina osiąga wskaźniki, mieszkańcy segregują odpady, ubywa wysypisk śmieci. Odnośnie targowicy to zostanie wybudowane ogrodzenie, na targowicy jest prowadzony handel 2  razy w tygodniu, śmieci są zbierane w jedno miejsce i  systematycznie  2-3 razy w miesiącu wywożone. Musimy dążyć do tego ,aby śmieci było jak najmniej, ograniczyć ilość ton śmieci zmieszanych. Radny M. Maślankiewicz uważa, że musimy podjąć tą niepopularną decyzję, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Wniósł uwagi odnośnie jakości prac porządkowych na targowicy, uważając, że pracownicy powinni się bardziej przyłożyć do wykonywanej pracy. Radny M. Pompa zwrócił się o zorganizowanie spotkania z prac. ref. gosp.  .komunalnej nt. zmiany systemu odbioru odpadów. Po zakończeniu dyskusji -przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. "Za" głosowało 7 członków komisji,przeciwko-0,wstrzymał się od głosu-1 członek komisji.
ad.1"a".Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gmin przedstawiła Skarbnik  D. Mucha. Poinformowała, że zmiana w budżecie polega na  zwiększeniu o 310 tys. zł dochodów i wydatków  na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów. W § 2 projekt zawiera zmiany zapisu w  uchwale VIII/48/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie/8 radnych "za"/.
ad.2.Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
ad.3.Sprawy różne,bieżące
Radny Zamora  zaproponował aby zmienić formę dostarczania radnym materiałów ,przechodząc na wersję elektroniczną, co w skali roku zmniejszy koszty. Radny M. Pompa wyjaśnił, że są analizowane oferty dot. elektronicznego systemu do głosowania, część ofert zawiera wyposażenie radnych w tablety, sprawa jest w trakcie.

Radna Stępień J. zwróciła się o złożenie wniosku do WZD o tablice informacyjną miejscowości Czatachowa. Radny M. Maślankiewicz zapytał czy na zaplanowanym na dzień 15 maja br. zebraniu w dzielnicy Leśniów będzie obecny projektant zmiany organizacji ruchu w dzielnicy ? Burmistrz odpowiedział, że tak. Radna St. Nowak zwróciła się o wystąpienie do SW w Cz-wie o oczyszczenie rzeki Leśniówki.
Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-27.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-27 13:23:01.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-27 13:23:01.
czytano: 326 razy, id: 5098
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-27
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020