Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół sesja RM 17.09.2018r.

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół sesja RM 17.09.2018r.

Podtytuł: Protokół z XLVII, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 17 września 2018 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki

W sesji  uczestniczyli radni, goście zaproszeni ,mieszkańcy gminy/listy obecności w załączeniu/. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak.
Porządek obrad:
 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik.
4.Uchwalenie zmian w budżecie  4"a" Uchwalenie zmian w WPF na lata 2018-2024
5.Uchwalenie zmian w uchwale XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr XV/101/2015 o przyjęciu do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki.
7.Zamknięcie obrad XLVII sesji    
ad.1.Otwarcia XLVII, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach dokonała przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach,która poinformowała, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność podjęcia w trybie pilnym uchwały dot. zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik /pkt.3 porządku obrad/.Przewodnicząca Rady stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych/na stan 15/,co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały .
Rada minutą ciszy uczciła Śp. Józefa Krawczyka, który był radnym w kadencji 1990-1994.
ad.2 Rada dokonała zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie pkt.4"a": uchwalenie zmiany WPF na lata 2018-2024."za" zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych/jednogłośnie/.
ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Radzie Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, informując, że zaciągnięty kredyt /300 tys. zł/zostanie przeznaczony na zakup samochodu dla OSP Jaworznik; OSP Jaworznik miała otrzymać środki z WFOŚiGW. Wraz z przyznanymi środkami  z RPO na to zadanie gmina przekaże  dotacje dla OSP w ogólnej kwocie 800.000 zł/337 500 zł z RPO,462.500 zł ,ze środków własnych, w tym 300.000 zł z zaciągniętego kredytu/. Pani Wioletta Król ,radna z sołectwa Jaworznik  zwróciła się do Rady o przegłosowanie projektu uchwały; poinformowała, że OSP Jaworznik jest w systemie i po jednostce w Żarkach jest drugą pod względem wyjazdów do akcji. Samochód będzie służył nie tylko naszej gminie ,gminom ościennym również; obecny samochód jest bardzo wysłużony i wkrótce mogą być problemy z wyjazdem. Pan radny Jaskólski uważa, że branie kredytu na koniec kadencji  nie jest do końca w porządku :najpierw ogłasza się przetarg a później szuka środków; uważa, że jeżeli czekano  tak długo na samochód to niech nowa ekipa po wyborach podejmie decyzję. Burmistrz odpowiedział, że gmina ogłosiła przetarg ponieważ OSP Jaworznik otrzymało promesę ,a o samochód staramy się od 2017 roku; pomagaliśmy  OSP Jaworznik ,który jest beneficjentem. Skarbnik gminy odczytała pismo z dnia 17 kwietnia 2018 r WFOŚiGW ,z którego wynika ,że wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 300 tys. zł został rozpatrzony pozytywnie.
Wobec wyczerpania dyskusji nt. temat -Przewodnicząca Rady zarządziła odczytanie projektu uchwały. "za" głosowało 13 radnych ,"przeciw"-1 radny.
Uchwała Nr XLVII/356/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik-stanowi załącznik.
ad.4 Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki.
Uzasadnienie projektu przedstawiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. Radny Mirosław Jaskólski zauważył, że radni nie otrzymali załączników do projektu uchwały i proponuje aby w związku z tym przełożyć procedowanie nad projektem uchwały na następną sesję. Skarbnik odpowiedziała, że miała zbyt mało czasu aby przygotować załączniki ze względu na nadzwyczajny tryb sesji. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych, "przeciw" -1 radny. Uchwała Nr XLVII/357/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki -stanowi załącznik.
ad. 4"a" Uchwalenie zmian w WPF na lata 2018-2024.Zmiany WPF omówiła Skarbnik Gminy. Radny Mirosław Jaskólski zauważył, że projekt nie zawiera załącznika. Mieszkaniec gminy D. Szlęk zgłosił się do dyskusji oświadczając, że Przewodnicząca Rady nie stosuje się do Statutu Gminy i Regulaminu Rady. Przewodnicząca zwróciła się do przedmówcy aby nie zakłócał porządku obrad. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. . "za" głosowało 13 radnych, "przeciw" -1 radny. Uchwała Nr XLVII/358/2018 w sprawie zmian w WFP na lata 2018-2024-stanowi załącznik.
ad.5.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki. Uzasadnienie projektu przedstawiła Pani Major Barbara-Sekretarz Gminy. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "Za" głosowało 13 radnych przeciw-0," wstrzymał się od głosu-1 radny. .Uchwała Nr XVLII/359/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki-stanowi załącznik.
ad .6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr XV/101/2015 o przyjęciu do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki. Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła M. Banaszczyk ,kier. ref. ds pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych, informując, że PGN dołożono 2 zadania, na które zostały złożone wnioski . Pan Jaskólski zauważył brak załącznika do projektu uchwały .Pani Banaszczyk odpowiedziała, że załącznik liczy 200 stron i znajduje się w BIP-ie. Komisja uchwał oczytała projekt uchwały. "za" głosowało 13 radnych,"przeciwko-0,"wstrzymał się od głosu-1 radny.
Burmistrz zaprosił zebranych do uczestnictwa w Juromanii oraz uroczystości 110 lecia OSP Żarki.
ad.7.Zamknięcie obrad XLVII sesji
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady dokonała zamknięcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                        Przewodniczyła :
Barbara Ochocka                        STANISŁAWA NOWAK
insp.ds Rady                        PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

                

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-11-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-11-07 09:01:13.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-11-07 09:01:13.
czytano: 121 razy, id: 4824
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019