Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół sesja RM 21.11.2018r.

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół sesja RM 21.11.2018r.

Podtytuł: Protokół z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Żarkach została zwołana na mocy Postanowienia Komisarza wyborczego w Częstochowie  I /postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. W sesji uczestniczyli  radni, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Sesję prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, Radny Senior Alojzy Zieliński.
Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
3.Wręcenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki zaświadczenia o wyborze
4.Złożenie ślubowania przez radnych
5.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
6.Ustalenie porządku obrad
7.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach
8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora
9.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie obrad I sesji

Ad.1Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad radny senior Alojzy Zieliński, który powitał przybyłych na sesję radnych ,Burmistrza Miasta i Gminy  Żarki oraz  gości zaproszonych, stwierdzając na podstawie listy obecności, ze w sesji ,na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych –co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Uczestnicy odśpiewali Hymn Państwowy wspólnie z chórem ze Szkoły Podstawowej  im. Władysława Szafera w Zarkach .

Ad.2 Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji wyborczej w Żarkach  Pani  Aneta Nowakowska wręczyła  radnym zaświadczenia o Ich wyborze na kadencję 2018-2023.

Ad.3 Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji wyborczej w Żarkach  Pani  Aneta Nowakowska wręczyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki Panu Klemensowi Podlejskiemu zaświadczenie o wyborze na kadencję 2018-2023.

Ad.4Radni  Rady Miejskiej w Żarkach złożyli ślubowanie o treści :” Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ,ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radni potwierdzali rotę ślubowania słowami : „ślubuję, tak Mi dopomóż Bóg”.

Ad.5.Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski złożył ślubowanie o treści :”Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Burmistrz Miasta i Gminy potwierdził rotę ślubowania słowami: ”ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior Alojzy Zieliński złożył gratulację Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki Panu Klemensowi Podlejskiemu, udzielając Mu głosu.
Burmistrz Miasta i Gminy  podziękował za bardzo mocny mandat i szóstą kadencję. Podziękował osobom z KWW Niezależni Żarki. Mieszkańcy wybierając 11 radnych z tego komitetu wsparli zaproponowany przez nasz klub kierunek i sposób działania – powiedział burmistrz Miasta i GminyŻarkiKlemens Podlejski. - Nie będę obiecywał basenu za 14 mln złotych, ale zrównoważony rozwój. Konkretne i realne propozycje, które będą realizowane w ramach posiadanych środków, pozyskanych dotacji i możliwości organizacyjnych.
Burmistrz zapowiedział dalszy rozwój gminy Żarki, realizację zadań zgłaszanych przez radnych. Podkreślił, iż zależy mu, aby gmina dalej się rozwijała, inwestowała i budowała.  - Szczególny nacisk chcę położyć na walkę ze smogiem. Nadal będziemy wymieniać piece, dokładać do montażu odnawialnych źródeł energii. Będziemy wspierać działania ekologiczne, w tym wymianę azbestu, likwidację dzikich wysypisk  – zapowiedział Burmistrz.
Wśród obszarów działania wymienił również: współpracę z innymi instytucjami, m.in. tymi, które odpowiadają za drogi wojewódzkie i powiatowe oraz z sąsiednimi gminami w zakresie modernizacji dróg. Będą czynione starania o dalszy remont drogi na odcinku Żarki – Złoty Potok, w kierunku Kroczyc i Niegowy.
- Myślimy o uruchomieniu systemu rowerów miejskich między Myszkowem, a Żarkami. Proszę o poparcie w realizacji postulatów, które zgłaszają radni. Proszę o poparcie w realizacji ambitnych planów dla dobra gminy . Na zakończenie wystąpienia Burmistrz złożył deklarację o współpracy ze wszystkimi, którzy otrzymali mandat, mając na uwadze dobro gminy.

Ad.6 Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie niezbędnych dla prawidłowego przebiegu obrad zmian: wprowadzenie punktu 6”a”:powołanie Komisji Uchwał i Wniosków” oraz punktu  6”b”:Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach”. Radni  opowiedzieli się za wprowadzeniem proponowanych przez Radnego Seniora zmian/14 głosów ”za” przy rozszerzeniu porządku obrad o pkt.6”a”  oraz 14 głosów ”za” przy rozszerzeniu porządku obrad o pkt.6”b”.Następnie przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad całością porządku obrad/14 głosów „za”/.

Ad.6”a” Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Rada powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: radna Monika Radosz, radny Roman Hamerla i radna Wioletta Król. ”Za” głosowało 14 radnych /jednogłośnie/.

Ad.6”b”Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Przewodniczący obrad zapoznał Radę z projektem regulaminu. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Przeprowadzono głosowanie imienne/zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.14 radnych głosowało  „za”. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach – stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad.7Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art.19 usg. rada wybiera ze swego grona przewodniczącego   bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
Rada Miejska w Żarkach powołała 3 –osobową komisję skrutacyjną w składzie :1/radny Paweł Labocha.2/radny Maciej Maślankiewicz  3/radny Roman Warta. Komisja wskazała radnego Pawła Labochę na przewodniczącego.
Przewodniczący obrad zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Radna Stanisława Nowak zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Pompę, uzasadniając, że w minionej kadencji wykazał się znajomością swoich obowiązków i przepisów prawa ,był w stałym kontakcie z wyborcami, nie  podejmował działań mając na uwadze tylko swoją popularność i własne interesy.
Radny Mariusz Pompa wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący obrad stwierdził zamknięcie listy zgłoszeń i zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. Przewodniczący obrad ogłosił przerwę. Po przerwie komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, obliczyła wyniki i przedstawiła Radzie  protokoł ,zgodnie z którym w wyniku głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach został wybrany radny Mariusz Pompa, otrzymując 13 głosów/protokoł komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. Komisja Uchwał odczytała uchwałę stwierdzającą wybór radnego Mariusza Pompy na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Przewodniczący obrad zarządził przegłosowanie uchwały. Przeprowadzono głosowanie imienne/zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.14 radnych głosowało  „za”. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady –stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora. Radny Senior Alojzy Zieliński złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarkach Panu Mariuszowi Pompa i przekazał Mu prowadzenie dalszej części obrad.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za okazane Mu zaufanie, zapowiedział, że postara się prowadzić obrady nie gorzej niż poprzednia przewodnicząca, będzie podejmował działania w celu uspokojenia pracy Rady.

Ad.9 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.19 usg. rada wybiera ze swego grona przewodniczącego   bezwzględną większością głosów  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
Rada Miejska w Żarkach powołała 3 –osobową komisję skrutacyjną w składzie :1/radny Paweł Labocha.2/radny Maciej Maślankiewicz  3/radny Roman Warta. Komisja wskazała radnego Pawła Labochę na przewodniczącego.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Zgłosił kandydaturę radnej Stanisławy Nowak na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Liczę na jej długoletnie doświadczenie, jej wsparcie. Ma bardzo dobre przygotowanie do pełnienia tej funkcji –uzasadnił Przewodniczący Rady.
Radna Stanisława Nowak wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady stwierdził zamknięcie listy zgłoszeń i zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po przerwie komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, obliczyła wyniki i przedstawiła Radzie  protokoł ,zgodnie z którym w wyniku głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach została wybrana radna Stanisława Nowak, otrzymując 14 głosów” za”./ protokoł komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. Komisja Uchwał odczytała uchwałę stwierdzającą wybór radnej Stanisławy Nowak  na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Przewodniczący obrad zarządził przegłosowanie uchwały. Przeprowadzono głosowanie imienne/zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.14 radnych głosowało  „za”. Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady –stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10 Wolne wnioski
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki poinformował, że na 28 listopada br. została zaplanowana II sesja Rady i przedstawił zebranym proponowany porządek obrad. Radni i zebrani na sesji pozostali uczestniczy obrad nie zabierali głosu.

Ad.11 Zamknięcie obrad I sesji
Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia I sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na tym protokoł zakończono.
Protokołowała :                                Przewodniczyli:
Barbara Ochocka                            Radny Senior
Alojzy Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                    Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-11-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-11-28 15:00:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-11-28 15:00:50.
czytano: 87 razy, id: 4843
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019