Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Strona główna » Zamówienia publiczne » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Podtytuł: pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Ogłoszenie nr 522429-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarki, krajowy numer identyfikacyjny 15139853400000, ul. ul. Kościuszki  , 42-310  Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 036, e-mail poczta@umigzarki.pl, faks 343 148 036.
Adres strony internetowej (URL): www.umigzarki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zarki.bip.jur.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, zabudowy wielolokalowej i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Żarki, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz transport i zagospodarowanie tych odpadów. W zakresie zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości: 1) zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, oraz zabudowy wielolokalowej, 2) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Żarki, 3) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.), ● ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) ● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), ● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz.U.2017.19 z późn. zm.) ● Uchwała Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia: „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz każdego Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób biorących udział w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, wykonujących czynności związane ze zbieraniem oraz transportem odpadów, w tym osób kierujących pojazdami służącymi bezpośrednio do usuwania odpadów z terenu Gminy Żarki. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Sposób udokumentowania zatrudnienia, kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano w Wzorze umowy stanowiący załącznik 8 do niniejszej SIWZ. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90514000-3

90512000-9

90513100-7

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadać zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.), 3) posiadać aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez właściwy organ lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru, o którym mowa wyżej, 4) posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże 1) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min. 1 usługę na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w szczególności: a) dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 360l, 1100l, 4 m3, 5 m3, 7 m3 - minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w pojemnikach) w tym odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy) oraz odpadów biodegradowalnych, - a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 20 m3 pojazdami typu hakowiec lub bramowiec. - minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości jezdni do 2,5m. b) środek organizacyjno - techniczny zastosowany przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości, który będzie pozostawał w dyspozycji wykonawcy tj. posiadanie lub dysponowanie odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo - transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w dziale XI pkt. 2 ppkt. 1: a) zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez właściwy organ lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru, o którym mowa wyżej, c) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2) Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w dziale XI pkt. 3. a) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. 3) Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa: a) w dziale XI pkt. 4 ppkt. 1 – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 4 do SIWZ; b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, których mowa w dziale XI pkt. 5 dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) formularz cenowy – załącznik nr 1a; 2) wykaz instalacji – załącznik nr 1b; 3) Oświadczenia wymagane postanowieniami dział XIII pkt. 1; 4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami dział VI pkt. 8; 5) Zobowiązania wymagane postanowieniami dział VI pkt. 2, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: pietnaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.03.2019r. do godz. 10.00. 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków o/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy – wadium przetargowe na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki”. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby przed godz. 10.00 dnia 18.03.2019 r. oferta była zabezpieczona wadium. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Aspekt środowiskowy, norma emisji spalin

30,00

Warunki płatności

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 1) w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku; a) Wykonawca może złożyć do Zamawiającego wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie o którym mowa powyżej powinno zawierać: w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, opis zmiany wraz ze wskazaniem wartości różnicy pomiędzy dotychczasową stawką a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku; wskazanie nowej wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia tak jak w ofercie; 2) W części dotyczącej przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania umowy, w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w przypadku gdy: a) wskazana częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest nieadekwatna (zbyt niska lub zbyt wysoka) do bieżących potrzeb Zamawiającego, dopuszczalna jest zmiana częstotliwości odbioru w zakresie zapewniającym ich prawidłowy odbiór; b) zmianie ulegną dni wolne od pracy, w tym dni świąteczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dopuszczalne jest dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych do zmienionych przepisów ww. ustawy; 3) w zakresie pojazdów wykorzystywanych przez Wykonawcę do odbioru i transportu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w przypadku gdy wskazane w Ofercie pojazdy nie będą mogły być wykorzystywane do realizacji umowy, dopuszczalna jest zmiana pojazdu na spełniający wymagania wskazane w SIWZ oraz posiadający parametry co najmniej takie jak zadeklarowane przez Wykonawcę w Ofercie (jeżeli deklaracja Wykonawcy odnosiła się do zastępowanego pojazdu), 4) w zakresie sposobu oraz zasad przetwarzania i zagospodarowywania zebranych odpadów komunalnych, dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zmiany przepisów regulujących sposób i zasady przetwarzania i zagospodarowywania zabranych odpadów, polegająca na dostosowaniu sposobu i zasad do zmienionych przepisów prawa, 5) w zakresie raportowania, kontroli i zarządzania wymaganą jakością świadczonych usług dopuszcza się zmianę sposobu i terminów przekazywania raportów oraz zakresu informacji znajdujących się w przekazywanych Zamawiającemu raportach, jeżeli w ich konsekwencji nie zostają obniżone zasady świadczenia określone przez Zamawiającego w umowie i SIWZ. 6) w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jak również nie mogą spowodować zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Oferty, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 pkt 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pytanie Oferenta:
1. (…) zwraca się z prośbą o zmianę zapisu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział XI „Warunki udziału w postępowaniu …” pkt 3.  Zamawiający wymaga, by wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00zł. Jak wynika z treści art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ustalone przez zamawiającego warunki powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia – nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych i tym samym dyskryminacji innych wykonawców. Formułując warunki udziału w postępowaniu zamawiający musi mieć pewność, że nie spowoduje to wykluczenia wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Naszym zdaniem ustanowiony przez Zamawiającego warunek odnoszący się do sytuacji ekonomicznej i finansowej uczestników postępowania w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W zawiązku z powyższym prosimy o zmianę na zapis jaki stosują inne gminy, tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł. Takie warunki finansowe zastosowano w przetargu w Gminie Ciasna, gdzie przedmiotem zamówienia był odbiór odpadów z 6 gmin.
Proponowane przez Państwa warunki finansowe są nieadekwatne do wielkości zamówienia.  
2. Prosimy również o zmianę zapisu treści specyfikacji istotnych warunków Rozdział XX „Kryteria oceny ofert i znaczenie oraz sposób oceny ofert odnośnie kryterium 3 – Aspekt Środowiskowy
Zamawiający ograniczył możliwości uzyskania punktów tylko do pojazdów EURO 6, co narusza zasady uczciwej konkurencji, preferuje jednych wykonawców ograniczając możliwości pozostałym uczestnikom postępowania. Jeśli nie ma konkurencji ceny będą wyższe, Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby mieszkańcy mniej płacili. Firmy posiadają wiedzę kto
z ewentualnych wykonawców posiada tego typu pojazdy. Firma posiadająca tego typu pojazdy może dać wyższą cenę a i tak jego oferta będzie korzystniejsza. Czy Gminie zależy na tym żeby wyeliminować pozostałych wykonawców. Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego pojazdów na EURO 5
i umożliwienie uzyskania maksymalnej punktacji dla posiadaczy EURO 5.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.
Ad.2. Zamawiający wprowadza zmiany, poprzez dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawców posiadających pojazdy, które spełniają wymóg normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wprowadzenie zmian:
1.  w dziale XX pkt 7 ppkt 3) uzyskuje brzmienie:
„3)    Kryterium 3 – Aspekt środowiskowy. Zamawiający określi wartość punktową ofert w następujący sposób:
a. posiadanie 1 samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5 – 10 pkt,
b. posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5  – 20 pkt,
c. posiadanie 3 samochodów lub więcej do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5  – 30 pkt,
d. brak samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5  – 0 pkt.”
2.  W załączniku 1 do SIWZ – formularz ofertowy, zmieniono treść oświadczenia na:
„Oświadczam(y), że posiadamy ____ samochód(y) do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5.”
3.  W załączniku nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 27 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wszystkie pojazdy muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4”.
Reszta zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-03-07.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-03-07 10:57:42.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-03-07 10:57:42.
czytano: 305 razy, id: 4970
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-13
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2019-03-13
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-03-07
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-03-07
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019