Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Sesja RM 30.04.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół Sesja RM 30.04.2018

Podtytuł: Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. oku w sali narad UMiG Żarki

W sesji uczestniczyli radni i goście zaproszeni/listy obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Mariusz Pompa-Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach.
Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
4.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
5.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki  . 6”a” Uchwalenie zmian w WPF
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
10.Rozpatrzenie skargi Pana M.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
10”a”.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru  ławników
11.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za 2018 rok.
12.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
13.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Żarki.
14.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
15..Sprawy różne, bieżące
16.Zamknięcie obrad VIII sesji.
Ad.1 Otwarcia VIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Mariusz Pompa, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Ad.2 wobec nie wniesienia zastrzeżeń do protokołu z VII sesji, odbytej w dniu 28 marca 2019 Przewodniczący Rady stwierdzi  jego przyjęcie i poinformował, że protokoł zostanie umieszczony w BIP Miasta i Gminy  Zarki.
Ad.3Proponpwany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został rozszerzony na wniosek Burmistrza o pkt.5”a” i 10”a”.Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte przez Radę w głosowaniu imiennym, bezwzględną większością głosów/zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad.4Burmistrz Miasta i Gminy Żarki złożył informację o pracy w okresie międzysesyjnym /informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad.5Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący stałych komisji Rady złożyli informację o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
Ad.6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia ,na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. W dyskusji radni nie zabierali głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały ”za” głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.Uchwała Nr VIII/48/2019 w sprawie zmian w budżecie-stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad  6”a” Uchwalenie zmian w WPF. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia ,na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. W dyskusji radni nie zabierali głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały ”za” głosowało 13 radnych,przeci-0,wstrzymał się -1 radny. Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie zmian w WPF-stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Mienia ,na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. W dyskusji radni nie zabierali głosu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały ”za” głosowało 14/jednogłośnie/.Uchwała Nr VIII/50/2019 stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach. Radny Zieliński zapytał czy jest koncepcja ,co będzie mieściło się w budynku gimnazjum od 1 września br. ?Pan Grabowski-dyr. ZEAOS-u wyjaśnił, że w budynku będzie funkcjonowało przedszkole, bez potrzeby umieszczania klas. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. uchwały ”za” głosowało 14/jednogłośnie/.Uchwała Nr VIII/51/2019 stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Radny Zieliński zapytał  o jakie grunty chodzi w projekcie uchwały ?Pani Marchewka-kier. ref. Gosp. Gruntami UMiG wyjaśniła, że dotyczy to gruntów rolnych, dzierżawionych przez rolników od 2001 roku; umowy dzierżawy są przedłużane co 3 lata. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały.  ”za” głosowało 14/jednogłośnie/.Uchwała Nr VIII/52/2019 stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik/.
Ad 10.Rozpatrzenie skargi Pana M.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Skargę rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu  28 marca br., Radny Maciej Maślankiewicz zapytał dlaczego w projekcie uchwały figurują inicjały nazwiska  autora skargi ,a nie podano pełnego imienia i nazwiska ?Przewodniczący Rady poinformował, że obowiązuje nas anonimizacja w związku z RODO. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. ”za” głosowało 13 radnych,”przeciw”-0,”wstrzymał się od głosu” -1 radny. Uchwała Nr VIII/53/2019 stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik.
Ad 10”a”.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru  ławników. Radni zgłosili do składu zespołu  :Mariusza Pompę- jako przewodniczącego, Pawła Labochę- jako zastępca  i Wiolettę Król- jako sekretarz. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. ”za” głosowało 13 radnych/jednogłośnie/.Uchwała Nr VIII/54/2019 stanowi załącznik. Zestawienie imiennego głosowania stanowi załącznik.
Ad 11.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za 2018 rok. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie na następnej sesji.
Ad 12.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada 13-toma głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy  Żarki z organizacjami pozarządowymi.
Ad 13.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Żarki. Rada 13-toma głosami „za” przyjęła materiał zawierający ocenę zasobów pomocy społecznej.
Ad 14.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych. Przewodniczący poinformował, że wpłynęły 2 interpelacje złożone przez radnego Macieja Maślankiewicza. Interpelację zostaną niezwłocznie przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki oraz umieszczone w BIP Miasta i Gminy  Żarki.
Ad 15..Sprawy różne, bieżące. Przewodniczący poinformował  o piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie dot. liczby ławników z terenu gminy Żarki do wyboru na  następną kadencję /1 ławnik do sądu Okręgowego i 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Myszkowie/.W sprawach bieżących głos zabrali :Radna Wioletta Król zwróciła się z zapytaniem do Wiceburmistrza Grabowskiego czy przekazał dalej Jej wniosek dot. załatania dziur na ul. Myszkowskiej /Helenówka/?Wiceburmistrz Grabowski potwierdził, że przekazał wniosek radnej do radnych powiatowych. Radny Zieliński zwrócił uwagę na konieczność opracowania uchwały o zasadach korzystania z herbu. Zwrócił uwagę na konieczność remontu budynku ostatniej baszty, jaka znajduje się na ul. Myszkowskiej ,należy podjąć działania o jej zabezpieczenie ,gdyż stanowi  świadectwo przeszłości miasta Żarki. Radna Jolanta Cichoń w imieniu mieszkańców sołectwa Suliszowice podziękowała Burmistrzowi i P. Zamorskiej za wykonanie nakładki asfaltowej i uprzątnięcie pobocza  drogi .Radna Stanisława Nowak zasygnalizowała potrzebę oczyszczenia rzeki Leśniówki  i skierowanie wystąpienia w tej sprawie do spółki wodnej. Radny Maślankiewicz ponowił prośbę o wyczyszczenie ścieżki rowerowej w Przewodziszowicach ,gdzie ostatnio miał miejsce wypadek. Radna Aneta Bernacka podziękowała za wykonanie ul. Chopina i ul. Cegielnianej .Sołtys wsi Jaworznik  Kamila Poroś  zgłosiła konieczność usunięcia gałęzi na działce przy ul. Kościelnej  i na ul. Źródlanej ,gdzie spadają gałęzie topoli stwarzając zagrożenie .Sołtys wsi Zawada  Zofia Zamora zasygnalizowała konieczność usunięcia drzew przy szkole w Zawadzie w związku z planowaną budową ogrodzenia. Burmistrz udzielając odpowiedzi na zapytania poinformował, że : baszta znajduje się na prywatnym gruncie ,ale gmina zajmie się sprawą aby obiekt  uchronić przed dewastacją; ścieżka rowerowa w Przewodziszowicach była po zimie oczyszczona; w sprawie oczyszczenia rzeki Leśniówki zostanie skierowany wniosek do spółki wodnej; temat topoli na ul. Źródlanej w Jaworzniku jest znany od kilku lat, ich właściciel nie wyraził zgody na wycinkę, podobna sytuacja dot. drzew przy ul. Kościelnej w Jaworzniku; odnośnie wycinki drzew  w Zawadzie to zarządca terenu/dyr. szkoły/ nie złożył wniosku ,a obecnie trwa okres ochronny do października br.
Ad 16.Zamknięcie obrad VIII sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad-Przewodniczący podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia  sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczył :
Barbara Ochocka                        Mariusz Pompa
insp. ds Rady                        PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-20 09:47:17.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-20 09:47:17.
czytano: 27 razy, id: 5085
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-05-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019