Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 5 czerwca 2020 r.

imieniny: Bonifacy, Walter

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór

Strona główna » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór

Podtytuł: na wolne stanowisko strażnika miejskiego w referacie Straży Miejskiej z siedzibą w Żarkach ul. Kościuszki 15/17

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- ukończone 21 lat;

- wykształcenie min. średnie;

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

- nienaganna opinia;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- szkolenia przydatne na stanowisku strażnika miejskiego;

- znajomość przepisów ustaw: o strażach gminnych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych; rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia, kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość topografii gminy Żarki;

- prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika miejskiego wykonywać będzie obowiązki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity
Dz. U. 2018r., poz. 928z późn. zm.) i przepisach szczególnych oraz zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r.poz. 1454) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 922).

 

4. Warunki pracy:

Praca na pełny etat, praca wg. harmonogramu pracy: przeciętna 40-godzinna norma tygodniowa w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, praca w terenie na obszarze całej gminy oraz praca wewnątrz budynku z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń. Warunki wynagrodzenia ustalane na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach wprowadzonego Zarządzeniem
nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 maja 2009 roku wraz
ze zmianami.

 

5. Informacja:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2019r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;
2) CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających straż pracy i doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na stanowisku strażnika miejskiego,
7) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych

8) kserokopia książeczki wojskowej

9) ) oświadczenie o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego” w sekretariacie (pok. 18) Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie do 25 marca 2019 roku do godziny 15.30.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Żarki, dnia 11 marca 2019 roku

 

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-03-11.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:10:19.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2019-03-11 08:10:19.
czytano: 529 razy, id: 4973
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-11
Aktualizacja wiadomości
Dominika Horoszko

2019-03-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2019-03-11
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020