Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XXXII / 255 /2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2017 roku. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2017roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 11 a ust. 1,2,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Żarki, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Żarki Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje :
§ 1
Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2017 roku, w brzmieniu ustalonym
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ) Urzędu Miasta
i Gminy Żarki oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Żarki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie w dniu 28 maja 2017 r.

 

 

Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia  27 maja 2017 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Żarki w 2017 roku
§ 1
Ilekroć poniżej mowa o :
1)    Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Żarki,
2)    Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bolesławiu przy ul. Parkowa 60,
3)    Przychodni weterynaryjnej, należy przez to rozumieć przychodnię weterynaryjną
w Żarkach przy ul. Mostowej 1,
4)    Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne
w Żarkach przy ul. Częstochowskiej 26,
5)    Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2017 roku.

§ 2
Wykonawcy programu
Działania związane z realizacją Programu prowadzi Gmina Żarki.

§ 3
Cel i zadania programu
Celem programu jest:
1)    Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki,
2)    Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3)    Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 4
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Miejsce bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żarki zapewnia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60 na podstawie umowy zawartej w dniu  10 stycznia 2017 r. Nr /7 /2017.

 

§ 5
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1.Wolno żyjące na terenie Gminy Żarki koty podlegają opiece gminy.
2.Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie odbywać się będzie poprzez zakup i wydawanie karmy przez wskazanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki, którzy zajmować się będą jej wykładaniem.
§ 6
Odławianie bezdomnych zwierząt
1.Odławianiem bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Żarki zajmować się będzie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
    F.H.U. Jurczyk Mariusz ul. Strumień świerczki 27; 42-400 Zawiercie
    Juko Sp. Z o . o. ul. Piłsudskiego 54/40; 42-400 Zawiercie
2.Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne.
3.Odławianiu interwencyjnemu podlegają zwierzęta powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, wskazane przez Straż Miejską.

§ 7
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1.Wszystkie bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, poza zwierzętami u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, poddawane są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji.
2.Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.
§ 8
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1.Działania adopcyjne podejmowane będą we współpracy z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2.Działania polegają na odnalezieniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt.
3.Publikacje informacji o zaginionych lub odnalezionych zwierzętach prowadzone będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 9
Usypianie ślepych miotów
1.Ślepe mioty poddawane są usypianiu przez lekarza weterynarii zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt i wskazaniami wiedzy medycznej, w sposób i przy użyciu środków  mających na celu zminimalizowanie cierpienia zwierzęcia.
2. przed przystąpieniem do usypiania lekarz weterynarii dokona badania w celu potwierdzenia wystąpienia ślepego miotu.
3. Usypianie można przeprowadzić w :
    1) schronisku.
    2) przychodni weterynaryjnej,
4. Ślepy miot może zostać przyniesiony do przychodni weterynaryjnej lub schroniska przez mieszkańców Gminy Żarki lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 10
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich

Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Żarki zapewnia gospodarstwo rolne w Żarkach przy ul. Częstochowskiej 26.

§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zapewnia Przychodnia Weterynaryjna w Żarkach przy
ul. Mostowej 1.
§ 12
Dofinansowanie sterylizacji dla właścicieli psów i kotów
Zasady sterylizacji wolnożyjących kotów
1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w § 12:
1)     dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Żarki dla zwierząt stanowiących ich własność i posiadających aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia lub książeczkę szczepień.
2)    właściciel chcący poddać zabiegowi sterylizacji lub kastracji posiadane zwierzę zgłasza się do przychodni weterynaryjnej, w celu przeprowadzenia zabiegu okazując dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 pkt. 1;
3)     właściciel zwierzęcia opłaca w przychodni weterynaryjnej 50% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji po wykonaniu zabiegu;
4)    pozostałe 50% kosztów zabiegu sterylizacji i kastracji gmina płaci przychodni weterynaryjnej po przedstawieniu rachunku wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania właściciela zwierzęcia ;
5)    zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa;
6)    dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 2 sztuk rocznie ( niezależnie od rodzaju zwierzęcia);
3. Wolnożyjące koty będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone przez podmiot wskazany § 6 ust. 1 do przychodni weterynaryjnej w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji, po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc ich bytowania.


§ 13
Finansowanie programu

1. Na realizację programu przeznacza się w 2017 roku kwotę 60. 000,00 zł.
2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób:
1)    na realizację zadań odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczanie
i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację w schronisku – 42 000,00 zł,
2)    na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sterylizację wolnożyjących kotek, usypianie ślepych miotów – 5 000,00 zł,
3)    realizacja zakupu karmy dla kotów wolnożyjących – 1 000,00 zł,
4)    na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt umieszczonych na określony czas w gospodarstwie rolnym – 2 000,00 zł,
5)    na realizację zadania dofinansowania 50% kosztów sterylizacji psów i kotów mieszkańcom gminy Żarki – 10 000,00 zł.
3. Środki te wydatkowane będą po przedłożeniu faktur za wykonane usługi przez podmioty wymienione w § 4, § 10, §11.

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej z 2017r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Monika Pyżyńska. Data utworzenia: 2017-06-05.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:25:35.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-06-05 14:25:35.
czytano: 497 razy, id: 4279
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-08
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2017-06-05
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020