Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Socjalna 2.02.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Socjalna 2.02.2018

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach, odbytego w dniu 2 lutego 2018 r. w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczyła Pani Wioletta Król, która powitała przybyłych na posiedzenie komisji, przedstawiła proponowany porządek obrad :
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r
2.Sprawozdanie Straży Miejskiej w Żarkach za 2017 rok
3.Sprawy różne,bieżące
a/konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2018 roku            
b/jednolite oznakowanie ulic na terenie gminy-zapoznanie się z nadesłanymi projektami
ad.1 Komisja opracowała plan pracy na 2018r/załącznik do protokołu/.W trakcie dyskusji głos zabrał radny Paweł Labocha ,który zasygnalizował, że w sołectwie Kotowice nie ma dla dzieci placu zabaw i zapytał , w jakich sołectwach w 2018 r. będą urządzane nowe place zabaw ? Pani Banaszczyk poinformowała, że zaplanowane zostały place  zabaw przy szkole podstawowej w Żarkach, w Zawadzie i w lasku fabrycznym przy ul. Steinkellera; zadanie będzie dofinansowane w 50 %,realizacja w miesiącach letnich br. Pan Labocha poinformował, że chciałby urządzić plac zabaw w Kotowicach przy boisku wielofunkcyjnym i będzie się tego domagał. Pani Zamorska nadmieniła, że w minionym roku dokupiono kilka urządzeń na istniejących placach zabaw min. na Rynku, osiedlu 600-lecia i w lasku fabrycznym. Plan pracy został przez komisję przyjęty jednogłośnie.
ad.2.Komendant Straży Miejskiej Pan Marcin Masłyka złożył sprawozdanie za 2017 rok/sprawozdanie stanowi załącznik/.Komisja po przedyskutowaniu przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.
ad.3.Komisja zapoznała się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2018 roku, przedstawiony przez Panią Monikę Pyżyńską - referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie/projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.        
Komisja zapoznała się z ofertami na wykonanie, dostarczenie i montaż słupków wraz z tablicami nazw ulic na terenie gminy Żarki/złożono 7 ofert, z czego 3 nie spełniające wymogów/;po przeprowadzeniu oględzin -komisja wskazała ofertę firmy UTAL, wartość zadania 84.790,05 zł , odnośnie grafiki  zaproponowano : biało-czerwone tło oraz herb. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczyła :
Barbara Ochocka-Chajduk                    WIOLETTA KRÓL
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Projekt planu pracy Komisji ds Socjalnych i Społecznych  na 2018 r

Termin    T e m a t y k a
I kwartał 2018 r
    1.Opracowanie planu pracy na 2018r
2.Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zakresu kompetencji komisji
4.Sprawozdanie z działalności  MGOPS i SDS za 2017r
5. Muzeum Dawnych Rzemiosł  w Starym Młynie podsumowanie działalności w 2017r
6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o realizacji inwestycji
7.Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym
8.Sprawy bieżące

II kwartał 2018r
    1.Wizytacja obiektów sportowych i spotkanie z Zarządami klubów
sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy/wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki i Mienia/
2.Funkcjonowanie SPZOZ Żarki
3.Ocena funkcjonowania MGOK w Żarkach
4.Informacja dyr. ZEAOS nt. organizacji roku szkolnego ,sytuacji kadrowej w oświacie
5.Przegląd placów zabaw
6.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zakresu kompetencji komisji
7.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o realizacji inwestycji
8.Sprawy bieżące

III kwartał 2018r
    1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2017 r i wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
2.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zakresu kompetencji komisji
4.Sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską w Żarkach
 5.Informacja o realizacji zadań oświatowych realizowanych przez gminę za  rok szkolny 2017-2018.
6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o realizacji inwestycji
7.Sprawy bieżące

IV kwartał 2018r  

1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 r
2.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zakresu kompetencji komisji
3.Podsumowanie pracy komisji w kadencji 2014-2018
4.Sprawy różne,bieżące
Plan pracy komisji jest planem otwartym: dopuszcza się uzupełnianie tematyki posiedzeń o zagadnienia  wynikające z aktualnych potrzeb.    
                                
Projekt planu przyjęty w dniu 2 lutego 2018 r
                                 Przewodnicząca Komisji
                                Wioletta Król

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-02-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-02-07 11:50:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-02-07 11:50:50.
czytano: 384 razy, id: 4527
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-02-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020