Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 20 września 2019 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawozdanie z programu współpracy za 2017r.

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Sprawozdanie z programu współpracy za 2017r.

Podtytuł: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego w 2017 roku

Rada Miejska w Żarkach Uchwałą Nr XXVI/197/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku przyjęła „Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).

Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 września 2016  roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 8-go do 22-go września 2016 roku, za pośrednictwem formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki. Uwagi oraz propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki wpłynęła jedna propozycja wprowadzenia zmian do projektu Uchwały przez Klub Sportowy „KS Kotowice”, który zaproponował aby w Rozdziale V. §6 po punkcie 5) dopisany został punkt 6) o treści: „Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, a także udzielanie pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji.”

Swój zapis uzasadniając możliwością rozwoju kultury fizycznej w naszej Gminie, poprzez aplikowanie o środki zewnętrzne na budowę boiska sportowego. W związku z tym iż organizacje pozarządowe nie są w stanie sfinansować takiego projektu chciałby starać się o pożyczkę z budżetu Gminy Żarki, aby zapewnić płynność finansową podczas realizacji projektu, a po jego zakończeniu w wyniku prefinansowania móc spłacić zaciągnięte zobowiązania. Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę Miejską w Żarkach.

Program Współpracy na 2017 rok regulował zasady współdziałania władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi była realizowana na różnych płaszczyznach:
1) finansowej, polegającej na udzieleniu dotacji organizacjom, które  w wyniku postępowania konkursowego realizowały zadanie,
2) pozafinansowej, która polegała na:
–   udzieleniu pomocy przy przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
–   nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych,
–   promocji działalności uczestniczących w realizacji programu.

Współpraca Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku obejmowała zadania z zakresu rozwoju sportu oraz wspierania działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego na terenie Gminy Żarki.

W roku 2017 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert:

1)  W dniu 9 stycznia 2017 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił otwarty konkurs ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
w 2017 roku. Ogłoszenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 stycznia 2017 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły 2 uprawnione organizacje, które złożyły wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki -  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – LKS „Zieloni” Żarki oraz Klub Sportowy „KS Kotowice”.

Komisja konkursowa oceniła i dokonała wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: merytoryczna wartość wniosku oraz jej zbieżność z celami zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający wniosek, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy, dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego w 2017 roku w zakresie rozwoju sportu, dotacje w łącznej kwocie 232.000,00 zł otrzymały:

1. Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki - kwota przyznanej dotacji 200.000,00 zł. Nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu - piłki nożnej w miejscowości Żarki w 2017 roku”. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2017 roku. Przedmiotem umowy było wsparcie realizacji zadania publicznego, określonego szczegółowo we wniosku. Termin wykonania zadania ustalony w umowie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

Kwota dotacji przeznaczona była m. in. opłaty regulaminowe oraz za badania lekarskie, zakup odzieży i sprzętu sportowego oraz środków medycznych i pierwszej pomocy, opłaty za sędziowanie oraz wpisowe na turnieje piłki nożnej, zakup pucharów, koszty związane z transportem zawodników, woda i napoje dla zawodników, paliwo na potrzeby klubu, zakup wyżywienia dla zawodników, koszty związane z utrzymaniem boiska oraz budynku, wynagrodzenia trenerów, ekwiwalent dla zawodników, organizacje obozu sportowego, obsługa biura rachunkowego. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć treningowych, organizowaniu zajęć, sparingów, meczy, zawodów, imprez sportowych, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.

2. Klub Sportowy „KS Kotowice” - kwota przyznanej dotacji  32.000,00 zł. Nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu – piłki nożnej w miejscowości Kotowice”. Umowa została zawarta 06.02.2017 roku. Przedmiotem umowy było wsparcie realizacji zadania, określonego szczegółowo we wniosku. Termin wykonania zadania ustalony w umowie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

Kwota dotacji przeznaczona została m. in. opłata regulaminowe, badania lekarskie zawodników, ubezpieczenie, transport zawodników, zakup artykułów biurowych oraz sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, artykuły medyczne, wynagrodzenia trenera, koszty związane z utrzymaniem obiektu sportowego, woda oraz artykuły spożywcze dla zawodników.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć treningowych, sparingów, meczy, zawodów, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.


 2)   W dniu 28 marca 2017 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dni 5 grudnia 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Ogłoszenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 19.04.2017 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 uprawniona organizacja, która złożyła 2 oferty wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki – Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach.
Komisja konkursowa oceniła i dokonała wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: merytoryczna wartość oferty oraz jej zbieżność z celami zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, ocena kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot przedstawiający ofertę będzie realizować zadanie publiczne, w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego planowany przez podmiot składający ofertę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, planowany przez podmiot składający ofertę, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną, dotychczasowa współpraca z samorządem, opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert kwota przeznaczona na realizację zadnia publicznego stanowiącego przedmiot konkursu wynosiła 8.748,00 zł.
Dotację otrzymał Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach na realizacje zadań:

1.    „Industriada 2017 w Starym Młynie w Żarkach” -  kwota przyznanej dotacji to 5.100,00 złotych. Umowa o numerze 4/2017 została zawarta w dniu 05.05.2017 roku. Przedmiotem umowy było wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. Termin realizacji zadnia publicznego ustalono w umowie od dnia 10 maja do 10 czerwca 2017 roku.
Kwota dotacji przeznaczona została na organizacje imprezy w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, w ramach której zaprezentowano m.in. dawne rzemiosła – warsztat szewski, pokaz teatralny w wykonaniu teatru seniorów, interaktywny pokaz rytmu maszyn, specjalny program zwiedzania muzeum, pokaz filmowych opowieści mieszkańców Żarek na temat pierwszych spotkań z elektrycznością, koleją, maszynami
w zakładach przemysłowych oraz pokaz starych rowerów – bicyklów.
2.    „Odtworzenie produktu turystyki kulturowej – Szlaku Kultury Żydowskiej w Żarkach” – kwota przyznanej dotacji to 3.648,00 zł. Umowa o numerze 3/2017 została zawarta w dniu 05.05.2017 roku. Przedmiotem umowy było wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia
5 maja do 16 czerwca 2017 roku.
Kwota dotacji przeznaczona została na uaktualnienie zapisów na poszczególnych tablicach szlaku wraz z uzupełnieniem dokumentacji fotograficznej, a także zaprojektowanie nowych tablic szlaku kultury żydowskiej oraz ustawienie ich w terenie.


Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wszystkie organizacje, które w roku 2017 otrzymały dotacje wywiązały się z realizacji powierzonych im projektów, złożyły sprawozdania i dokonały rozliczenia. Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane prawidłowo. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa, efektywności, pomocniczości i jawności.

Sporządziła: Agnieszka Skorupa, insp. ds. księgowości budżetowej

Żarki, dnia 18 kwietnia 2018 roku                             

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2018-05-29.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:20:43.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-05-29 12:20:43.
czytano: 103 razy, id: 4645
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-29
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019