Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 20 września 2019 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077. )
 
Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:


§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 46.587.253,74 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 36.776.049,39 zł  i dochody majątkowe w wysokości 9.811.204,35 zł.  -  zgodnie  z tabelą nr 1.

§ 2.
 Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 50.818.855,52 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 33.854.213,43 zł i wydatki  majątkowe w wysokości 16.964.642,09 zł - zgodnie  z tabelą nr 2 .

§ 3.
Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 152.000 zł, z tego:
1)    rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.500 zł,
2)    rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 59.500 zł.

§ 4
Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4.231.601,78 zł  stanowi deficyt, który będzie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.178.145,80 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w kwocie 53.455.98 zł.

§ 5
Ustala się przychody w kwocie 6.056.637,38 zł oraz rozchody w kwocie 1.825.035,60 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6
Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów zaciąganych na:  
1.    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  4.231.601,78 zł,
2.    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.122.419,51 zł,
3.    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

 

 

 

§ 7
Ustala się limit udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej  kwocie 403.376 zł.
    
§ 8
1.    Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135.000 zł.
2.    Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  w kwocie 885.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 900.000 zł.

§ 9
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.183.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10
Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1)    zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2)    udzielania pożyczek do wysokości określonej w § 7 Uchwały,
3)    przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
4)    przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5)    dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6)    lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12
 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej z 2017r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2018-01-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:22:24.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-01-02 12:22:24.
czytano: 769 razy, id: 4476
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-01-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019