Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 20/2019

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2019 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 20/2019

Podtytuł: Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01.04.2019r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach wprowadzonym Zarządzeniem nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 2 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
- § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
- po § 6 dodaje się § 6 a o treści: „Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy:
1.    Wykonuje zadania na podstawie  upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
2.    Nadzoruje działalność podległych sobie referatów Urzędu:
a)    Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
b)    Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.
c)    Referatu  promocji gminy , turystyki i kultury
d)    Referat Edukacji i obsługi jednostek oświatowych  
3.    Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
4.    Podpisuje polecenia, dokumenty kierowane do organów administracji publicznej oraz inne pisma w ramach przyznanych upoważnień.
5.    Reprezentuje Urząd w czasie uroczystości  i spotkań oficjalnych , w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.
6.    Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.”

- w § 9 w wyliczeniu referatów Urzędu dodaje się pkt 10 o brzmieniu: „Referat Edukacji i obsługi jednostek oświatowych”.

- § 10 otrzymuje brzmienie: „W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1. Funkcję Kierownika Referatu Edukacji i obsługi jednostek oświatowych pełni Zastępca Burmistrza.
2. Funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego pełni Sekretarz Gminy.
3. Funkcję Kierownika Referatu Finansowego pełni Skarbnik Gminy.
4. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
5. Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.
6. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pełni jednocześnie funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Kierownik Referatu ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.
8. Komendant Straży Miejskiej.
9. Kierownik Referatu promocji gminy, turystyki i kultury.

- w § 12 w pkt 1 na początku wyliczenia dodaje się zapis: „ Zastępca Burmistrza ZB” oraz na końcu wyliczenia „Referat Edukacji i obsługi jednostek oświatowych RE X”.

- po § 23 dodaje się § 23a o brzmieniu: „Referat Edukacji i obsługi jednostek oświatowych
Do zadań referatu należy w szczególności:
1.    Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości w całości;
2.    Przygotowywanie projektów zmian w planach wydatków budżetowych;
3.    Realizacja wydatków finansowych, sporządzanie przelewów i wystawianie czeków;
4.    Obsługa finansowo–księgowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
5.    Zbiorcza obsługa finansowo-księgowa opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
6.    Zbiorcza obsługa finansowo–księgowa opłat i wydatków za wyżywienie w jednostkach   obsługiwanych;
7.    Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
8.    Obsługa rozliczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
9.    Sporządzanie rozliczeń podatku od osób fizycznych PIT;
10.    Prowadzenia obsługi kadrowej w zakresie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach;
11.    Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
12.    Naliczania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych;
13.    Ewidencja danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
14.    Przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej jednostkom obsługiwanym;
15.    Sporządzanie dokumentacji do refundacji środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży;
16.    Przygotowywanie dokumentacji do wypłaty zasiłków przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
17.    Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu;
18.    Wydawanie zaświadczeń niezbędnych do celów emerytalno-rentowych pracowników, kompletowanie wniosków;
19.    Organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych
20.    Weryfikacja danych wynikających ze sprawozdawczości GUS oraz bazy danych SIO opracowywanych przez szkoły
21.    Współpraca z dyrektorami w zakresie spraw oświatowych
22.    Nadzór na mieniem placówek oświatowych
23.    Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela
24.    Prowadzenie spraw związanych z realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz przygotowania przedszkolnego
25.    Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
26.    Wykonywanie czynności związanych z ocena pracy dyrektorów
27.    Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli
28.    Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialna dla uczniów
29.    Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców  zatrudniającym młodocianych
30.    Przygotowanie do zatwierdzenia przez Burmistrza arkuszy organizacyjnych szkół
31.    Przygotowywania projektów regulaminów, zarządzeń, uchwał Rady Miejskiej w zakresie spraw oświatowych
32.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych
33.    Prowadzenie spraw związanych z programami Rządowymi w zakresie oświaty.”

- w § 31 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Referat Organizacyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg i wniosków zgłaszanych podczas przyjęć interesantów przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz kierowników referatów.”

- w § 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.”

- w § 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Rozstrzygnięcia podejmuje:
a) Burmistrz,
b) Zastępca Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
c) Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień,
d) kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy ramach udzielonych upoważnień.”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: 2019 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-04-10 11:23

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-04-10 11:06

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.