Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żarki, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały
§ 2. 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) stawkę opłaty w wysokości 14,50 zł od osoby (słownie: czternaście złotych 50/100), w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) wyższą stawkę opłaty w wysokości 29,00 zł od osoby (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych), w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
§ 3. 1. Ustala się zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508  z późn. zm.).
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat ustalonych w § 2 niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarkach nr XI/67/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarkach nr XXVII/190/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki .
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
 
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Mariusz Nowak. Data utworzenia: 2019-05-22.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:25:47.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-22 15:25:47.
czytano: 60 razy, id: 5090
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-22
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019