Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarki



poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 29.05.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 29.05.2018

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 29 maja 2018 r. w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Henryk Świerdza-przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2017 rok i wyrażenie opinii nt. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
2.Sprawy różne,bieżące
Otwierając posiedzenie komisji, przewodniczący obrad poinformował, że mieszkaniec Kotowic uczestniczący w posiedzeniu wnioskuje aby w protokole zostało odnotowane o której godzinie rozpoczęło i zakończyło się posiedzenie i poddał wniosek pod głosowanie; wniosek został przez komisję odrzucony/2 radnych "za" ,8"przeciw"/.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy   radnych, co stanowi quorum  i komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
ad.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarki za 2017 rok  przedstawiła komisji Skarbnik Gminy Dorota Mucha. W dyskusji głos zabrali :
Radny Adam Zamora wyraził chęć zapoznania się z projektami ulic na osiedlu 600 -lecia, które ostatnio zostały zrealizowane.
Pan Jakóbczak zapytał o przyczyny niskiego wykonania dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych/51 %/.Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  podatek przekazuje nam urząd skarbowy i na plan 50 tys.zł  do budżetu wpłynęło  25 tys. zł. Radny przypomniał, że składał wnioski odnośnie utworzenia parkingu  przy ul. Ofiar Katynia, co zwiększyłoby wpływy do budżetu gminy .Skarbnik odpowiedziała, że  wniosek jest rozważany i prawdopodobnie będzie w przyszłości uwzględniony. Pan Jakóbczak zapytał o kwotę ugody sądowej, zawartej z firmą TAMAX/155 tys. zł/. Pani Skarbnik wyjaśniła, że strony sporu doszły do porozumienia, została spisana ugoda sądowa  a pozycję tą szczegółowo badała RIO w czasie ostatniej kontroli, nie zgłaszając zastrzeżeń. Pan Pompa zauważył, że radni niebyli poinformowani, że toczy się sprawa sądowa z firmą TAMAX.
Pan Szlęk zapytał, gdzie planowana jest lokalizacja fermy fotowoltaicznej, czy będzie zgodna z planem zagospodarowania, i  z jakich źródeł będzie sfinansowana jej budowa ? Pani Skarbnik wraz z Panią Banaszczyk  poinformowały, że planowana lokalizacja to teren przy oczyszczalni ścieków, tworzona jest dokumentacja i jeżeli gmina uzyska dofinansowanie to temat będzie realizowany.
Pan Szlęk powiedział, że mec. Hajdas  ,na tej sali tłumaczył, że zgodnie z ustawą śmieciową ,nadwyżka              z opłat za odpady komunalne nie może być przeznaczona na koszty ugody sądowej ,a tymczasem Skarbnik poinformowała, że  tak się stało. Wyraził wolę  zapoznania się z fakturami wystawionymi przez firmę TAMAX ,wysokością odsetek karnych i innych kosztów z tym związanych. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie słyszała aby taką opinię wyraził mec. Hajdas, nadmieniła, że ustawa zezwala na to aby nadwyżka z opłat za odpady była przeznaczona do zagospodarowania na rok następny. Wydatki na obsługę gospodarki odpadami są wyższe niż dochody z tego tytułu; nie ma czegoś takiego jak zarabianie na śmieciach.
Pan Pompa  zauważył, że Pan Szlęk bardzo dużo mówi na ten temat ale dobrze byłoby aby zapoznał się z dokumentami dot. firmy TAMAX. Innych głosów w dyskusji nt. sprawozdania z wykonania budżetu nie było; przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i wyrażeniem pozytywnej opinii nt. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki za 2017 rok; "za" głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu komisji radni.
ad.2 Sprawy różne, bieżące
Pan Szlęk zgłaszał uwagi dot. pobierania opłat od osób niepełnosprawnych  za wjazd na plac targowy oraz zapytał oraz zapytał jakie radni mają pomysły  w kierunku zwiększenia wpływów z targowicy ?
Pan Świerdza H.- przewodniczący  komisji  zaproponował aby tematowi  funkcjonowania targowicy poświęcić  następne posiedzenie komisji.
Pan Pompa zauważył, że dochody z targowicy nie zależą od radnych  tylko  osób wydzierżawiających stanowiska oraz kupców; tendencja jest taka, że targowiska zamierają i należy liczyć się z tym, że dochody będą spadały, co jest tendencją niezależną od nas. Pan Szlęk zapytał dlaczego Pan Pompa siedzi tyłem i dlaczego naskakuje się na Niego za treści jakie ukazują się na portalu www.zarki.pl Oświadczył, że nie jest właścicielem portalu i wyprasza sobie uwagi pod Jego adresem. Pan Pompa wyjaśnił, że miejsce jakie zajmuje zostało Mu przydzielone na początku kadencji ; ustawienie stołów na sali jest takie, że część uczestników  obrad siedzi do siebie tyłem.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie komisji zakończono/komisja rozpoczęła się o godzinie 10.05 ,zakończyła o godz.11.20/.Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-06-26.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-06-26 23:03:26.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-06-26 23:03:26.
czytano: 240 razy, id: 4684
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-26
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Wyszukiwarka



Archiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020