Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art.41 a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku,poz.506./- Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi  jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieszkańcu lub mieszkańcach-należy przez to rozumieć mieszkańca lub mieszkańców Gminy Żarki posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej w Żarkach,
2) Radzie-należy przez to rozumieć Radę Miejską w Żarkach,
3) Przewodniczącym Rady-należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach,
4) Statucie-należy przez to rozumieć Statut Gminy Żarki,
5) Komitecie-należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej,
6) Pełnomocniku Komitetu-należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania komitetu podczas prac Rady.
§ 3. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.
2. Nazwa Komitetu zawiera nazwę przedmiotu lub określenie sprawy, w której miałaby być podjęta uchwała.
3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 osób(założyciele),którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
§ 4. 1. Komitet zawiadamia Radę o utworzeniu Komitetu.
2. W zawiadomieniu podaje się :
1) pełną nazwę Komitetu,
2) dane,o których mowa w § 3 ust.3,
3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Pełnomocnika Komitetu, jeżeli takowy został ustanowiony.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w zawiadomieniu, w terminie 7 dni Komitet powiadomi o tym Radę.
§ 5. 1. Komitet,w ciągu 30 dni od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, przedkłada Radzie:
1) projekt uchwały,
2) listę podpisów  złożonych przez wymaganą liczbę uprawnionych mieszkańców, zwaną dalej "Listą Poparcia".
2. Lista Poparcia na każdej stronie zawiera:
1) czytelny nagłówek z nazwą projektu uchwały oraz nazwą Komitetu,
2) dane każdej z osób popierających projekt uchwały w formie tabelarycznej:imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis.
3. Każda osoba deklarująca poparcie powinna mieć możliwość zapoznania się z projektem uchwały.
§ 6. 1. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w niniejszej uchwale.
2. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu uchwały w tej samej sprawie.
§ 7. 1. Projekt uchwały powinien:
1) spełniać wymogi formalno-prawne dla projektów uchwał określone przepisami prawa,
2) zawierać właściwą podstawę prawną,
3) zawierać postanowienia merytoryczne,
4) określać organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały,
5) określać termin wejścia w życie uchwały,
6) zawierać uzasadnienie opisujące:
a) potrzebę podjęcia uchwały,
b) szacowane skutki społeczne,
c) szacowane skutki finansowe realizacji uchwały dla budżetu gminy.
§ 8. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna winna być prowadzona rzetelnie oraz informować o przyczynach i skutkach podjęcia uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
3. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 4.
4. Projekt uchwały jest umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
§ 9. 1. Komitet może promować projekty w dowolny sposób nienaruszający przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
2. W celu promocji projektu Komitet może zaprezentować projekt:
1) na posiedzeniach komisji Rady opiniujących projekt, w punkcie porządku posiedzenia dotyczącym opiniowania projektu uchwały,
2) na sesji Rady - w punkcie porządku obrad dotyczącym obrad nad projektem uchwały.
§ 10. Informację o sposobie rozpatrzenia inicjatywy  uchwałodawczej przez Radę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
 
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-23.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:11:19.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-23 09:11:19.
czytano: 50 razy, id: 5094
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-23
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019