Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 5 kwietnia 2020 r.

imieniny: Irena, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 44.706.769,43 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.853.461,14 zł  i dochody majątkowe w wysokości 6.853.308,29 zł  -  zgodnie  z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 44.333.711,11zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.606.679,09 zł i wydatki  majątkowe w wysokości 9.727.032,02 zł - zgodnie  z tabelą nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 152.000 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł,
2) rezerwę ogólną w kwocie 61.000 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 373.058,32 zł  stanowi nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.    

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 2.709.525,81 zł oraz rozchody w kwocie 3.082.584,13 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów zaciąganych na:  
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.500.000 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w roku budżetowym 2019  w wysokości  55.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.000 zł.
2. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  w kwocie 895.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 895.000 zł.
3. Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
 
Mariusz Pompa

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2018r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2019-01-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:56:45.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-01-08 14:56:45.
czytano: 1010 razy, id: 4899
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-08
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-01-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020