Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 12.04.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 12.04.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 12 kwietnia 2019 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Henryk Świerdza-przewodniczący komisji.
1.Podsumowanie okresu zimowego pod względem poniesionych kosztów i  jakości świadczonych usług.
2.Spotkanie z wykonawcą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Żarki /godz.10../
3.Ocena stanu dróg  po okresie  zimowym
4.Sprawy bieżące :zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 1/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców, 2/zmian w budżecie gminy,3/ udzielenia pomocy finansowej dla miasta  gminy Częstochowa, 4/przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.
Komisja dokonała zmian w proponowanym porządku  obrad: zdjęcie pkt.3  ,postanawiając o przeprowadzeniu oceny stanu dróg po okresie zimowym, w późniejszym terminie. Na wniosek Zastępcy Burmistrza wprowadzono do porządku obrad w pkt.4 -zaopiniowanie 3 projektów uchwał.
ad.1.Komisja zapoznała się z kosztami akcji zima 2018/2019 które wyniosły 133.455,50 zł/zestawienie kosztów stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
ad.4.1.Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców przedstawiła Ola Marchewka, kier. ref. gosp. gruntami UMiG. Komisja projekt zaopiniowała  pozytywnie jednogłośnie. P. Marchewka poinformowała komisję, że firma POLKOMTEL zwróciła się o przedłużenie umowy dzierżawy terenu k/cegielni na którym jest usytuowana wieża telefoniczna; dotychczasowa umowa kończy się 26 lipca br. ; firma użytkuje teren o pow.225 m2 ,roczny czynsz dzierżawny to 6172,95 zł +VAT .Komisja wyraziła pozytywną opinię nt. przedłużenia umowy dzierżawy z firmą POLKOMTEL, nie określając terminu.
ad.4.2.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki przedstawiła Skarbnik Gminy Mucha Dorota. Komisja po przedyskutowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
ad.4.3.Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla miasta gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Komisja po przedyskutowaniu  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
ad.4.4.Projekt uchwały przedstawił J. Grabowski -zastępca burmistrza informując, że KOiW pozytywnie zaopiniował uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Po zaopiniowaniu projektów uchwał ,przewodniczący komisji udzielił głosu radnym w ramach pkt. sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Mariusz Pompa poinformował, że w § 15 ust.2 Regulaminu Rady zawarty jest zapis dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich i wnioskuje aby na najbliższym posiedzeniu komisji projekt przedyskutować  i  przedłożyć Radzie do uchwalenia.
Pan Mariusz Pompa poruszył temat dot. wyposażenia sali gdzie odbywają się posiedzenia Rady w urządzenia do imiennego głosowania. zwrócił uwagę, że na Pomniku Bł. Gietyngiera odpadły 2 płyty. Pani Sekretarz poinformowała, że zbierane są oferty i w najbliższym czasie zostaną przedstawione do akceptacji. Odnośnie Pomnika  to tut .urząd podjął działania, został złożony kosztorys naprawy na kwotę 2 tys. zł.
Pan Mariusz Pompa poinformował, że zwracają się do Niego mieszkańcy budynków w których jest przeprowadzana termomodernizacja sygnalizując, że nie poinformowano ich o zakresie prac, nie odbyło się żadne spotkanie, z dnia na dzień kazano się Im wyprowadzić, pytają jaki będzie stan mieszkań po remoncie. Nadmienił, że zgłosiła się jedna z lokatorek mieszkania socjalnego przy ul.Leśniowskiej, która w umowie ma zapis, że w mieszkaniu jest łazienka, a myje się w misce bo łazienki od początku nie było i pyta czy przy okazji remontu budynku nie można zainstalować kabiny prysznicowej; była dwukrotnie u Burmistrza i otrzymała zapewnienie, że łazienka będzie a teraz okazuje się, że nie.
Pani Sekretarz  odpowiedziała, że prowadzona termomodernizacja mieszkań przy ul.Leśniowskiej nie przewiduje zakupu armatury do wyposażenia łazienki. Pani T. przyjmując mieszkanie znała warunki ,a w lokalu jest wszystko wyprowadzone do łazienki, przy okazji remontu chce wymóc na gminie aby łazienka była zrobiona, a zakres prac tego nie przewiduje.
Pan Maciej Maślankiewicz podziękował w imieniu Pani T., że na czas remontu otrzymała lokal zastępczy przy ul. Topolowej. Pani T. interweniowała w sprawie łazienki prosi o prysznic i umywalkę, gdyż warunki do higieny osobistej jakie ma to uwłaczają godności ludzkiej. Zapytał czy w ramach remontu nie można zakupić kabiny i umywalki ?Pani Sekretarz odpowiedziała, że odbierając klucze do mieszkania 5 lat temu deklarowała, że sama sobie zrobi łazienkę, dlaczego dopiero teraz łazienki Jej brakuje ?Pan Maślankiewicz uważa, że gmina też powinna służyć mieszkańcom, Pani T. ma 700 zł miesięcznego dochodu, jest osobą schorowaną a obowiązkiem gminy jest pomagać i prosi aby pozytywnie ustosunkować się do prośby Pani T.
Pan Świerdza zauważył, że gmina ma 10 wsi i zdarzają się budynki, gdzie wc jest na podwórku; są różne głosy nt. modernizacji Topolowej jak się spotkamy na rynku, a co będzie jak przyjdą inni ,a ludzie też powinni coś dać od siebie.
Pan  Mariusz Pompa  uważa, że powinniśmy pomagać ludziom najsłabszym ,nieporadnym życiowo. Jaki jest problem żeby pomóc Pani T., która ma wiedzę że w budynku socjalnym przy ul. B. Joselewicza będzie zrobiona łazienka. Pani Sekretarz zaproponowała aby zaprosić na posiedzenie komisji P. Zamorską, kier. ref. gosp. komunalnej, która ma pełne rozeznanie nt. zakresu prac.
ad.2. Na posiedzenie komisji przybyła Pani Łapeta -wykonawca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, reprezentująca firmę SYNTAX  oraz Pani Kowacka A.- insp. ds planu zagospodarowania przestrzennego UMiG Żarki. Pani Łapeta poinformowała, że w m-cu lipcu 2018 roku została przez Radę podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania dla obszaru miasta Żarki. W okresie od 13 października  do 9 listopada ub. roku zgłoszono 26  wniosków, z których część dotyczyła umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w terenie zabudowy mieszkaniowej.90 % wniosków dot. zapisów o działalności gospodarczej ,gdzie jest prowadzona od lat. W studium jest zapis, że w większości terenu mieszkaniowego nie mogą być świadczone usługi nieuciążliwe tj. bez obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Plan uchwalony w 2014 roku zawiera zapis ,że w obszarach mieszkaniowych dopuszcza się usługi podstawowe i obiekty użyteczności publicznej. Została sporządzona wstępna koncepcja i odbyło się posiedzenie komisji urbanistycznej; proponuje się następujące rozwiązania :usankcjonowanie istniejącej działalności gospodarczej w obszarze MN lub zmienić definicję usług podstawowych aby umożliwić większą ilość przedsięwzięć, co budzi ryzyko protestów od osób, które nie życzą sobie tego typu sąsiedztwa. Pani Łapeta zauważyła, że Żarki mają tereny inwestycyjne, gdzie może być prowadzona działalność gospodarcza o charakterze uciążliwym. Pan Mariusz Pompa  zauważył, że temat jest bardzo trudny i należy zastanowić się nad tym jak problem rozwiązać bo właściwie wszyscy właściciele warsztatów funkcjonują w miejscach niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego, ludzi należy o tym poinformować i przygotować na nieuniknione zmiany. Mieszkańcy od pokoleń prowadzą działalność gospodarczą w miejscy zamieszkania i zachodzi obawa, że 90 % działalności gospodarczej ulegnie likwidacji; należy znaleźć rozwiązania najmniej uciążliwe dla ludzi. Pani Łapeta zauważyła, że rozszerzenie definicji usług podstawowych dałoby  możliwość lokalizacji nowych zakładów, można też zastanowić się nad usankcjonowaniem istniejącej lokalizacji działalności gospodarczej. Pan Zieliński przypomniał, że w poprzedniej kadencji podejmując uchwałę zrobiliśmy to po to, aby zalegalizować istniejącą działalność gospodarczą. Pan M. Bartoszek  zauważył, że większość zakładów działa bez  audytu środowiskowego, co w przyszłości jest nieuniknione; uważa, że gmina powinna sprzedać po niższej cenie tereny przemysłowe i  tam lokalizować działalność gospodarczą. Pani Łapeta zauważyła, że na dzień dzisiejszy mamy tylko 1 sytuację konfliktową i proponuje aby dla tego terenu nie dopuszczać zapisów o działalności gospodarczej. Pan Pompa uważa, że należy zacząć  informować mieszkańców, co Ich czeka ,że będą mieli problemy z funkcjonowaniem zakładów w dotychczasowych miejscach a gmina musi znaleźć rozwiązania  jak mieszkańcom pomóc.
cd.pkt.4-Sprawy różne, bieżące.
Pan Mariusz Pompa powrócił to sprawy łazienki dla Pani T. deklarując, że jeżeli gminy nie będzie stać to udzieli Pani T. pomocy w jej urządzeniu. Podobną deklarację złożył Pan Maślankiewicz i Pan Zamora oraz Pan M. Bartoszek. Pan Grabowski nadmienił, że w ramach remontu jest zaplanowane wykonanie łazienki na ul. B. Joselewicza, ponieważ nigdy tam łazienki nie było, poinformował również o planowanym zakresie prac.
Pan Maślankiewicz  powiedział, że mieszkańcy Go pytają dlaczego nadal nie jest posprzątana ul. Ofiar Katynia ?Zapytał ilu pracowników jest zatrudnionych do porządkowania placu targowego i kto jest za to odpowiedzialny? W ub. tygodniu zgłosił się do radnego mieszkaniec sołectwa Wysoka Lelowska w sprawie drogi w kierunku Żarek Letnisko ,zapytał czy gmina wytyczyła drogę przez Kozielec/106 działek/ ,mieszkaniec sugerował poprowadzenie drogi przez Józefów /nie byłoby potrzeby wykupywania działek/, byłoby wygodniejsze połączenie dla mieszkańców Kępiny. Droga prze Kozielec kończyłaby się w szczerym polu, czy gmina Poraj planuje poprowadzenie dalszej części drogi ?Pan Rarok zapytał czy droga przez Józefów jest wytyczona i czy nie skończy się w szczerym polu ? ilu mieszkańców podpisało się pod wnioskiem ?
Pani Sekretarz poinformowała, że zapoznała się z pismem  mieszkańców i podobnie jak pismo w sprawie wspólnoty gruntowej ,są pisane przez jednego Pana, planowana droga ma iść przez Jego działkę. Odnośnie pisma mieszkańców dot. wspólnoty to na zebraniu sołeckim okazało się, że mieszkańcy podpisywali się, nie wiedząc pod czym i zostali wprowadzeni w błąd.
 Pani Marchewka poinformowała, że sprawa budowy drogi  rozpoczęła się w poprzedniej kadencji a najkorzystniejszy przebieg jest właśnie w tym miejscu -przez Kozielec.
Pan Mariusz Pompa zauważył, że skoro mieszkańcy zwracają się do radnych to radni mają obowiązek problem przedstawić na posiedzeniach komisji, a skoro mamy wątpliwości co do podpisów to należy o to ludzi zapytać ,zorganizować spotkanie i przedstawić propozycje tut. Urzędu.
Wobec wyczerpania porządku obrad-posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała: B.Ochocka                Przewodniczył :H. Świerdza- Przew.Komisji

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-02 11:18:24.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-02 11:18:24.
czytano: 194 razy, id: 5047
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020