Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Gospodarki 20.02.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Gospodarki 20.02.2018

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 20 lutego 2018 r w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza-przewodniczący komisji. Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia  został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad.1.Wypracowanie stanowiska w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy gruntu w Suliszowicach, na którym jest usytuowana wieża telefonii komórkowej.
Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Jolancie Cichoń-sołtys wsi Suliszowice, która powiedziała, że podczas pełnienia funkcji sołtysa ,roznosząc nakazy podatkowe została napadnięta i ubliżano Jej ze strony Pani Osińskiej i Jej syna. Pani Osińska skierowała pod Jej adresem groźby, że Ją załatwi, ponieważ występuje przeciwko ludziom ,bo zbierała podpisy pod pismem w sprawie przedłużenia umowy na dzierżawę wieży dla potrzeb telefonii cyfrowej. Pani sołtys poinformowała komisję, że jak się Państwo Osińscy sprowadzili do Suliszowic .to Pani Osińska zaorała jej pole na powierzchni 700m2.Na sesji Pani Osińska mówiła, że wieża przynosi gminie 2000zł miesięcznie i na co są przeznaczane te środki. Wieża w sołectwie stoi ponad 20 lat, wcześniej Pani Osińskiej to nie przeszkadzało, wieżę postawiono w czasie gdy Pani Osińska była radną. Na zakończenie wypowiedzi Pani sołtys spytała czy pełniąc obowiązki sołtysa ma jakąkolwiek ochronę?
Pani Osińska zwróciła się  z wnioskiem aby wieżę przenieść w inne miejsce, bezpieczne i  niezagrażające zdrowiu i życiu  mieszkańców. Wieża miała  być tylko do obsługi telefonów stacjonarnych ,na okres przejściowy. Na terenie sołectwa są górki na których można ustawić wieżę i będzie lepszy zasięg a z dala od zabudowań nie będzie zagrażała zdrowiu i życiu mieszkańców. W ostatnim okresie czasu  odnotowano na terenie sołectwa bardzo dużo  przypadków zachorowania wśród mieszkańców w pobliżu wieży. Pod pismem podpisali się mieszkańcy, odległych  od wieży ponad 2 km kolonii sołectwa, którzy nie są narażeni na jej promieniowanie. Na jednym z posiedzeń komisji wieżowej w Żarkach, której członkiem był Pan Zieliński ,jeden Pan z Warszawy zapewniał, że mniejsze wieże będą zlikwidowane ;rozmawiała z przedstawicielem stowarzyszenia zajmującego się oddziaływaniem wież na środowisko, który potwierdził, że promieniowanie z nadajników jest bardzo szkodliwe, a przecież pod wieżą znajduje się świetlica wiejska i plac zabaw. Czy ktoś z radnych chciałby mieszkać blisko wieży? zapytała Pani Osińska i zaapelowała aby nie szykować mieszkańcom piekła przedłużając umowę dzierżawy na dalsze lata.
Pan  Najgebałer-przedstawiciel  f -my Orange przypomniał, że 2 miesiące temu uczestniczył w zebraniu w Suliszowicach ,gdzie odpowiadał na pytania mieszkańców nt. oddziaływania wieży na środowisko. Dysponuje dokumentami  pomiarów stacji bazowej z których wynika, że  przebywanie w okolicach wieży jest dozwolone ,bez żadnych ograniczeń, a normy w Polsce są bardzo zaostrzone; stacje bazowe nie są szkodliwe dla ludzi, gdyż mają nadajniki o bardzo małej mocy; przy pomiarach okazuje się, że poziom zagrożenia jest zerowy. Zapytał kto da środki na wybudowanie wieży w innym miejscu, a są to znaczne kwoty. Jeżeli w Suliszowicach zostanie zlikwidowana wieża, to mieszkańcy zostaną pozbawieni łączności, kontaktu ze światem za pomocą telefonii komórkowej.
Pani Osińska  nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że normy o których mówi są z sufitu :mówi nieprawdę, wprowadza radnych w błąd; wieża w Suliszowicach była budowana dla telefonii stacjonarnej, a teraz jest tam zamontowanych już 6 nadajników.
Pani Pietruszewska powiedziała Pani Osińskiej, że wieżę można było wybudować w innym miejscu, przecież  P. Osińska była wówczas radną i mogła wtedy protestować .Mieszkańcy Suliszowic są za przedłużeniem umowy na dzierżawę terenu na której jest usytuowana wieża.
Pan Najgebałer –przedstawiciel firmy Orange poinformował, że gminy zwracają się o budowę wież telefonii komórkowej, w dzisiejszych czasach nie da się funkcjonować bez telefonów.
Pan Pompa zwrócił uwagę Pani Osińskiej, że nic nie osiągnie krzycząc ;powinni wypowiedzieć się też mieszkańcy, którzy podpisali się pod pismami. Odnośnie wypowiedzi przedstawiciela firmy Oragne określił ją jako nieobiektywną i zapytał na jakiej podstawie  twierdzi, że pole magnetyczne wytwarzane przez nadajniki nie jest szkodliwe dla zdrowia ,skoro badania fachowców są sprzeczne, a w Polsce nie ma jednoznacznych publikacji naukowych nt. temat. Osobiście nie chciałby mieć  w pobliżu swojego domu wieży, zapytał czy mieszkańcy, którzy podpisali się przeciwko wieży ,mieszkają w jej pobliżu.
Pan Zieliński poinformował, że był członkiem komisji masztowej  w poprzedniej kadencji i efektem jej prac było przeniesienie wieży z placu urzędu w inne miejsce oraz zlikwidowano nadajniki na wieży Kościoła w Żarkach. Jak wieża powstała za cegielnią, okazało się w czasie pomiarów, że w jej bliskości nie było żadnego promieniowania ,dopiero w odległości 100 m można było zauważyć nieznaczne promieniowanie ,mieszczące się w normach ;nie chciałby decydować za ludzi mieszkających w Suliszowicach ,ale opowie się po stronie większości mieszkańców.
Pan Burmistrz  przypomniał, że 20 lat temu została podjęta decyzja  o wydzierżawieniu 65 m2 pod budowę wieży, umowa została zawarta na 20 lat ustalając stawkę 1,5 zł/m2.Po powołaniu komisji” masztowej’ udało się  przenieść wieżę z placu urzędu ,wynegocjowano też nowe, wyższe stawki dzierżawy za grunt na którym są ustawione wieże telefoniczne. Na zebraniu w Suliszowicach było 11 mieszkańców ,przyszli zainteresowani, temat przedłużenia umowy ciągnie się od 6 miesięcy i wywołuje emocje, większość mieszkańców jest za utrzymaniem wieży .
Pan Andrzej Jakóbczak powiedział, że nikt nie chce mieszkać pod wieżą, ale w przeszłości była wybudowana  za zgodą Rady; obecnie są wprowadzane nowe technologie, zgodne z atestami i normami, ale obawy mieszkańców pozostają. Przypomniał ,że na ostatniej sesji Rady, sołtys z Zaborza wspomniał, że na terenie sołectwa powstaje wieża do telefonii komórkowej.
Burmistrz odpowiedział, że toczy się postepowanie ,  które zostało ostatnio zawieszone, plan zagospodarowania zezwala na tego typu budowle.
Pani Aneta Bernacka poinformowała, że w Żarkach mieszka blisko wieży i zapytała dlaczego na dzisiejsze spotkanie nie przyszli mieszkańcy którzy są przeciwni przedłużeniu umowy ?
Pani Osińska zwróciła się z prośbą do radnych aby przy głosowaniu wzięli pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców ;wskazała, że w Suliszowicach na działce gminnej nr 290 można postawić wieże ,przy działce jest linia energetyczna ,działka jest położona na wzniesieniu.
Po wyczerpaniu dyskusji –Przewodniczący  komisji Henryk Świerdza zarządził głosowanie nad upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy  Żarki do podpisania umowy z firmą Orange na dzierżawę gruntu na którym stoi wieża telefonii komórkowej w Suliszowicach, na 10 lat. ”za” głosowało 4 radnych,”przeciwko-1 radny, ”wstrzymało się od głosu – 7 radnych.

Ad.2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej.
Komisja ,po wysłuchaniu  właścicieli działki oraz uzasadnieniu projektu przez P. Łapeta-projektanta planu, która potwierdziła ,że zmiana planu jest możliwa do przeprowadzenia, ponieważ pozwalają na to ustalenia studium a korekta planu zostanie przeprowadzona kosztem II linii zabudowy .Właściciele działki oświadczyli, że nie wiedzieli o poprzedniej zmianie planu, chcieliby wybudować dom dla swojej rodziny, działka jest uzbrojona. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej.
Ad.3.Wypracowanie opinii nt. utworzenia funduszu sołeckiego.
Pani skarbnik poinformowała, że do 31 marca Rada podejmuje decyzję o utworzeniu lub nie ,funduszu sołeckiego oraz przedstawiła na jaki cel mogą być przeznaczone środki z funduszu. Komisja po przedyskutowaniu opowiedziała się za utworzeniem funduszu sołeckiego /”za” głosowało 10 radnych, ”wstrzymał się od głosu-1 radny/.
Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzasadnienie projektu przedstawiła Pani J. Zemła. Komisja po przedyskutowaniu  pozytywnie ,jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Ad.5 W sprawach bieżących w dyskusji głos zabrali :
Pani Kowacka zapytała czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę mieszkań socjalnych w Wys.Lelowskiej.
Pan Adam Zamora zapytał czy została wybrana kolorystyka nowych tablic z nazwami ulic i zaproponował biało-czerwone tło.
Pani Pietruszewska zapytała kiedy w Suliszowicach będą rozpoczęte prace przy boisku?
Pan Grabowski przedłożył projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żarki ,nadmieniając, że  na terenie gminy  nie ma problemów z miejscami w przedszkolach. Burmistrz poinformował, że prawdopodobnie od września zostanie uruchomiony żłobek /środki z UE, na okres 2 lat ,100% kosztów/.
Burmistrz zwrócił się do radnych z zapytaniem jaki był powód, że 8 radnych wstrzymało się przy upoważnieniu do podpisania umowy z firmą Orange na 10 lat? Radni opowiedzieli się za krótszym,5-cio letnim okresem umowy.
Pani Major poinformowała, że zmiany w Kodeksie wyborczym spowodowały potrzebę podjęcia przez Radę uchwał w sprawie podziału gminy Żarki na okręgi wyborcze i na obwody głosowania.
Pani Banaszczyk poinformowała, że jest realizowany nowy projekt grantowy – do 26 marca br. gminy mogą składać wnioski na fotowoltaikę, solary, piece i pompy ciepła;95 % dofinansowania.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
Insp. ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-03-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:39:07.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-03-09 10:39:07.
czytano: 353 razy, id: 4553
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-03-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020