Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. Rewizyjna 16.05.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. Rewizyjna 16.05.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 16 maja 2019 r w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie:
Pan Alojzy Zieliński -przewodniczący
Pan Roman Hamerla -członek
Pani Aneta Bernacka-członek
Pan Paweł Labocha-członek
Nieobecni członkowie komisji :Pan Roman Warta
Ponadto w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli :
Pan Klemens Podlejski -Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  
Pani Dorota Mucha-Skarbnik Gminy Żarki
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia :
1.Punkty regulaminowe
2.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2018 r ;wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
3.Sprawy bieżące

Ad.1.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Alojzy Zieliński - stwierdzając na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu komisji na stan 5 członków uczestniczy 4 członków-co stanowi quorum przy którym komisja może podejmować prawomocne uchwały i wnioski.
Proponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad.2.
Materiały zawierające sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarki za 2018 rok oraz bilans, rachunek strat i zysków, zestawienie zmian w funduszu  jednostki-członkowie komisji otrzymali.
Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za miniony rok.
Skarbnik Gminy omówiła  wykonanie budżetu za 2018 r : budżet gminy Żarki na rok 2018 zakładał wpływy w kwocie   46 587 253,74 zł oraz wydatki w kwocie 50.818.855,52 zł.  W trakcie roku dokonywano zmian budżetu polegających na wprowadzeniu nowych zadań bieżących i majątkowych oraz zmian w finansowaniu przedsięwzięć już zaplanowanych, w wyniku których  plan dochodów został zmniejszony do kwoty 43 818 618,59 zł, natomiast plan wydatków ustalono na kwotę 51.185.669,31 zł. Ostatecznie na koniec roku zrealizowano dochody na kwotę 43 668 013,26 zł,  z czego dochody bieżące w kwocie  38 275 626,02 zł,
a dochody majątkowe w kwocie 5 392 387,24 zł., natomiast wydatki na kwotę  48.788.422,88 zł., z czego bieżące 35.161.863,34 zł ,a majątkowe 13.626.559,54 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5.120.409,62 stanowiła deficyt budżetu. Deficyt został sfinansowany kredytami i pożyczkami, zaciągniętymi na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.  

Jednocześnie Gmina Żarki - podobnie jak w latach poprzednich - osiągnęła nadwyżkę operacyjną.
Dochody na 1 mieszkańca w 2018 r wyniosły 5160 zł/w  2017 : 4735 zł/,wydatki wyniosły 5765 zł/w 2017 :4761 zł/ z czego :wydatki bieżące: 4155zł/w 2017:3939 zł/,wydatki majątkowe 1610zł/w 2017:822 zł/.
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki omówił realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej/na 12 zaplanowanych zadań ,6 zakończono, pozostałe zadania są kontynuowane w br./ Burmistrz podkreślił, iż gmina ma stabilną sytuację finansową ,zaciągane kredyty są przeznaczane na realizację inwestycji ,a nie na wydatki bieżące ;zwrócił uwagę na zwiększenie zasobów mienia komunalnego/w sprawozdawczym okresie przybyło 29 ha, ubyło 1,3 ha./
Przewodniczący komisji Alojzy Zieliński zapoznał zebranych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/VII/84/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego.
Członkowie komisji zadawali pytania dot. poszczególnych pozycji  sprawozdania za 2018 rok. W dyskusji głos zabrali :
radny Roman Hamerla zapytał jakie są łączne wpływy z opłaty targowej ;w jakiej wysokości jest udział procentowy  gminy w podatku od osób fizycznych i prawnych, co mieści się pod określeniem: dotacje rozwojowe?
Skarbnik gminy odpowiedziała, że łączne  dochody z placu targowego to kwota 1,6 mln zł, udział procentowy gminy w podarku od osób fizycznych i prawnych to około 40 %,dotacje rozwojowe to dotacje z środków unijnych/plan  4 894 853,28 zł, wykonanie :4 847 613,74 zł tj.99,03 %/.
Radna Aneta Bernacka  zapytała o wydatki  w dz.758 ,rozdz.80104 -przedszkola,
wykazany jest wydatek w wysokości 48 767,63 zł jako dotacja dla gminy Myszków i Olsztyn w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w wymienionych miejscowościach oraz nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowców w Tarnowskich Górach; zwróciła się z zapytaniem czy wpływają środki z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Żarkach? Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki nie wpływają ,a odnośnie nauczania religii  Kościoła Zielonoświątkowców  jest to kwota 70 zł miesięcznie.
Radny Paweł Labocha  zapytał o dane z informacji o stanie mienia komunalnego dot. gruntu o powierzchni 0,6473 ha, położonego w Górze Włodowskiej, gmina Włodowice. Skarbnik wyjaśniła, że jest to działka przekazana przez P. Czyża /ulica
Leśna-Graniczna/.
Radny Labocha  wyraził opinię, że budżet został wykonany bardzo dobrze, niepotrzebny był kredyt na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik ,ale obiecana dotacja została cofnięta i gmina musiała wziąć kredyt.
Radny Alojzy Zieliński wyraził opinię nt. realizowanych przez gminę inwestycji, określając jako dobry kierunek ,że posiłkujemy się środkami z zewnątrz. Zapytał o dz.926,kultura fizyczna: wpłaty za media w letniej kawiarence,
kwota 12 042,52 zł ? Skarbnik wyjaśniła, że są to środki jakie zwrócił gminie dzierżawca lokalu. Zwrócił uwagę, że w dz.750,rozdz.75022,rady gmin zaplanowane wydatki zostały wykonane w 89,11 % i zwrócił uwagę, że niewykorzystane środki można było przeznaczyć na zakup komputera w biurze rady ,zorganizować lepsze warunki   dla  pracy radnych .Zapytał o wydatek majątkowy:48 632,01 zł na wyłączenie z produkcji  gruntów  leśnych ,farma fotowoltaiczna Żarki. Burmistrz odpowiedział, że  wydatek związany jest z budową stacji trafo przy oczyszczalni ścieków w Żarkach i kwota została wpłacona do Lasów Państwowych. Odnośnie dz.900.rozdz.90004 ,utrzymanie zieleni ,zaplanowane wydatki  zostały zrealizowane w 51,17 % i zdaniem radnego Zielińskiego zieleń na terenie miasta jest zaniedbana. Radny Zieliński zwrócił uwagę, że łączne należności  gminy  w podatkach i wynoszą 1.080.564,78 zł i dotyczą zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych i należy podjąć stosowne działania w celu ich zmniejszenia, podobnie jak w przypadku ZUK, gdzie zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynoszą
110 402,82 zł. Kolejne zapytanie jakie zadał radny Zieliński dot. kwoty 6500zł w wydatkach MGOK na wyrzutnie. Skarbnik odpowiedziała, że to wydatki  na pokaz ogni sztucznych z okazji powitania Nowego Roku.

Po zakończeniu dyskusji komisja  wypracowała opinię o wykonaniu budżetu gminy Żarki za 2018r oraz podjęła uchwałę  Nr 1/2019 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
Za uchwałą i opinią   głosowało 4 członków komisji,/jednogłośnie/ Uchwała Nr 1/2019  i opinia  komisji -stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

ad.3 W sprawach różnych, bieżących w dyskusji głos zabrali :
Radna Aneta Bernacka zapytała  o postęp w regulacji stanu prawnego działki na ul. Zielonej w Żarkach; zwróciła się o naprawę daszku na tablicy ogłoszeń w dzielnicy Olesiów, na ul. Steinkellera nie działają lampy, podobnie jak na ul. Myszkowskiej.
Radny Paweł Labocha zasygnalizował, że firma odbierająca odpady komunalne  dostarcza mieszkańcom za mało worków na śmieci  np. wystawia się 5 ,a otrzymuje 2,mieszkańcy muszą dokupować worki, taka sytuacja trwa przez cały rok. Zapytał kiedy zostanie opracowany projekt na ul. Majową i ul. Ogrodową w Kotowicach ?
Burmistrz odpowiedział, że projekt na 2 ulice w Kotowicach jest na ukończeniu,
zostanie zastosowany tzw. drenaż francuski, który sprawdza się na ul. Polnej.
Radny Zieliński zgłosił ,że na ul. Steinkellera na wysokości posesji Pana B. stoi woda w pasie jezdni.
Wobec wyczerpania porządku obrad-przewodniczący podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
 
Na tym protokoł zakończono.-

 


Protokołowała :                            Przewodniczył:
Barbara Ochocka-Chajduk                        Alojzy Zieliński
insp.ds. Rady                             
                                                                                               Przewodniczący Komisji

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-24 10:18:31.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-24 10:18:31.
czytano: 195 razy, id: 5096
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020