Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 23 kwietnia 2019 r.

imieniny: Jerzego, Wojciecha

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Strona główna » Zamówienia publiczne » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony

Podtytuł: pn. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki

Ogłoszenie nr 504729-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarki, krajowy numer identyfikacyjny 15139853400000, ul. ul. Kościuszki  , 42310   Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 036, e-mail poczta@umigzarki.pl, faks 343 148 036.
Adres strony internetowej (URL): www.umigzarki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zarki.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej. 2. Przedmiot zamówienia, objęty niniejszym postępowaniem, podzielony został na trzy części: Część I zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Leśniowska 61, Żarki Część II zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Berka Joselewicza 11, Żarki Część III zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Szkolna 4, Przybynów 3. W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 4. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 6. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (wynikające z przedmiarów robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy zatem osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową/robotami, dostawców materiałów budowlanych. 7. Dokumentacja projektowa na podstawie, której realizowane będzie zamówienie wykonana została zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują w celu wykonania zamówienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, min. 200 000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują w celu wykonania zamówienia: 1. min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 2. min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali minimum jedno zadanie z termomodernizacji budynku o wartości min. 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; c) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
cena    60,00
dodatkowa gwarancja    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a/ konieczność przedłużenia (zmiany) terminu wykonania robót budowlanych z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych, c) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), d) wystąpienie konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, e) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, g) zmiana ustawowej stawki podatku VAT h) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. b/ zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: a) zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 3. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Burmistrza Żarek, lub upoważnioną przez niego osobę, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:     1    Nazwa:     Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Leśniowska 61, Żarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 1799/3 Żarki. Budynek niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym i jednospadowym, konstrukcji tradycyjnej drewnianej, pokrycie stanowi blachodachówka. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej. Celem inwestycji jest remont ścian zewnętrznych oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: a) ocieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zmianie konstrukcji dachu wraz z dostosowaniem jej do wymogów Planu Miejscowego b) ocieplenie ścian fundamentowych wraz z ich naprawą c) wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV spełniającą aktualne normy cieplne d) wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla każdego lokalu mieszkalnego e) wykonanie napraw substancji murowej f) wykonanie nowych ganków o konstrukcji drewnianej i gabarytach takich samych jak ganków istniejących g) nowe orynnowanie i obróbki blacharskie w obiekcie h) roboty dodatkowe i) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
dodatkowa gwarancja    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     2    Nazwa:     Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Berka Joselewicza 11, Żarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Berka Joselewicza 11, Żarki: Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 2074/, Żarki. Budynek częściowo podpiwniczony, z piętrem przykryty dachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokrycie stanowi papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej. Dodatkowo planowane jest wydzielenie nowej łazienki dla jednego z lokali mieszkalnych położonych na parterze. Celem inwestycji jest remont ścian zewnętrznych oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: a) wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV spełniającą aktualne normy cieplne b) wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla każdego lokalu mieszkalnego c) wykonanie napraw substancji murowej d) roboty dodatkowe e) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej f) wydzielenie nowej łazienki w lokalu mieszkalnym położonym na parterze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
dodatkowa gwarancja    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     3    Nazwa:     Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Szkolna 4, Przybynów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 291/7 Przybynów. Budynek podpiwniczony, z piętrem przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcji żelbetowej, pokrycie stanowi papa asfaltowa. Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej. Celem inwestycji jest remont ścian zewnętrznych oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: a) ocieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu dotychczasowego wyglądu architektonicznego, wraz z ociepleniem balkonów oraz ociepleniem stropodachu nad najwyższą kondygnacją obiektu: b) wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV spełniającą aktualne normy cieplne c) wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla każdego lokalu mieszkalnego d) wykonanie napraw substancji murowej e) roboty dodatkowe f) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej g) budowa nowych odpływów kanalizacji sanitarnej do projektowanych zbiorników szczelnych na nieczystości, każdy lokal posiadać będzie swój odrębny zbiornik.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
dodatkowa gwarancja    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZESTAW 1

1. Proszę o sprostowanie terminu składania i otwarcia ofert, który został podany w SIWZ jako 04.01.2019r.
2. Dotyczy części III zamówienia budynku mieszkalnego w Przybynowie – proszę o udostępnienie prawidłowego przedmiaru dla działu 5. wewnętrznej instalacji c.o. W obecnym przedmiarze jest kocioł na paliwo stałe 1 szt oraz pompa ciepła, a w dokumentacji projektowej i SIWZ jest mowa o instalacji gazu z kotłami gazowymi dla każdego mieszkania – 4szt.
3.  Dotyczy części III zamówienia budynku mieszkalnego w Przybynowie – proszę o udostępnienie prawidłowego przedmiaru dla działu 4. wewnętrzna instalacja wod.-kan. W obecnym brak jest pozycji dotyczącej zbiornika bezodpływowego dla każdego mieszkania, o którym mowa w dokumentacji projektowej i SIWZ. Ponadto nie zgadza się ilość urządzeń (baterie umywalkowe, zmywakowe, umywalki, zlewozmywaki) oraz brak pozycji dla wanien (czy podlegają wycenie?).
4. Czy kuchenki gazowe podlegają wycenie dla wszystkich części zamówienia? Jeśli tak to proszę o podanie standardu kuchni.
5. Dotyczy części II zamówienia budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Berka Joselewicza – proszę o poprawę przedmiaru dla działu 5.4. wewnętrzna instalacja gazu, w którym brak jest pozycji dotyczących gazomierzy, podejść do gazomierzy, podejść do kuchenek, kominów (przewód powietrzno-spalinowy), ilość piecy gazowych powinna wynosić 5 szt. Czy instalacja wody zimnej i ciepłej podlega wycenie?
(brak pozycji w przedmiarze, jaki jest zakres?).
6.  Dotyczy części I zamówienia budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Leśniowskiej – proszę o uzupełnienie przedmiaru dla działu 7.4. wewnętrzna instalacja gazu o brakujące pozycje dotyczące: kominów dla piecy gazowych, podejść do gazomierzy, gazomierzy, podejść do kuchenek (czy podlegają wycenie?). Czy urządzenia: tj. Miski ustępowe, umywalki, zlewozmywaki, natrysk, wanna, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, podlegają wycenie?


ZESTAW 2:
1. W pozycji 1.3 kosztorysu budowlanego ujęto dodatek za wywóz gruzu na odległość powyżej 1 km. Proszę o dodanie pozycji załadunek gruzu oraz wywóz do 1 km.
2. Dlaczego w pozycjach 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 kosztorysu budowlanego obmiar wynosi 0?
3. Proszę o potwierdzenie czy obmiar w poz. 3.8 oraz 3.14 kosztorysu budowlanego jest poprawny. Należy wykonać tylko 170,175m2 ocieplenia?
4. W poz. 3.9 obmiar 170,175szt.  Czy należy zastosować 1 szt. dybla plastikowego na 1 m2 docieplenia budynku?
5. W dziale 4 kosztorysu budowlanego nie ujęto załadunku, wywozu i utylizacji gruzu. Czy gruz należy wywieźć z placu budowy?
6. Dział 7.1. kosztorysu budowlanego. Co należy zrobić ze zdemontowanymi elementami instalacji c.o.?
7. W dziale 8.1 kosztorysu budowlanego nie ujęto wywozu i utylizacji gruzu. Czy gruz należy wywieźć z placu budowy?

ZESTAW 3:
Część II zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie
Żarki - ul. Berka Joselewicza 11, Żarki
1. W pozycji 1.2 przedmiaru budowlanego ujęto wykucie z muru tylko 1 szt. ościeżnic drewnianych, a powinno być 8 szt. Proszę o poprawienie obmiaru.
2. W dziale 1 brak pozycji dot. wywiezienia i utylizacji stolarki. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć stolarkę.
3. Poz. 2.9 przedmiaru budowlanego dot. ocieplenia ścian płytami styropianowymi. Wg sztuki budowlanej na 1 m2 ocieplenia budynku należy zastosować 10 szt. dybli plastikowych, natomiast w pozycji zastosowano tylko 5 szt. dybli. Proszę o wyjaśnienia.
4. Poz. 2.13 przedmiaru budowlanego dot. ochronę narożników wypukłych kątownikami metalowymi, czyli należy zastosować kątowniki na narożnikach budynku, stolarki i gzymsach. Natomiast obmiar pozycji wynosi tylko 5,20 m. Proszę o wyjaśnienia.
5. Poz. 2.14 i 2.15 przedmiaru budowlanego przewiduje wyprawę elewacyjną z tynku mineralnego, natomiast projekt z tynku silikatowego. Proszę o wyjaśnienia.
6. Poz. 2.19 przedmiaru budowlanego przewiduje tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego, a powinny być zastosowane tynki cementowo- wapienne. Proszę o wyjaśnienia.
7. W dziale 2 przedmiaru budowlanego nie ujęto wywozu i utylizacji gruzu. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć gruz.
8. Obmiar w poz. 3.1.1 przedmiaru budowlanego wynosi 29,330 m3, a powinien wykosić 1,467 m3. Proszę o poprawienie obmiaru.
9. Poz. 3.1.2 przedmiaru budowlanego dot. rozebrania istniejących posadzek i podłóg. Czy w piwnicach są podłogi z desek i belek?
10. Poz. 3.1.6 przedmiaru budowlanego przewiduje zatarcie posadzek cementowych na ostro, a powinny być zatarte na gładko. Proszę o wyjaśnienia.
11. W dziale 3.1 przedmiaru budowlanego nie ujęto wywozu i utylizacji gruzu. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć gruz.
12. W dziale 3.2 przedmiaru budowlanego brak pozycji dot. pogrubienia posadzek o 30 mm. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.
13. W dziale 3.2 przedmiaru budowlanego nie ujęto wywozu i utylizacji gruzu. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć gruz.
14. W dziale 3.3 przedmiaru budowlanego nie ujęto wywozu i utylizacji gruzu. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć gruz.
15. Proszę o określenie grubości plyt styropianowych przeznaczonych do izolacji posadzek.
16. Czy należy ocieplić ściany fundamentowe?

Część III zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki - ul. Szkolna 4, Przybynów
1. W dziale I brak pozycji dot. wywiezienia i utylizacji stolarki. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru i podanie odległości na jaką należy wywieźć stolarkę.
2. Poz. 2.10 przedmiaru budowlanego dot. ocieplenia ścian płytami styropianowymi. Wg sztuki budowlanej na 1 m2 ocieplenia budynku należy zastosować 10 szt. dybli plastikowych, natomiast w pozycji zastosowano tylko 5 szt. dybli. Proszę o wyjaśnienia.
3. Poz. 2.14 przedmiaru budowlanego dot. ochronę narożników wypukłych kątownikami metalowymi, czyli należy zastosować kątowniki na narożnikach budynku, stolarki i gzymsach. Natomiast obmiar pozycji wynosi tylko 5,20 m. Proszę o wyjaśnienia.
4. Poz. 2.15 i 2.16 przedmiaru budowlanego przewiduje wyprawę elewacyjną z tynku mineralnego, natomiast projekt z tynku silikatowego. Proszę o wyjaśnienia.
5. Poz. 3.2, 3.3 i 3.4 przedmiaru budowlanego- proszę o podanie grubości izolacji.

ZESTAW 4
Część I zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Zarki - uL Leśniowska 61, Zarki
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. kosztorysu budowlanego:

1. Poz. 3.20 Należy wykonać tynk zewnętrzny cementowo-wapienny zamiast gipsowego oraz zastosować siatkę i tynlc elewacyjny. Proszę 0 dodanie odpowiednich pozycji.
2. Dział 4 Proszę o podanie grubości izolacji przegród poziomych podp.osadzkowych.
3. Poz.. 511 Ilość blachy okapowej powinna wynosić 64 tu. Proszę o. zmianę obmiaru.
4. Poz. 512 Proszę o wyjaśnienie obmiarów, na jakiej podstawie wyliczono 16,8 m?
5. Poz. 7.3. 10 Powinno być 12 szt. zaworów ponieważ taka jest ilość grzejników, proszę o zmiaię obmiaru.
6. Poz. 7.3.11 Powinno być 12 szt. zaworów ponieważ taka jest ilość grzejników, prbszę o zmianę obmiaru.
7. Poz. 7.3.12 Powinno być 12 szt, zaworów ponieważ taka jest ilość grzejników, proszę o zmianę obmiaru.
S. Poz. 7.3.1.3 oraz 7.3.14. Których pozycji grzejników dotyczą zawory z w/w pozycji?
9. Poz. 7.3.16 Powinno być 24 szt. dwuzłączek, proszę o zmianę obmiaru.
10. Poz, 7.3.17 Proszę o podanie ilości metrów bieżących rur.
1. 1. Poz. 7.3.18 Powinno być 1.2 szt. urządzeń, proszę o zmianę obmiarów.
12. Od poz. 7.6.1 do poz. 7.6.5 brak zamurowania otworów, proszę o dodanie pozycji.
13. Proszę o wyjaśnienie obmiarów w dziale 8,3. Obmiary są identyczn.e jak na dachu całego budynku.
14. Proszę o dodanie dokumentacji instalacji wod-kan.

ZESTAW 5

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Szkolna 4, Przybynów
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:
- brak w przedmiarze pozycji przedłużenia dachu (okapu) o 12 cm  ze względu na ocieplenie ścian,
- brak w przedmiarze pozycji izolacji ścian fundamentowych XPS,
- brak w przedmiarze wykonania instalacji gazu,
- brak w przedmiarze kotłów i kuchni gazowych w mieszkaniach, natomiast jest kocioł na eko-groszek i pompa ciepła - proszę o wyjaśnienie,
 - poz. 3.4. – izolacja pozioma ze styropianu, nieznana grubość, nie wiadomo czego dotyczy - proszę o wyjaśnienie,
- w przedmiarze brak zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz zbiorników bezodpływowych,
- niezgodność –  w opisie technicznym projektu widnieje styropian elewacyjny  EPS-030 gr. 14 cm samogasnące o wym. 60 x 120 cm a na rysunkach gr. 12 cm  (Uwaga! na rynku styropian występuje w płytach 50 x 100 cm) - prozę o wyjaśnienie,
- niezgodność – w opisie na fundamenty należy zastosować  płyty styropianowe ekstrudowane XPS gr. 8 natomiast na rysunkach jest  gr.  10 cm - proszę o wyjaśnienie,
- brak w przedmiarze skucia istniejących tynków zewn. na elewacji oraz wykonania nowych - proszę o wyjaśnienie.

 

ZESTAW 6:
Pyt.1.
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Leśniowskiej

Przedmiar budowlany posiada zerowe obmiary w pozycjach nr:
1.4; 3.5; 3.6; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18;
prosimy o uzupełnienie wartości przedmiaru.

Pyt.2.
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Leśniowskiej

W przedmiarze budowlanym dział  8.2 Wykonanie nowych ganków nie posiada żadnych pozycji. Prosimy o uzupełnienie.

Pyt. 3
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Leśniowskiej

W projekcie budowlanym jest zapis:
" 15. Ocieplenie stropodachu granulatem
Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru według zaleceń producenta."
 - brak takiej pozycji w przedmiarze robót - prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie

Pyt.4.
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Leśniowskiej

W projekcie budowlanym jest zapis:
Nowa konstrukcja ganków zewnętrznych:
•    konstrukcja drewniana słupowo - ryglowa, drewno iglaste klasy C22 - brak pozycji w przedmiarze/ brak całego działu
•    deskowanie na pióro - wpust jako wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ścian, deski gr. 2,5 cm - brak pozycji w przedmiarze/ brak całego działu
•    ocieplenie i wypełnienie konstrukcji wełną mineralną, współczynnik przenikania ciepła 0,040 W/m²*K - brak pozycji w przedmiarze/ brak całego działu
•    deskowanie pełne pod porycie dachu gr. 2,5 cm - brak pozycji w przedmiarze/ brak całego działu
•    pokrycie dachu w postaci gontu bitumicznego na osnowie z welonu szklanego - w przedmiarze robót są pozycje związane z montażem blachodachówki - prosimy o wyjaśnienie


Pyt.5.
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Joselewicza

W projekcie budowlanym jest zapis:
"15. Ocieplenie stropodachu granulatem
Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru według zaleceń producenta "

- brak takiej pozycji w przedmiarze robót - prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie

Pyt.6.
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Żarkach przy ul. Joselewicza

W projekcie budowlanym jest zapis:
"16. Ocieplenie i renowacja balkonów "
- brak takiej pozycji w przedmiarze robót - prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie

Pyt.7.
Dotyczy: wszystkie obiekty.
Zestawienie stolarki z projektów budowlanych różni się wymiarowo i ilościowo z przedmiarami robót. Nie pasują ilości oraz wymiary stolarki. Prosimy o ujednolicenie/weryfikację.

Pyt. 8
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przybynowie ul. Szkolna 4
W projekcie budowlanym jest zapis:
"15. Ocieplenie stropodachu granulatem
Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru według zaleceń producenta "
- brak takiej pozycji w przedmiarze robót - prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie

Pyt. 9
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przybynowie ul. Szkolna 4
W projekcie budowlanym jest zapis:
"16. Ocieplenie i renowacja balkonów "
- brak takiej pozycji w przedmiarze robót - prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie

ZESTAW 7
1. W SIWZ przedmiotowego postępowania wskazano różne daty terminu składania ofert oraz sposobu przygotowania oferty. Proszę o podanie właściwej daty składania oraz otwarcia ofert.

2. W zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej dla:

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Leśniowska 6 - nie wskazano materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne pozycje (PCV, aluminium,drewno). Proszę o wskazanie co należy przyjąć do przygotowania oferty

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Berka Joselewicza 11 - nie wskazano materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne pozycje (PCV, aluminium,drewno). Proszę o wskazanie co należy przyjąć do przygotowania oferty

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Szkolna 4, Przybynów - nie wskazano materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne pozycje (PCV, aluminium,drewno). Proszę o wskazanie co należy przyjąć do przygotowania oferty

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestaw od 1 do 6 -

W związku z omyłką, na stronie Zamawiającego zostały umieszczone nieprawidłowe przedmiary. W dniu dzisiejszym (30.01.2019) zostaną one zastąpione poprawnymi plikami.

Zestaw 7

Należy przyjąć do wyceny stolarkę z PCV.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11.02.2019r. do godz 10.00 w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień.Pytania:

Zestaw 1
I. Dotyczy budynku przy ul. Joselewicza 11 w Żarkach:
1. Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. rur przyłączeniowych do grzejników. Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
2. Czy rury wodociągowe i rury c.o. mają być prowadzone w bruzdach? Jeżeli tak, proszę o dodanie do przedmiaru pozycji dot. wykucia, zamurowania i otynkowania tych bruzd.

II. Dotyczy budynku przy ul. Szkolnej 4 w Przybynowie:
1. Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. rur przyłączeniowych do grzejników. Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
2. Czy rury wodociągowe i rury c.o. mają być prowadzone w bruzdach? Jeżeli tak, proszę o dodanie do przedmiaru pozycji dot. wykucia, zamurowania i otynkowania tych bruzd.


Odpowiedzi Zamawiającego
I. Ad. 1. Rury przyłączeniowe do grzejników są objęte przedmiarem robót.
Ad. 2. Rury instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania mają być prowadzone w bruzdach. Na tej podstawie należy przyjąć dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) wykucie i zaprawienie bruzd dla instalacji wody i centralnego ogrzewania.

II. Ad. 1. Rury przyłączeniowe do grzejników są objęte przedmiarem robót.
Ad. 2. Rury instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania mają być prowadzone w bruzdach. Na tej podstawie należy przyjąć dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) wykucie i zaprawienie bruzd dla instalacji wody i centralnego ogrzewania.
 

Zestaw 2
Część II zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Berka Joselewicza 11, Żarki

1.    W dziale 1.1 przedmiaru budowlanego brak pozycji dot. wywiezienia i utylizacji stolarki z rozbiórki. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru lub informację, że wywiezienie i utylizacja stolarki znajduje się do stronie Inwestora.
2.    Poz. 1.2.10 przedmiaru budowlanego dot. ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi. Wg sztuki budowlanej na 1 m2 ocieplenia budynku należy zastosować 10 szt. dybli plastikowych, natomiast w pozycji zastosowano tylko 5 szt. dybli. Proszę o dodanie po 5 szt. dybli plastikowych na 1 m2 docieplenia albo umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego detalu mocowania płyt styropianowych za pomocą 5 szt. dybli plastikowych na 1 m2.
3.    Poz. 1.2.14 przedmiaru budowlanego dot. ochrony narożników wypukłych kątownikami metalowymi. Proszę o wyjaśnienie ilości metrów kątownika (5,20 m), pamiętając, że kątowniki muszą być zastosowane również na narożach budynku oraz narożach stolarki okiennej i drzwiowej.
4.    Poz. 1.2.21 przedmiaru budowlanego- należy zastosować tynk zewnętrzny cementowo-wapienny zamiast gipsowego. Zgodnie z projektem ocieplenie ścian ma być wykonane z bloczków YTONG MULTIPOR, proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie zastosowano  przyklejenia warstwy siatki i wyprawy elewacji akrylowej lub mozaikowej.   
5.    Poz. 1.2.23 przedmiaru budowlanego- proszę dodać pozycję dot. wywiezienia i utylizacji gruzu.
6.    Poz. 1.3.4 przedmiaru budowlanego- proszę o wyjaśnienie, dlaczego przy izolacji ścian fundamentowych zastosowano tynk mineralny zamiast foli kubełkowej.
7.    Poz. 1.5.6 przedmiaru budowlanego- proszę o wyjaśnienia różnicy między ilością wkładów spalinowych a ilością kotłów gazowych. Wg. poz. 1.8.5.1 należy zamontować 4 szt. kotłów, a poz. 1.5.6 przewiduje montaż tylko 3 kpl. wkładów.
8. Dział 1.8.6  przedmiaru budowlanego - prosimy o dodanie do działu pozycji KNR 2-19 0216-05 z uwagi na to, że rury gazowe musza przechodzić przez ścianę w tulejach z rur stalowych. Również rury c.o. musza przechodzić przez ścianę w tulejach.
9. Dział 1.8.6  przedmiaru budowlanego - prosimy o dodanie pozycji dot. zamurowania i otynkowania przebić w ścianach.


Część III zamówienia: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki – ul. Szkolna 4, Przybynów

1.    W dziale 1.1 przedmiaru budowlanego brak pozycji dot. wywiezienia i utylizacji stolarki z rozbiórki. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru lub informację, że wywiezienie i utylizacja stolarki znajduje się do stronie Inwestora.
2.    Poz. 1.2.10 przedmiaru budowlanego dot. ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi. Wg sztuki budowlanej na 1 m2 ocieplenia budynku należy zastosować 10 szt. dybli plastikowych, natomiast w pozycji zastosowano tylko 5 szt. dybli. Proszę o dodanie po 5 szt. dybli plastikowych na 1 m2 docieplenia.
3.    Poz. 1.2.14 przedmiaru budowlanego dot. ochrony narożników wypukłych kątownikami metalowymi. Proszę o wyjaśnienie ilości metrów kątownika (5,20 m), pamiętając, że kątowniki muszą być zastosowane również na narożach budynku oraz narożach stolarki okiennej i drzwiowej.
4.    Poz. 1.3.3 przedmiaru budowlanego dot. ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi. Wg sztuki budowlanej na 1 m2 ocieplenia budynku należy zastosować 10 szt. dybli plastikowych, natomiast w pozycji zastosowano tylko 5 szt. dybli. Proszę o dodanie po 5 szt. dybli plastikowych na 1 m2 docieplenia.
5.    Poz. 1.6.4 przedmiaru budowlanego- proszę o wyjaśnienie, dlaczego przy izolacji ścian fundamentowych zastosowano tynk mineralny zamiast foli kubełkowej.
6.    Dział 1.6 przedmiaru budowlanego- prosimy o dodanie pozycji dot. wywiezienia ziemi jaka pozostanie po montażu płyty styropianowych XPS gr. 8 cm.
7.    Dział 1.7.1 przedmiaru budowlanego- brak pozycji dot. wywiezienia złomu z demontażu. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru lub informację, że wywiezienie złomu znajduje się do stronie Inwestora.
8.    Poz. 1.7.6.7 przedmiaru budowlanego dot. dostawy i montażu wkładu spalinowego dla kotłów gazowych. Proszę o zmianę obmiaru z 2 kpl. na 4  kpl.
9.    Dział 1.7.6 przedmiaru budowlanego - prosimy o dodanie do działu pozycji KNR 2-19 0216-05 z uwagi na to, że rury gazowe musza przechodzić przez ścianę w tulejach z rur stalowych. Również rury c.o. musza przechodzić przez ścianę w tulejach.
10.    Dział 1.7.6 przedmiaru budowlanego - prosimy o dodanie pozycji dot. zamurowania i otynkowania przebić w ścianach.
11.    
Odpowiedzi Zamawiającego:
I. Ad. 1. Według uznania Zamawiającego. Można zastosować dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) wywóz i utylizacja stolarki okiennej z demontażu 1 kpl.
Ad. 2. Tak, proszę uwzględnić szt. 10 dybli na 1 m2 ocieplenia ścian budynku.
Ad. 3. Tak, proszę uwzględnić ilość kątowników na wszystkie naroża wypukłe ścian i stolarki.
Ad. 4. Według projektu (rzut parteru, piętra) ocieplenie ścian z płyt z betonu komórkowego jest od wewnątrz pomieszczeń.
Ad. 5. Tak, proszę uwzględnić dodatkową pozycję (jako kalkulację własną) wywóz i utylizacja gruzu.
Ad. 6. Tak, proszę w zamian za tą pozycję (jako kalkulacja własna) zastosować izolację z folii kubełkowej.
Ad. 7. Tak, proszę zastosować 4 kpl wkładów kominowych.
Ad. 8. Tak, proszę zastosować dodatkową pozycję KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych o Dn 50•mm, tuleje Dn 80•mm szt. 20.
Ad. 9. (1) Tak, proszę zastosować dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) zaprawienie przebić po przejściach rur 1 kpl.

II. Ad. 1. Według uznania Zamawiającego. Można zastosować dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) wywóz i utylizacja stolarki okiennej z demontażu 1 kpl.
Ad. 2. Tak, proszę uwzględnić szt. 10 dybli na 1 m2 ocieplenia ścian budynku.
Ad. 3. Tak, proszę uwzględnić ilość kątowników na wszystkie naroża wypukłe ścian i stolarki.
Ad. 4. Tak, proszę uwzględnić szt. 10 dybli na 1 m2 ocieplenia ścian budynku.
Ad. 6. Tak, proszę zastosować dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) Wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi 1 kp.
Ad. 7. Złom z demontażu przekazać Zamawiającemu.
Ad. 8. Tak, proszę zastosować 4 kpl wkładów kominowych.
Ad. 9. Tak, proszę zastosować dodatkową pozycję KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych o Dn 50•mm, tuleje Dn 80•mm szt. 20.
Ad. 10. Tak, proszę zastosować dodatkową pozycję (jako kalkulacja własna) zaprawienie przebić po przejściach rur 1 kpl.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-01-17.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:47:28.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-01-17 13:47:28.
czytano: 535 razy, id: 4909
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-07
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2019-02-04
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-30
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-30
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-30
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-30
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-01-17
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019